صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱,۷۵۲,۳۱۵ ۴۳.۵۷ % ۱,۱۵۰,۸۹۱ ۲۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۴۵۲ ۴.۸۶ % ۲۱۹,۹۵۱ ۵.۴۷ % ۷۰۲,۷۵۲ ۱۷.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۱,۸۱۱,۸۶۴ ۴۵.۲۶ % ۱,۱۵۰,۵۳۱ ۲۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۲۹۴ ۵.۴۳ % ۱۳۲,۹۲۳ ۳.۳۲ % ۶۹۰,۳۱۵ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۱,۸۱۱,۸۶۴ ۴۵.۲۹ % ۱,۱۵۰,۱۶۸ ۲۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۹۰۰ ۵.۳۷ % ۱۳۲,۸۶۹ ۳.۳۲ % ۶۹۰,۳۱۵ ۱۷.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱,۸۱۱,۸۶۴ ۴۵.۳۴ % ۱,۱۸۷,۶۹۶ ۲۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۴۹۷ ۴.۳۴ % ۱۳۲,۸۱۵ ۳.۳۲ % ۶۹۰,۳۱۵ ۱۷.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱,۸۱۱,۴۳۳ ۴۵.۲۹ % ۱,۱۸۶,۸۳۴ ۲۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۳۹۷ ۴.۵۱ % ۱۳۲,۷۶۱ ۳.۳۲ % ۶۸۷,۶۶۴ ۱۷.۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱,۷۲۱,۵۹۹ ۴۴.۰۸ % ۱,۱۸۹,۰۴۴ ۳۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۴۴۳ ۴.۸۸ % ۱۳۲,۷۰۷ ۳.۴ % ۶۷۱,۷۷۲ ۱۷.۲ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱,۷۲۹,۷۴۴ ۴۴.۳۵ % ۱,۱۸۸,۹۶۰ ۳۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۶۱۳ ۴.۴۸ % ۱۳۲,۶۵۴ ۳.۴ % ۶۷۴,۲۹۲ ۱۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۱,۶۷۳,۰۹۰ ۴۳.۵ % ۱,۱۸۸,۰۰۸ ۳۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۹۸۵ ۴.۷۸ % ۱۳۲,۵۹۶ ۳.۴۵ % ۶۶۸,۲۸۱ ۱۷.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۱,۶۷۳,۰۹۰ ۴۳.۵۲ % ۱,۱۸۷,۶۲۷ ۳۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۳۳۵ ۴.۷۷ % ۱۳۲,۵۳۸ ۳.۴۵ % ۶۶۸,۲۸۱ ۱۷.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۱,۶۷۳,۰۹۰ ۴۳.۵۳ % ۱,۱۸۷,۲۴۶ ۳۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۱۸۵ ۴.۷۷ % ۱۳۲,۴۸۰ ۳.۴۵ % ۶۶۸,۲۸۱ ۱۷.۳۸ % ۰ ۰ %