صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۱,۵۲۷,۶۳۰ ۶۷.۹۱ % ۵۱۵,۶۳۲ ۲۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۶۶ ۸.۵۴ % ۱۴,۰۹۳ ۰.۶۳ % ۴۷۸,۴۸۵ ۲۱.۲۷ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱,۵۲۷,۶۳۰ ۶۷.۹۱ % ۵۱۵,۵۵۶ ۲۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۰۶۶ ۸.۵۴ % ۱۴,۰۸۷ ۰.۶۳ % ۴۷۸,۴۸۵ ۲۱.۲۷ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱,۵۲۷,۶۳۰ ۶۸.۳۷ % ۵۱۵,۴۷۹ ۲۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۱۴۱ ۷.۹۳ % ۱۴,۰۸۱ ۰.۶۳ % ۴۷۸,۴۸۵ ۲۱.۴۲ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱,۴۳۳,۶۷۴ ۶۷.۶۹ % ۵۱۴,۵۷۷ ۲۴.۳ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۳۱۶ ۷.۳۳ % ۱۴,۴۶۵ ۰.۶۸ % ۴۵۳,۶۵۳ ۲۱.۴۲ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱,۳۸۷,۵۱۱ ۶۷.۲۳ % ۵۱۴,۳۱۴ ۲۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۷۱۱ ۷.۱۶ % ۱۴,۲۱۴ ۰.۶۹ % ۴۳۴,۶۴۶ ۲۱.۰۶ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱,۳۵۲,۴۳۹ ۶۶.۵۸ % ۵۱۳,۸۲۱ ۲۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۰۸۹ ۷.۴۴ % ۱۴,۰۶۲ ۰.۶۹ % ۴۲۶,۱۱۵ ۲۰.۹۸ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱,۳۰۴,۶۵۹ ۶۵.۵۴ % ۵۱۳,۶۹۶ ۲۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۱۰۹ ۷.۹۹ % ۱۳,۱۹۵ ۰.۶۶ % ۴۱۰,۸۸۲ ۲۰.۶۴ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۱,۲۴۶,۵۶۶ ۶۳.۳۵ % ۵۱۲,۲۴۹ ۲۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۶۴۵ ۹.۹۴ % ۱۳,۱۹۰ ۰.۶۷ % ۳۹۷,۱۹۰ ۲۰.۱۹ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱,۲۴۶,۵۶۶ ۶۳.۳۶ % ۵۱۲,۱۷۴ ۲۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۶۴۵ ۹.۹۴ % ۱۳,۱۸۵ ۰.۶۷ % ۳۹۷,۱۹۰ ۲۰.۱۹ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱,۲۴۶,۵۶۶ ۶۳.۴۳ % ۵۱۲,۰۹۸ ۲۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۵۶۸ ۹.۸۵ % ۱۳,۱۸۰ ۰.۶۷ % ۳۹۷,۱۹۰ ۲۰.۲۱ %