صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۹۲۹,۳۶۶ ۴۰.۰۸ % ۴۹۰,۱۹۳ ۲۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۸۸۲,۵۶۴ ۳۸.۰۶ % ۱۶,۴۹۷ ۰.۷۱ % ۳۰۲,۲۰۱ ۱۳.۰۳ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۹۲۹,۳۶۶ ۴۰.۱۳ % ۴۹۰,۱۱۵ ۲۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۸۷۹,۷۶۶ ۳۷.۹۹ % ۱۶,۴۹۲ ۰.۷۱ % ۳۰۲,۲۰۱ ۱۳.۰۵ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۹۴۵,۹۵۸ ۴۰.۵۳ % ۴۹۰,۰۹۷ ۲۱ % ۰ ۰ % ۸۴۲,۰۸۳ ۳۶.۰۸ % ۵۶,۰۳۶ ۲.۴ % ۳۰۹,۶۱۹ ۱۳.۲۶ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۹۴۱,۴۹۱ ۴۰.۴۷ % ۴۸۹,۹۱۶ ۲۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۳۸,۶۹۴ ۳۶.۰۶ % ۵۶,۰۲۲ ۲.۴۱ % ۳۰۶,۲۴۷ ۱۳.۱۷ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۹۱۹,۷۳۷ ۳۷.۸۴ % ۴۸۹,۷۴۰ ۲۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۹۶۵,۴۱۵ ۳۹.۷۱ % ۵۶,۰۱۴ ۲.۳ % ۳۰۲,۳۲۱ ۱۲.۴۴ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۹۸۹,۴۲۲ ۳۹.۷۶ % ۴۸۹,۸۳۷ ۱۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۹۰۷,۳۳۰ ۳۶.۴۶ % ۱۰۱,۸۴۳ ۴.۰۹ % ۳۳۴,۳۵۳ ۱۳.۴۴ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۲۴,۶۵۹ ۳۹.۸۱ % ۴۸۹,۴۲۲ ۱۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۱۰,۶۵۸ ۲۳.۷۳ % ۴۴۸,۸۳۶ ۱۷.۴۴ % ۳۴۹,۳۷۶ ۱۳.۵۸ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۲۴,۶۵۹ ۳۹.۸۲ % ۴۸۹,۳۴۴ ۱۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۱۰,۶۵۸ ۲۳.۷۳ % ۴۴۸,۸۲۸ ۱۷.۴۴ % ۳۴۹,۳۷۶ ۱۳.۵۸ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۰۲۴,۶۵۹ ۳۹.۹ % ۴۸۹,۲۶۷ ۱۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۰۵,۳۶۸ ۲۳.۵۷ % ۴۴۸,۸۲۰ ۱۷.۴۸ % ۳۴۹,۳۷۶ ۱۳.۶ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۱۱۹,۵۸۰ ۴۴.۱۵ % ۵۱۹,۷۱۰ ۲۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۸۳۹ ۲۱.۰۵ % ۳۶۲,۷۸۱ ۱۴.۳۱ % ۴۱۱,۷۹۶ ۱۶.۲۴ %