صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۸۹۷ ۲۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۳ % ۱۴,۴۳۰ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۸۲۲ ۲۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۳ % ۱۴,۴۲۵ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۷۴۸ ۲۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۰۲ ۲۳ % ۱۴,۴۲۱ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۷۳۸,۵۲۰ ۴۵.۹۱ % ۴۸۲,۹۸۵ ۳۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۷۲,۲۹۶ ۲۳.۱۵ % ۱۴,۷۳۱ ۰.۹۲ % ۲۵۹,۳۴۹ ۱۶.۱۲ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۷۱۶,۹۸۹ ۴۵.۳۱ % ۴۸۲,۰۵۱ ۳۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۷۲۸ ۲۳.۳ % ۱۴,۶۵۸ ۰.۹۳ % ۲۵۰,۵۹۰ ۱۵.۸۴ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۷۰۳,۷۶۴ ۴۴.۹۳ % ۴۸۱,۳۲۳ ۳۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۵۳۷ ۲۳.۴ % ۱۴,۶۶۰ ۰.۹۴ % ۲۴۷,۰۰۰ ۱۵.۷۷ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۷۰۳,۷۶۴ ۴۴.۹۳ % ۴۸۱,۲۴۹ ۳۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۵۳۷ ۲۳.۴ % ۱۴,۶۵۵ ۰.۹۴ % ۲۴۷,۰۰۰ ۱۵.۷۷ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۷۰۳,۷۶۴ ۴۴.۹۴ % ۴۸۱,۱۷۶ ۳۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۳۹۳ ۲۳.۴ % ۱۴,۶۵۱ ۰.۹۴ % ۲۴۷,۰۰۰ ۱۵.۷۷ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۶۸۶,۹۵۹ ۴۴.۴۵ % ۴۸۰,۹۰۷ ۳۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۳۲۷,۷۱۹ ۲۱.۲ % ۴۹,۹۱۲ ۳.۲۳ % ۲۴۳,۰۹۲ ۱۵.۷۳ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۶۸۶,۱۱۳ ۴۴.۵۵ % ۴۸۰,۲۷۷ ۳۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۶۳۲ ۱۶.۰۱ % ۱۲۷,۰۶۰ ۸.۲۵ % ۲۴۷,۵۱۱ ۱۶.۰۷ %