صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۷,۱۸۴ ۷۷.۳۵ ۳۹۴,۰۲۷ ۴۹.۲۷ ۴۲۱,۳۶۴ ۴۷.۷۲ ۴۲۰,۹۶۵ ۴۷.۳۸
اوراق ۵۳,۵۶۸ ۱۶.۷۶ ۳۲۱,۶۵۰ ۴۰.۲۲ ۳۴۳,۱۶۱ ۳۸.۸۶ ۳۸۳,۹۷۵ ۴۳.۲۲
وجه نقد ۶,۹۱۷ ۲.۱۶ ۵۱,۴۹۷ ۶.۴۴ ۷۶,۴۷۴ ۸.۶۶ ۲۴,۹۶۶ ۲.۸۱
سایر دارایی ها ۱۵,۲۴۶ ۴.۷۷ ۴۱,۶۳۹ ۵.۲ ۴۴,۷۱۶ ۵.۰۶ ۵۹,۷۲۴ ۶.۷۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۲,۱۶۳ ۳۵.۰۹ ۱۸۲,۴۲۳ ۲۲.۸۱ ۱۹۰,۸۶۱ ۲۱.۶۱ ۱۸۳,۱۹۶ ۲۰.۶۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد