صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱,۱۰۱,۶۵۸ ۴۶.۰۷ % ۵۱۹,۲۸۸ ۲۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۳۴۲ ۳۱.۶۳ % ۱۳,۹۵۷ ۰.۵۸ % ۳۷۰,۰۳۶ ۱۵.۴۷ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱,۰۶۷,۹۷۱ ۴۴.۸۷ % ۵۱۸,۹۰۲ ۲۱.۸ % ۰ ۰ % ۷۷۸,۶۸۶ ۳۲.۷۲ % ۱۴,۴۹۱ ۰.۶۱ % ۳۵۸,۲۷۳ ۱۵.۰۵ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱,۰۵۳,۵۰۸ ۴۴.۵۹ % ۴۹۴,۱۹۲ ۲۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۲۰۸ ۳۳.۸۷ % ۱۴,۴۸۶ ۰.۶۱ % ۳۴۴,۵۹۱ ۱۴.۵۹ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱,۰۴۲,۱۷۲ ۴۴.۲۳ % ۴۹۴,۰۰۸ ۲۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۸۰۵,۷۹۶ ۳۴.۲ % ۱۴,۱۵۳ ۰.۶ % ۳۳۴,۹۵۸ ۱۴.۲۲ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۹۸۹,۲۷۸ ۴۳.۲۴ % ۴۹۳,۴۵۷ ۲۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۷۹۰,۹۱۶ ۳۴.۵۷ % ۱۴,۱۴۷ ۰.۶۲ % ۳۱۹,۲۲۳ ۱۳.۹۵ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۹۵۵,۱۷۰ ۴۲.۵۱ % ۴۹۳,۰۳۸ ۲۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۸۴,۶۱۹ ۳۴.۹۲ % ۱۴,۱۴۲ ۰.۶۳ % ۳۰۵,۱۴۶ ۱۳.۵۸ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۹۵۵,۱۷۰ ۴۲.۵۱ % ۴۹۲,۹۵۹ ۲۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۸۴,۶۱۹ ۳۴.۹۲ % ۱۴,۱۳۶ ۰.۶۳ % ۳۰۵,۱۴۶ ۱۳.۵۸ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۹۵۵,۱۷۰ ۴۲.۵۱ % ۴۹۲,۸۸۱ ۲۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۸۴,۶۱۹ ۳۴.۹۲ % ۱۴,۱۳۰ ۰.۶۳ % ۳۰۵,۱۴۶ ۱۳.۵۸ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۹۵۵,۱۷۰ ۴۲.۵۳ % ۴۹۲,۸۰۳ ۲۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۸۳,۹۱۹ ۳۴.۹ % ۱۴,۱۲۵ ۰.۶۳ % ۳۰۵,۱۴۶ ۱۳.۵۹ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۹۲۷,۱۲۵ ۴۱.۷۴ % ۴۹۲,۲۵۳ ۲۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۷۹۰,۶۱۴ ۳۵.۵۹ % ۱۱,۲۰۵ ۰.۵ % ۲۹۵,۴۱۷ ۱۳.۳ %