صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱,۴۴۶,۰۶۹ ۴۷.۷۶ % ۱,۰۷۸,۸۴۹ ۳۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۸,۸۲۴ ۲.۹۳ % ۳۱,۶۳۹ ۱.۰۵ % ۳۸۲,۳۰۵ ۱۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱,۴۲۱,۹۷۱ ۴۷.۳۵ % ۱,۰۷۸,۱۲۱ ۳۵.۹ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۴۶ ۲.۸۹ % ۳۵,۱۴۴ ۱.۱۷ % ۳۸۱,۴۳۰ ۱۲.۷ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱,۳۷۰,۸۰۵ ۴۶.۲۱ % ۱,۰۷۸,۳۵۳ ۳۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۸۳,۱۸۵ ۲.۸ % ۶۵,۵۲۳ ۲.۲۱ % ۳۶۸,۶۷۰ ۱۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱,۳۹۲,۱۱۵ ۴۶.۹۷ % ۱,۰۷۷,۹۸۷ ۳۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۳۱۳ ۳.۰۱ % ۴۰,۷۵۲ ۱.۳۸ % ۳۶۳,۲۰۰ ۱۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۴۲۶,۸۹۸ ۴۷.۵۶ % ۱,۰۷۷,۷۷۲ ۳۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۸۹,۶۲۴ ۲.۹۹ % ۳۳,۹۴۸ ۱.۱۳ % ۳۷۱,۵۷۳ ۱۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۴۳۸,۰۳۴ ۴۷.۷۴ % ۱,۰۷۵,۱۵۵ ۳۵.۷ % ۰ ۰ % ۹۱,۳۲۷ ۳.۰۳ % ۳۳,۴۳۹ ۱.۱۱ % ۳۷۳,۹۸۳ ۱۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱,۴۳۸,۰۳۴ ۴۷.۷۵ % ۱,۰۷۴,۸۷۱ ۳۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۹۱,۳۲۷ ۳.۰۳ % ۳۳,۴۳۴ ۱.۱۱ % ۳۷۳,۹۸۳ ۱۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱,۴۳۸,۰۳۴ ۴۷.۷۵ % ۱,۰۷۴,۵۸۷ ۳۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۹۱,۳۲۷ ۳.۰۳ % ۳۳,۴۳۰ ۱.۱۱ % ۳۷۳,۹۸۳ ۱۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۴۳۶,۴۰۷ ۴۷.۷۳ % ۱,۰۷۴,۱۹۴ ۳۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۴ ۰.۲۲ % ۱۲۱,۶۷۲ ۴.۰۴ % ۳۷۰,۴۷۷ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۴۳۶,۴۰۷ ۴۷.۷۴ % ۱,۰۷۳,۹۱۱ ۳۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۴ ۰.۲۲ % ۱۲۱,۶۶۷ ۴.۰۴ % ۳۷۰,۴۷۷ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ %