صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱,۴۷۵,۳۹۴ ۴۹.۵۸ % ۱,۰۰۶,۲۳۹ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۲۶۶ ۱.۵۵ % ۵۷,۷۴۸ ۱.۹۴ % ۳۹۰,۱۸۸ ۱۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱,۴۷۵,۳۹۴ ۴۹.۵۹ % ۱,۰۰۵,۹۴۷ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۲۶۶ ۱.۵۵ % ۵۷,۷۲۹ ۱.۹۴ % ۳۹۰,۱۸۸ ۱۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱,۴۷۵,۳۹۴ ۴۹.۵۹ % ۱,۰۰۵,۶۵۵ ۳۳.۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۲۶۶ ۱.۵۶ % ۵۷,۷۱۰ ۱.۹۴ % ۳۹۰,۱۸۸ ۱۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱,۴۹۱,۰۸۵ ۴۹.۸۴ % ۱,۰۰۴,۹۱۱ ۳۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۷۶ ۱.۵۵ % ۵۶,۷۰۳ ۱.۹ % ۳۹۲,۸۳۵ ۱۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱,۴۷۸,۲۱۹ ۴۹.۶۱ % ۱,۰۰۴,۴۴۸ ۳۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۵۵ ۱.۶۱ % ۵۶,۶۸۴ ۱.۹ % ۳۹۲,۳۰۵ ۱۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱,۴۶۰,۲۳۲ ۴۹.۳۴ % ۱,۰۰۳,۸۸۸ ۳۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۷۵ ۱.۶۲ % ۵۶,۶۶۶ ۱.۹۱ % ۳۹۰,۵۹۷ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱,۴۶۰,۲۳۲ ۴۹.۳۵ % ۱,۰۰۳,۵۹۷ ۳۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۷۵ ۱.۶۲ % ۵۶,۶۴۸ ۱.۹۱ % ۳۹۰,۵۹۷ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱,۴۶۰,۲۳۲ ۴۹.۳۶ % ۱,۰۰۳,۳۰۶ ۳۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۳۸ ۱.۶۲ % ۵۶,۶۲۹ ۱.۹۱ % ۳۹۰,۵۹۷ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱,۴۶۰,۲۳۲ ۴۹.۳۶ % ۱,۰۰۳,۰۱۵ ۳۳.۹ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۳۸ ۱.۶۲ % ۵۶,۶۱۱ ۱.۹۱ % ۳۹۰,۵۹۷ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱,۴۶۰,۲۳۲ ۴۹.۳۷ % ۱,۰۰۲,۷۲۴ ۳۳.۹ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۲۸ ۱.۶۲ % ۵۶,۵۹۳ ۱.۹۱ % ۳۹۰,۵۹۷ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %