صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۱,۴۳۵,۷۲۷ ۴۴.۳۲ % ۱,۰۰۷,۳۶۱ ۳۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۰۵۰ ۵.۹۳ % ۹۲,۳۰۶ ۲.۸۵ % ۵۱۲,۲۳۹ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱,۴۴۲,۸۱۵ ۴۴.۹۵ % ۱,۰۰۷,۰۵۶ ۳۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۶۱,۳۶۸ ۵.۰۳ % ۸۶,۱۵۹ ۲.۶۸ % ۵۱۲,۲۳۹ ۱۵.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱,۴۳۵,۳۵۷ ۴۴.۹۹ % ۱,۰۰۶,۶۶۷ ۳۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۳۷۳ ۴.۴۳ % ۹۹,۸۲۹ ۳.۱۳ % ۵۰۶,۸۴۹ ۱۵.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱,۴۲۳,۸۹۳ ۴۵.۱۳ % ۹۹۸,۶۰۹ ۳۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۸۹ ۴.۴ % ۹۴,۰۸۶ ۲.۹۸ % ۴۹۹,۷۳۹ ۱۵.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱,۴۳۳,۷۰۳ ۴۵.۵۸ % ۱,۰۰۴,۹۹۴ ۳۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۰۵۹ ۴.۰۷ % ۸۱,۶۸۱ ۲.۶ % ۴۹۶,۵۰۳ ۱۵.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱,۴۶۷,۸۶۴ ۴۷.۰۶ % ۱,۰۰۴,۳۷۳ ۳۲.۲ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۲۹ ۳.۵ % ۱۰۶,۲۴۷ ۳.۴۱ % ۴۳۱,۷۷۲ ۱۳.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۱,۴۳۳,۹۷۰ ۴۷.۰۸ % ۱,۰۰۴,۲۷۶ ۳۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۳۰ ۱.۴۵ % ۱۳۹,۵۸۳ ۴.۵۸ % ۴۲۳,۷۷۳ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۱,۴۳۳,۹۷۰ ۴۷.۰۹ % ۱,۰۰۳,۹۸۰ ۳۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۲۰ ۱.۴۵ % ۱۳۹,۵۵۱ ۴.۵۸ % ۴۲۳,۷۷۳ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱,۴۳۳,۹۷۰ ۴۷.۰۹ % ۱,۰۰۳,۶۸۵ ۳۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۹۲ ۱.۴۴ % ۱۳۹,۵۱۸ ۴.۵۸ % ۴۲۳,۷۷۳ ۱۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱,۴۲۱,۸۶۳ ۴۷.۴۳ % ۱,۰۰۳,۰۱۹ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۸۴۶ ۱.۴ % ۱۱۸,۳۲۷ ۳.۹۵ % ۴۱۲,۸۸۳ ۱۳.۷۷ % ۰ ۰ %