صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۲۰۰,۱۰۵ ۴۷.۵۳ % ۵۲۳,۶۲۸ ۲۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۷۸۶,۲۳۸ ۳۱.۱۴ % ۱۴,۸۹۸ ۰.۵۹ % ۴۰۷,۵۰۰ ۱۶.۱۴ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۱۶۰,۹۴۲ ۴۶.۸۷ % ۵۲۳,۴۳۱ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۷۷,۹۱۶ ۳۱.۴ % ۱۴,۸۹۱ ۰.۶ % ۳۹۱,۶۲۵ ۱۵.۸۱ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۱۶۰,۹۴۲ ۴۶.۸۷ % ۵۲۳,۳۵۲ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۷۷,۹۱۶ ۳۱.۴ % ۱۴,۸۸۵ ۰.۶ % ۳۹۱,۶۲۵ ۱۵.۸۱ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۱۶۰,۹۴۲ ۴۶.۸۹ % ۵۲۳,۲۷۲ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۷۷,۰۱۱ ۳۱.۳۸ % ۱۴,۸۷۹ ۰.۶ % ۳۹۱,۶۲۵ ۱۵.۸۲ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱,۱۶۰,۹۴۲ ۴۶.۹۱ % ۵۲۳,۱۹۳ ۲۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۷۶,۰۷۹ ۳۱.۳۶ % ۱۴,۸۷۳ ۰.۶ % ۳۹۱,۶۲۵ ۱۵.۸۲ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱,۱۳۷,۰۵۱ ۴۶.۳۱ % ۵۲۲,۷۹۲ ۲۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۸۰,۴۲۶ ۳۱.۷۹ % ۱۴,۸۶۶ ۰.۶۱ % ۳۸۱,۷۷۸ ۱۵.۵۵ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱,۱۲۹,۳۳۴ ۴۶.۴۳ % ۵۲۲,۷۹۳ ۲۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۶۵,۲۶۷ ۳۱.۴۶ % ۱۴,۷۷۰ ۰.۶۱ % ۳۸۰,۲۶۶ ۱۵.۶۳ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱,۱۳۶,۹۵۷ ۴۶.۷۵ % ۵۲۰,۱۶۶ ۲۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۶۰,۸۶۸ ۳۱.۲۹ % ۱۳,۹۷۳ ۰.۵۷ % ۳۸۳,۳۹۵ ۱۵.۷۶ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱,۱۰۱,۶۵۸ ۴۵.۹۶ % ۵۱۹,۴۴۶ ۲۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۷۶۱,۹۴۲ ۳۱.۷۹ % ۱۳,۹۶۸ ۰.۵۸ % ۳۷۰,۰۳۶ ۱۵.۴۴ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱,۱۰۱,۶۵۸ ۴۵.۹۶ % ۵۱۹,۳۶۷ ۲۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۷۶۱,۹۴۲ ۳۱.۷۹ % ۱۳,۹۶۲ ۰.۵۸ % ۳۷۰,۰۳۶ ۱۵.۴۴ %