صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱,۷۴۷,۹۴۳ ۴۲.۱۲ % ۱,۴۲۰,۲۹۹ ۳۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۳۷۶ ۴.۵۲ % ۱۳۵,۹۸۸ ۳.۲۸ % ۶۵۷,۵۰۲ ۱۵.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱,۷۹۷,۷۲۰ ۴۲.۸۱ % ۱,۴۱۹,۹۹۳ ۳۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۸۹۶ ۴.۳۶ % ۱۳۳,۴۵۵ ۳.۱۸ % ۶۶۵,۱۳۷ ۱۵.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱,۷۸۸,۴۳۸ ۴۲.۶۸ % ۱,۴۲۵,۸۶۹ ۳۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۵۰۰ ۴.۱۲ % ۱۳۳,۴۰۳ ۳.۱۸ % ۶۶۹,۹۳۴ ۱۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱,۸۴۹,۴۰۷ ۴۳.۰۵ % ۱,۴۲۴,۷۰۷ ۳۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۶۶۲ ۴.۸۳ % ۱۳۳,۳۵۰ ۳.۱ % ۶۸۱,۱۵۳ ۱۵.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱,۷۶۷,۴۳۷ ۴۱.۷ % ۱,۴۲۴,۵۲۲ ۳۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۲۰۳ ۵.۵۷ % ۱۳۳,۲۹۸ ۳.۱۵ % ۶۷۶,۶۲۷ ۱۵.۹۷ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱,۷۶۷,۴۳۷ ۴۱.۷۱ % ۱,۴۲۴,۱۳۲ ۳۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۳۵,۸۰۲ ۵.۵۶ % ۱۳۳,۲۴۶ ۳.۱۴ % ۶۷۶,۶۲۷ ۱۵.۹۷ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱,۷۶۷,۴۳۷ ۴۱.۷۴ % ۱,۴۲۳,۷۴۳ ۳۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۴۸۱ ۵.۵۱ % ۱۳۳,۱۹۴ ۳.۱۵ % ۶۷۶,۶۲۷ ۱۵.۹۸ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱,۶۸۸,۲۷۴ ۴۰.۶۵ % ۱,۴۳۰,۴۴۹ ۳۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۱۳۹ ۵.۶۴ % ۱۳۳,۱۳۹ ۳.۲ % ۶۶۸,۲۰۴ ۱۶.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱,۶۹۴,۶۴۹ ۳۹.۶۸ % ۱,۴۲۳,۱۶۸ ۳۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۳۶,۸۵۷ ۷.۸۹ % ۱۳۳,۰۸۵ ۳.۱۲ % ۶۸۳,۰۶۲ ۱۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱,۷۹۲,۹۰۳ ۴۰.۹۳ % ۱,۳۲۴,۰۷۵ ۳۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۵۹۰ ۹.۵۸ % ۱۳۳,۰۳۱ ۳.۰۴ % ۷۱۱,۶۹۵ ۱۶.۲۴ % ۰ ۰ %