صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱,۴۴۲,۳۹۶ ۴۸.۴۲ % ۱,۰۰۲,۵۰۳ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۶۵ ۱.۴۳ % ۸۰,۱۱۲ ۲.۶۹ % ۴۱۱,۲۹۷ ۱۳.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱,۴۳۶,۵۷۴ ۴۸.۲۶ % ۱,۰۰۱,۹۵۷ ۳۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۲۱ ۱.۶۵ % ۷۸,۴۹۶ ۲.۶۴ % ۴۱۰,۶۰۴ ۱۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱,۴۴۵,۴۳۰ ۴۸.۵۹ % ۱,۰۰۱,۱۲۳ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۱۵۸ ۱.۴۸ % ۷۵,۳۹۹ ۲.۵۳ % ۴۰۸,۷۱۶ ۱۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱,۴۳۷,۸۲۶ ۴۸.۶ % ۱,۰۰۰,۷۹۸ ۳۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۴۹ ۰.۹۵ % ۹۳,۳۴۵ ۳.۱۵ % ۳۹۸,۶۸۱ ۱۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱,۴۳۷,۸۲۶ ۴۸.۶ % ۱,۰۰۰,۵۰۴ ۳۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۴۹ ۰.۹۵ % ۹۳,۳۲۱ ۳.۱۵ % ۳۹۸,۶۸۱ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱,۴۳۷,۸۲۶ ۴۸.۶ % ۱,۰۰۰,۲۱۰ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۴۲ ۰.۹۵ % ۹۳,۲۹۸ ۳.۱۵ % ۳۹۸,۶۸۱ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱,۴۵۲,۳۰۴ ۴۹.۰۴ % ۹۹۸,۲۰۵ ۳۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۶۸ ۰.۹۶ % ۸۵,۵۸۱ ۲.۸۹ % ۳۹۶,۶۶۳ ۱۳.۴ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱,۴۸۱,۶۸۵ ۴۹.۶۲ % ۹۹۸,۹۶۸ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۸۰ ۱.۶۶ % ۶۰,۹۹۴ ۲.۰۴ % ۳۹۴,۶۷۱ ۱۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱,۴۷۲,۰۸۵ ۴۹.۴۶ % ۱,۰۰۷,۱۳۹ ۳۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۲۴ ۱.۵۱ % ۶۰,۹۷۳ ۲.۰۵ % ۳۹۰,۹۸۷ ۱۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱,۴۶۴,۳۲۶ ۴۹.۳۶ % ۱,۰۰۶,۹۴۸ ۳۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۷۲ ۱.۵۹ % ۵۷,۷۶۷ ۱.۹۵ % ۳۹۰,۲۵۱ ۱۳.۱۶ % ۰ ۰ %