صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۹۰۹,۲۹۲ ۳۹.۹۴ % ۴۹۱,۷۳۲ ۲۱.۶ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۱۴۹ ۳۷.۹۱ % ۱۲,۷۱۴ ۰.۵۶ % ۲۹۲,۷۷۲ ۱۲.۸۶ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۹۰۱,۹۹۷ ۳۹.۸۷ % ۴۹۱,۲۹۵ ۲۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۴۰,۳۰۸ ۳۷.۱۴ % ۲۹,۰۰۸ ۱.۲۸ % ۲۹۵,۱۱۶ ۱۳.۰۴ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۸۷۳,۴۱۹ ۳۸.۷۲ % ۴۹۱,۱۴۷ ۲۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۰۲۲ ۳۸.۲۲ % ۲۹,۰۰۳ ۱.۲۹ % ۲۸۶,۹۳۶ ۱۲.۷۲ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۸۷۳,۴۱۹ ۳۸.۷۱ % ۴۹۱,۷۶۷ ۲۱.۸ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۸۷۲ ۳۸.۲ % ۲۸,۹۹۸ ۱.۲۹ % ۲۸۶,۹۳۶ ۱۲.۷۲ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۸۷۳,۴۱۹ ۳۸.۷۶ % ۴۹۱,۶۸۹ ۲۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۱۶۴ ۳۸.۱۳ % ۲۸,۹۹۳ ۱.۲۹ % ۲۸۶,۹۳۶ ۱۲.۷۳ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۸۷۵,۵۶۰ ۳۸.۹۴ % ۴۹۱,۰۰۰ ۲۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۸۶۵,۱۲۷ ۳۸.۴۸ % ۱۶,۵۲۲ ۰.۷۳ % ۲۸۴,۱۵۳ ۱۲.۶۴ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۹۰۶,۱۵۵ ۳۹.۴۵ % ۴۹۱,۰۷۶ ۲۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۸۳,۳۰۵ ۳۸.۴۵ % ۱۶,۵۱۷ ۰.۷۲ % ۲۹۳,۴۵۶ ۱۲.۷۸ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۹۰۶,۱۵۵ ۳۹.۴۵ % ۴۹۰,۹۹۸ ۲۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۸۳,۳۰۵ ۳۸.۴۶ % ۱۶,۵۱۲ ۰.۷۲ % ۲۹۳,۴۵۶ ۱۲.۷۸ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۹۰۶,۱۵۵ ۳۹.۴۷ % ۴۹۰,۹۲۰ ۲۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۸۲,۰۷۰ ۳۸.۴۲ % ۱۶,۵۰۷ ۰.۷۲ % ۲۹۳,۴۵۶ ۱۲.۷۸ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۹۲۹,۳۶۶ ۴۰.۰۸ % ۴۹۰,۲۷۱ ۲۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۸۸۲,۸۶۴ ۳۸.۰۷ % ۱۶,۵۰۲ ۰.۷۱ % ۳۰۲,۲۰۱ ۱۳.۰۳ %