صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۳۱۶,۰۹۰ ۵۱.۱۹ % ۵۲۰,۰۰۳ ۲۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۳۲۶ ۲۰.۸۲ % ۱۹۹,۳۶۸ ۷.۷۶ % ۴۶۶,۵۱۲ ۱۸.۱۵ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱,۴۹۴,۴۳۰ ۵۸.۶۹ % ۵۱۸,۵۴۶ ۲۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۰۰۲ ۱۰.۷۲ % ۲۶۰,۳۳۸ ۱۰.۲۲ % ۴۸۴,۵۷۱ ۱۹.۰۳ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱,۴۵۱,۰۲۶ ۵۷.۴۲ % ۵۱۸,۸۷۸ ۲۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۹۸۴ ۱۱.۷۵ % ۲۶۰,۲۹۲ ۱۰.۳ % ۴۶۵,۹۹۰ ۱۸.۴۴ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱,۶۱۴,۰۱۵ ۶۶.۳۲ % ۵۱۸,۳۵۲ ۲۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۹۱۰ ۱۱.۰۹ % ۳۱,۲۷۹ ۱.۲۹ % ۵۰۱,۱۱۶ ۲۰.۵۹ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱,۶۱۴,۰۱۵ ۶۶.۳۳ % ۵۱۸,۲۷۵ ۲۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۹۱۰ ۱۱.۰۹ % ۳۱,۲۷۳ ۱.۲۹ % ۵۰۱,۱۱۶ ۲۰.۵۹ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱,۶۱۴,۰۱۵ ۶۶.۵۳ % ۵۱۸,۱۹۸ ۲۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۴۵۵ ۱۰.۸۲ % ۳۱,۲۶۷ ۱.۲۹ % ۵۰۱,۱۱۶ ۲۰.۶۶ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۶۰۵,۱۳۸ ۶۶.۵۹ % ۵۱۷,۸۲۵ ۲۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۴۲ ۴.۴ % ۱۸۱,۲۶۱ ۷.۵۲ % ۴۹۷,۲۷۹ ۲۰.۶۳ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱,۶۱۶,۲۹۶ ۶۶.۴۴ % ۵۱۷,۵۷۳ ۲۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۵۹۱ ۵.۳۷ % ۱۶۸,۳۶۵ ۶.۹۲ % ۵۰۰,۸۵۲ ۲۰.۵۹ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱,۶۷۲,۹۱۰ ۷۰.۲ % ۵۱۶,۷۱۵ ۲۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۰۹۰ ۴.۹۱ % ۷۶,۳۵۱ ۳.۲ % ۵۲۳,۴۷۱ ۲۱.۹۷ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱,۵۹۶,۴۰۸ ۶۸.۶۷ % ۵۱۶,۶۵۶ ۲۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۷۰۴ ۸.۵ % ۱۴,۰۹۹ ۰.۶۱ % ۴۹۸,۶۴۳ ۲۱.۴۵ %