صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۷۶۴,۷۶۴ ۴۳.۰۶ % ۱,۳۹۷,۱۲۸ ۳۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۱۷۶ ۳.۰۸ % ۱۵۷,۷۸۶ ۳.۸۵ % ۶۵۲,۹۰۲ ۱۵.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱,۷۶۴,۷۶۴ ۴۳.۰۷ % ۱,۳۹۶,۷۲۷ ۳۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۳۴۳ ۳.۰۶ % ۱۵۷,۷۴۱ ۳.۸۵ % ۶۵۲,۹۰۲ ۱۵.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱,۷۴۹,۱۶۸ ۴۲.۸ % ۱,۳۹۵,۸۵۰ ۳۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۱۵۵ ۲.۹۲ % ۱۶۸,۲۸۲ ۴.۱۲ % ۶۵۳,۶۵۴ ۱۶ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱,۷۴۹,۱۶۸ ۴۲.۸۲ % ۱,۳۹۵,۴۵۰ ۳۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۷۵۲ ۲.۹۱ % ۱۶۸,۲۳۸ ۴.۱۲ % ۶۵۳,۶۵۴ ۱۶ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱,۷۷۱,۵۷۵ ۴۳.۴۳ % ۱,۳۹۴,۸۵۰ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۸۰۵ ۲.۸۹ % ۱۴۴,۹۸۴ ۳.۵۵ % ۶۴۹,۷۴۲ ۱۵.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱,۷۷۳,۷۲۱ ۴۴.۱۵ % ۱,۳۹۴,۳۶۸ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۵۳ ۱.۲۳ % ۱۵۷,۶۰۳ ۳.۹۲ % ۶۴۲,۲۳۲ ۱۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱,۷۲۰,۱۹۳ ۴۳.۵۲ % ۱,۳۹۲,۷۰۱ ۳۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۳,۴۴۲ ۱.۱ % ۱۷۴,۷۰۰ ۴.۴۲ % ۶۲۱,۳۱۰ ۱۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱,۷۲۰,۱۹۳ ۴۳.۵۴ % ۱,۳۹۲,۳۰۲ ۳۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۴۲ ۱.۰۹ % ۱۷۴,۶۵۶ ۴.۴۲ % ۶۲۱,۳۱۰ ۱۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱,۷۲۰,۱۹۳ ۴۳.۵۵ % ۱,۳۹۱,۹۰۴ ۳۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۲۱ ۱.۰۵ % ۱۷۴,۶۱۲ ۴.۴۲ % ۶۲۱,۳۱۰ ۱۵.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱,۷۲۴,۳۳۰ ۴۴.۱۴ % ۱,۳۹۱,۲۷۵ ۳۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۳۲ ۰.۵۶ % ۱۶۸,۷۴۳ ۴.۳۲ % ۶۰۰,۲۵۱ ۱۵.۳۷ % ۰ ۰ %