صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱,۴۵۷,۳۲۵ ۴۹.۱۹ % ۱,۰۰۱,۷۷۲ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۳۱ ۲.۰۹ % ۵۲,۳۳۷ ۱.۷۷ % ۳۸۹,۱۴۷ ۱۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱,۴۶۵,۸۸۵ ۴۹.۳۶ % ۱,۰۰۱,۲۴۹ ۳۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۴۸ ۲.۱ % ۴۸,۸۴۰ ۱.۶۴ % ۳۹۱,۴۳۴ ۱۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱,۴۷۰,۸۶۹ ۴۹.۳۸ % ۱,۰۰۰,۵۴۶ ۳۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۰۵۳ ۲.۱۵ % ۴۸,۸۲۶ ۱.۶۴ % ۳۹۴,۴۲۵ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱,۴۴۵,۲۶۴ ۴۹.۱۱ % ۱,۰۰۰,۴۳۱ ۳۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۵۲ ۲.۱۷ % ۴۸,۸۱۳ ۱.۶۶ % ۳۸۴,۵۲۵ ۱۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱,۳۹۳,۸۹۱ ۴۹.۱۵ % ۹۹۹,۹۱۵ ۳۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۲۰ ۰.۸۶ % ۵۰,۸۲۷ ۱.۷۹ % ۳۶۶,۸۲۳ ۱۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱,۳۹۳,۸۹۱ ۴۹.۱۵ % ۹۹۹,۶۱۹ ۳۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۲۰ ۰.۸۶ % ۵۰,۸۱۵ ۱.۷۹ % ۳۶۶,۸۲۳ ۱۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱,۳۹۳,۸۹۱ ۴۹.۱۶ % ۹۹۹,۳۲۳ ۳۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۲۰ ۰.۸۶ % ۵۰,۸۰۲ ۱.۷۹ % ۳۶۶,۸۲۳ ۱۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱,۳۹۰,۰۰۵ ۴۹.۰۱ % ۹۹۸,۶۵۳ ۳۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۶۰ ۰.۶۳ % ۶۵,۴۶۷ ۲.۳۱ % ۳۶۴,۴۷۳ ۱۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱,۳۷۸,۸۵۴ ۴۸.۴۳ % ۱,۰۱۵,۷۶۰ ۳۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۳۹ ۰.۹۵ % ۶۴,۱۱۰ ۲.۲۵ % ۳۶۱,۳۵۱ ۱۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱,۳۸۰,۷۵۱ ۴۷.۶۶ % ۱,۰۵۳,۹۱۸ ۳۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۱۰ ۱.۹ % ۴۳,۰۸۹ ۱.۴۹ % ۳۶۴,۱۰۷ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ %