صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۸۱۵,۵۵۸ ۴۴.۰۶ % ۱,۴۲۵,۳۲۱ ۳۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۱,۴۲۳ ۱.۴۹ % ۱۴۴,۱۹۲ ۳.۵ % ۶۷۴,۷۸۷ ۱۶.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۸۱۵,۵۵۸ ۴۴.۰۵ % ۱,۴۲۴,۹۲۶ ۳۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۱,۴۲۳ ۱.۴۹ % ۱۴۴,۱۳۲ ۳.۵ % ۶۷۴,۷۸۷ ۱۶.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۸۱۵,۵۵۸ ۴۴.۰۷ % ۱,۴۲۴,۵۳۳ ۳۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۰,۶۷۶ ۱.۴۷ % ۱۴۴,۰۷۲ ۳.۵ % ۶۷۴,۷۸۷ ۱۶.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۷۸۰,۲۱۷ ۴۳.۳ % ۱,۴۲۴,۳۱۳ ۳۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۳,۵۲۵ ۲.۰۳ % ۱۴۴,۰۱۲ ۳.۵ % ۶۷۹,۶۵۲ ۱۶.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۷۴۸,۰۲۱ ۴۳.۱۴ % ۱,۴۲۳,۷۸۱ ۳۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۸۲,۴۷۷ ۲.۰۴ % ۱۴۳,۹۵۲ ۳.۵۵ % ۶۵۳,۶۷۴ ۱۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۷۴۷,۹۳۹ ۴۲.۵۹ % ۱,۴۲۲,۹۲۹ ۳۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۵۱۰ ۳.۲ % ۱۴۳,۸۹۲ ۳.۵۱ % ۶۵۸,۶۱۶ ۱۶.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۷۸۷,۶۵۸ ۴۲.۸۷ % ۱,۴۲۲,۹۲۲ ۳۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۲۳۵ ۳.۳۲ % ۱۴۳,۸۳۲ ۳.۴۵ % ۶۷۷,۳۳۵ ۱۶.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۷۴۶,۳۰۰ ۴۲.۰۷ % ۱,۴۲۲,۱۳۱ ۳۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۴۸۱ ۴.۵۶ % ۱۳۶,۱۴۶ ۳.۲۸ % ۶۵۷,۰۷۴ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۷۴۶,۳۰۰ ۴۲.۰۷ % ۱,۴۲۱,۷۳۹ ۳۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۴۸۱ ۴.۵۷ % ۱۳۶,۰۹۳ ۳.۲۸ % ۶۵۷,۰۷۴ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱,۷۴۶,۳۰۰ ۴۲.۰۸ % ۱,۴۲۱,۳۴۸ ۳۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۲۳۲ ۴.۵۶ % ۱۳۶,۰۴۱ ۳.۲۸ % ۶۵۷,۰۷۴ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ %