صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۱,۵۱۵,۵۸۸ ۴۵.۴۵ % ۹۹۳,۵۲۵ ۲۹.۸ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۱۰۸ ۶.۶۶ % ۱۰۶,۰۳۰ ۳.۱۸ % ۴۹۷,۲۴۲ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۱,۵۱۵,۵۸۸ ۴۵.۴۶ % ۹۹۳,۲۲۶ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۰۵۸ ۶.۶۶ % ۱۰۵,۹۸۳ ۳.۱۸ % ۴۹۷,۲۴۲ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱,۵۱۵,۵۸۸ ۴۵.۴۶ % ۹۹۲,۹۲۸ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۷۴۲ ۶.۶۵ % ۱۰۵,۹۳۵ ۳.۱۸ % ۴۹۷,۲۴۲ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱,۵۱۰,۰۶۷ ۴۵.۵۲ % ۹۹۲,۷۰۷ ۲۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۴۲۷ ۶.۲۵ % ۱۰۵,۸۸۸ ۳.۱۹ % ۵۰۱,۱۰۶ ۱۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱,۴۶۴,۱۸۲ ۴۴.۸ % ۱,۰۰۹,۷۰۶ ۳۰.۹ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۹۰۱ ۶.۰۹ % ۱۰۵,۸۴۱ ۳.۲۴ % ۴۸۹,۴۸۰ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱,۴۳۸,۶۰۹ ۴۴.۴۲ % ۱,۰۰۸,۷۵۱ ۳۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۶۴۷ ۵.۹۵ % ۹۱,۳۲۱ ۲.۸۲ % ۵۰۷,۱۸۰ ۱۵.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱,۴۳۳,۷۴۳ ۴۴.۳۷ % ۱,۰۰۸,۳۷۵ ۳۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۵۳۴ ۵.۹۶ % ۹۱,۲۸۳ ۲.۸۳ % ۵۰۵,۲۸۰ ۱۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۱,۴۳۵,۷۲۵ ۴۴.۳۱ % ۱,۰۰۷,۶۶۵ ۳۱.۱ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۹۰ ۵.۹۳ % ۹۲,۳۴۴ ۲.۸۵ % ۵۱۲,۲۳۹ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۱,۴۳۵,۷۲۷ ۴۴.۳۲ % ۱,۰۰۷,۳۶۱ ۳۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۰۵۰ ۵.۹۳ % ۹۲,۳۰۶ ۲.۸۵ % ۵۱۲,۲۳۹ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱,۴۴۲,۸۱۵ ۴۴.۹۵ % ۱,۰۰۷,۰۵۶ ۳۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۶۱,۳۶۸ ۵.۰۳ % ۸۶,۱۵۹ ۲.۶۸ % ۵۱۲,۲۳۹ ۱۵.۹۶ % ۰ ۰ %