صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۲۳۶,۱۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۰,۷۶۳,۸۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۷۹,۷۵۶,۸۵۸,۴۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۵,۵۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۴,۹۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۴,۹۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۵۵,۵۷۴ ۱۵۴,۹۰۴ ۱۵۴,۹۰۴ ۰ ۳,۲۱۰ ۴۲,۶۰۷,۰۲۱ ۲۳,۳۹۵ ۲۳,۳۷۰,۸۳۵ ۱۹,۲۳۶,۱۸۶ ۲,۹۷۹,۷۵۶,۸۵۸,۴۷۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۵۵,۵۶۴ ۱۵۴,۸۹۵ ۱۵۴,۸۹۵ ۰ ۲,۶۶۹ ۴۲,۶۰۳,۸۱۱ ۲۵۷,۷۶۵ ۲۳,۳۴۷,۴۴۰ ۱۹,۲۵۶,۳۷۱ ۲,۹۸۲,۷۰۷,۱۵۲,۲۲۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۵۶,۵۴۷ ۱۵۵,۸۷۴ ۱۵۵,۸۷۴ ۰ ۷۱,۹۶۰ ۴۲,۶۰۱,۱۴۲ ۵,۳۳۳ ۲۳,۰۸۹,۶۷۵ ۱۹,۵۱۱,۴۶۷ ۳,۰۴۱,۳۲۲,۷۲۴,۵۹۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۵۷,۹۴۳ ۱۵۷,۲۵۷ ۱۵۷,۲۵۷ ۰ ۰ ۴۲,۵۲۹,۱۸۲ ۰ ۲۳,۰۸۴,۳۴۲ ۱۹,۴۴۴,۸۴۰ ۳,۰۵۷,۸۴۱,۱۹۴,۶۰۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱۵۹,۰۷۴ ۱۵۸,۳۷۹ ۱۵۸,۳۷۹ ۰ ۰ ۴۲,۵۲۹,۱۸۲ ۰ ۲۳,۰۸۴,۳۴۲ ۱۹,۴۴۴,۸۴۰ ۳,۰۷۹,۶۵۶,۴۴۳,۴۷۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۵۹,۰۶۳ ۱۵۸,۳۶۸ ۱۵۸,۳۶۸ ۰ ۰ ۴۲,۵۲۹,۱۸۲ ۷,۰۹۳ ۲۳,۰۸۴,۳۴۲ ۱۹,۴۴۴,۸۴۰ ۳,۰۷۹,۴۴۵,۱۰۸,۶۵۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۵۹,۰۵۲ ۱۵۸,۳۵۷ ۱۵۸,۳۵۷ ۰ ۱۵,۴۹۶ ۴۲,۵۲۹,۱۸۲ ۱۰,۷۵۱ ۲۳,۰۷۷,۲۴۹ ۱۹,۴۵۱,۹۳۳ ۳,۰۸۰,۳۵۷,۷۹۸,۰۵۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۵۸,۶۷۵ ۱۵۷,۹۸۴ ۱۵۷,۹۸۴ ۰ ۲,۰۳۵ ۴۲,۵۱۳,۶۸۶ ۱۹,۳۶۸ ۲۳,۰۶۶,۴۹۸ ۱۹,۴۴۷,۱۸۸ ۳,۰۷۲,۳۵۰,۹۰۹,۳۵۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۵۶,۹۹۹ ۱۵۶,۳۲۲ ۱۵۶,۳۲۲ ۰ ۱,۳۳۸ ۴۲,۵۱۱,۶۵۱ ۳۰,۰۱۲ ۲۳,۰۴۷,۱۳۰ ۱۹,۴۶۴,۵۲۱ ۳,۰۴۲,۷۳۹,۷۰۴,۶۱۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۵۶,۷۸۵ ۱۵۶,۱۱۸ ۱۵۶,۱۱۸ ۰ ۲۰۱ ۴۲,۵۱۰,۳۱۳ ۳۱,۱۸۵ ۲۳,۰۱۷,۱۱۸ ۱۹,۴۹۳,۱۹۵ ۳,۰۴۳,۲۳۱,۸۱۱,۰۶۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۵۷,۷۲۱ ۱۵۷,۰۴۹ ۱۵۷,۰۴۹ ۰ ۰ ۴۲,۵۱۰,۱۱۲ ۰ ۲۲,۹۸۵,۹۳۳ ۱۹,۵۲۴,۱۷۹ ۳,۰۶۶,۲۶۰,۳۱۱,۴۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۵۸,۳۰۵ ۱۵۷,۶۳۹ ۱۵۷,۶۳۹ ۰ ۰ ۴۲,۵۱۰,۱۱۲ ۰ ۲۲,۹۸۵,۹۳۳ ۱۹,۵۲۴,۱۷۹ ۳,۰۷۷,۷۷۰,۲۲۸,۷۶۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱۵۸,۲۹۴ ۱۵۷,۶۲۸ ۱۵۷,۶۲۸ ۰ ۹۳ ۴۲,۵۱۰,۱۱۲ ۱۱,۳۶۰ ۲۲,۹۸۵,۹۳۳ ۱۹,۵۲۴,۱۷۹ ۳,۰۷۷,۵۵۵,۳۶۸,۰۸۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۵۸,۲۸۳ ۱۵۷,۶۱۷ ۱۵۷,۶۱۷ ۰ ۹۳ ۴۲,۵۱۰,۰۱۹ ۳,۳۵۰ ۲۲,۹۷۴,۵۷۳ ۱۹,۵۳۵,۴۴۶ ۳,۰۷۹,۱۱۶,۷۱۰,۰۳۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۵۸,۹۶۸ ۱۵۸,۳۰۳ ۱۵۸,۳۰۳ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۹,۹۲۶ ۱۶۰,۰۳۰ ۲۲,۹۷۱,۲۲۳ ۱۹,۵۳۸,۷۰۳ ۳,۰۹۳,۰۴۵,۰۰۲,۹۲۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۵۸,۸۹۹ ۱۵۸,۲۵۵ ۱۵۸,۲۵۵ ۰ ۲۱۸ ۴۲,۵۰۹,۹۲۶ ۴۸,۴۳۴ ۲۲,۸۱۱,۱۹۳ ۱۹,۶۹۸,۷۳۳ ۳,۱۱۷,۴۲۷,۹۰۶,۵۹۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۵۸,۶۶۶ ۱۵۸,۰۱۹ ۱۵۸,۰۱۹ ۰ ۵۰۶ ۴۲,۵۰۹,۷۰۸ ۶۰۵ ۲۲,۷۶۲,۷۵۹ ۱۹,۷۴۶,۹۴۹ ۳,۱۲۰,۳۸۳,۶۵۴,۶۶۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۵۹,۳۶۷ ۱۵۸,۷۱۰ ۱۵۸,۷۱۰ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۹,۲۰۲ ۰ ۲۲,۷۶۲,۱۵۴ ۱۹,۷۴۷,۰۴۸ ۳,۱۳۴,۰۶۰,۲۴۰,۱۷۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱۶۰,۱۴۰ ۱۵۹,۴۷۸ ۱۵۹,۴۷۸ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۹,۲۰۲ ۰ ۲۲,۷۶۲,۱۵۴ ۱۹,۷۴۷,۰۴۸ ۳,۱۴۹,۲۱۴,۱۸۷,۰۷۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۶۰,۱۲۸ ۱۵۹,۴۶۵ ۱۵۹,۴۶۵ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۹,۲۰۲ ۲,۷۷۵ ۲۲,۷۶۲,۱۵۴ ۱۹,۷۴۷,۰۴۸ ۳,۱۴۸,۹۷۱,۲۸۰,۵۹۶
  مشاهده همه