صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱,۵۰۲,۶۴۵ ۴۳.۸۴ % ۹۹۱,۶۶۹ ۲۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۹۳۶ ۸.۱۴ % ۱۲۰,۱۵۳ ۳.۵۱ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱,۵۰۲,۶۴۵ ۴۳.۸۴ % ۹۹۱,۳۶۷ ۲۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۵۵۰ ۸.۱۳ % ۱۲۰,۰۹۸ ۳.۵ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۶ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱,۵۰۳,۶۵۵ ۴۳.۸۷ % ۹۹۱,۶۳۸ ۲۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۸۲۶ ۸.۱۳ % ۱۱۹,۰۵۱ ۳.۴۷ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱,۴۹۹,۵۹۰ ۴۳.۶۶ % ۹۹۱,۰۲۱ ۲۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۷۹۷ ۸.۹ % ۱۰۸,۸۰۸ ۳.۱۷ % ۵۲۹,۶۷۴ ۱۵.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱,۵۰۲,۲۸۲ ۴۴.۰۵ % ۹۹۰,۷۷۲ ۲۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۹۵۳ ۸.۰۳ % ۱۰۸,۴۷۳ ۳.۱۸ % ۵۳۵,۲۷۶ ۱۵.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱,۴۷۰,۱۱۷ ۴۳.۶ % ۹۸۹,۷۲۱ ۲۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۶۹۷ ۸.۰۹ % ۱۰۸,۱۶۵ ۳.۲۱ % ۵۳۱,۴۹۳ ۱۵.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱,۴۷۰,۱۱۷ ۴۳.۶۲ % ۹۸۹,۴۲۱ ۲۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۱,۱۲۷ ۸.۰۴ % ۱۰۸,۱۱۸ ۳.۲۱ % ۵۳۱,۴۹۳ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱,۴۷۰,۱۱۷ ۴۳.۶۳ % ۹۸۹,۱۲۰ ۲۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۴۰۷ ۸.۰۳ % ۱۰۸,۰۷۲ ۳.۲۱ % ۵۳۱,۴۹۳ ۱۵.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱,۴۶۲,۱۱۶ ۴۳.۴ % ۹۹۰,۲۳۴ ۲۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۵۱۶ ۷.۵۸ % ۱۲۶,۸۶۵ ۳.۷۷ % ۵۳۴,۳۱۷ ۱۵.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱,۴۷۰,۰۶۰ ۴۳.۵۷ % ۹۸۹,۸۲۳ ۲۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۰۲۱ ۷.۶۸ % ۱۲۶,۸۱۸ ۳.۷۶ % ۵۲۸,۴۱۱ ۱۵.۶۶ % ۰ ۰ %