صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱,۲۰۵,۶۹۳ ۶۲.۴۹ % ۵۱۰,۹۷۹ ۲۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۷۷۸ ۱۰.۳۵ % ۱۲,۸۴۱ ۰.۶۷ % ۳۹۸,۶۳۱ ۲۰.۶۶ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱,۱۱۹,۹۹۷ ۵۹.۳۲ % ۵۱۰,۵۸۴ ۲۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۴۴,۵۸۶ ۱۲.۹۵ % ۱۲,۸۳۶ ۰.۶۸ % ۳۶۴,۲۶۴ ۱۹.۲۹ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱,۰۷۳,۹۷۶ ۵۷.۳۸ % ۵۰۹,۹۱۹ ۲۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۹۶۷ ۱۴.۶۹ % ۱۲,۸۳۲ ۰.۶۹ % ۳۵۳,۷۹۸ ۱۸.۹ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۹۸۸,۴۳۶ ۵۵.۳۷ % ۵۰۹,۶۵۵ ۲۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۲۲۴ ۱۵.۳۶ % ۱۲,۸۲۷ ۰.۷۲ % ۳۳۸,۹۷۲ ۱۸.۹۹ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۹۲۸,۳۴۶ ۵۳.۸۹ % ۵۰۷,۸۶۷ ۲۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۳۳۵ ۱۵.۹۲ % ۱۲,۱۲۴ ۰.۷ % ۳۲۴,۳۰۱ ۱۸.۸۳ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۹۲۸,۳۴۶ ۵۳.۸۹ % ۵۰۷,۷۹۱ ۲۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۳۳۵ ۱۵.۹۳ % ۱۲,۱۱۹ ۰.۷ % ۳۲۴,۳۰۱ ۱۸.۸۳ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۹۲۸,۳۴۶ ۵۳.۹۶ % ۵۰۷,۸۰۳ ۲۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۱۲۷ ۱۵.۸۲ % ۱۲,۱۱۵ ۰.۷ % ۳۲۴,۳۰۱ ۱۸.۸۵ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۸۹۶,۸۲۵ ۵۳.۰۳ % ۵۰۸,۱۷۳ ۳۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۰۲۷ ۱۶.۲ % ۱۲,۱۱۱ ۰.۷۲ % ۳۱۲,۶۴۷ ۱۸.۴۹ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۹۰۲,۰۹۰ ۵۲.۶۳ % ۵۰۷,۷۶۸ ۲۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۹۱,۹۶۷ ۱۷.۰۳ % ۱۲,۱۰۶ ۰.۷۱ % ۳۱۵,۳۹۲ ۱۸.۴ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۹۰۲,۸۱۴ ۵۲.۵۷ % ۴۸۵,۹۲۸ ۲۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۰۳۰ ۱۸.۴ % ۱۲,۷۰۲ ۰.۷۴ % ۳۱۵,۳۵۹ ۱۸.۳۶ %