صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۱,۵۵۷,۱۳۵ ۴۲.۷۳ % ۱,۱۹۵,۶۷۸ ۳۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۵۴۲ ۳.۹۱ % ۱۳۱,۶۲۸ ۳.۶۱ % ۶۱۷,۰۰۱ ۱۶.۹۳ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱,۵۴۹,۰۸۷ ۴۲.۸۲ % ۱,۱۹۴,۹۵۳ ۳۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۰۲ ۳.۴۸ % ۱۳۱,۵۷۱ ۳.۶۴ % ۶۱۶,۶۲۱ ۱۷.۰۴ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۱,۵۵۶,۷۷۰ ۴۲.۸۹ % ۱,۱۹۴,۱۰۲ ۳۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۱۳۵ ۳.۳۴ % ۱۳۱,۵۱۴ ۳.۶۲ % ۶۲۶,۲۸۱ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۱,۵۵۶,۷۷۰ ۴۲.۹۲ % ۱,۱۹۳,۷۱۷ ۳۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۵۰۱ ۳.۲۹ % ۱۳۱,۴۵۷ ۳.۶۲ % ۶۲۶,۲۸۱ ۱۷.۲۶ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱,۵۵۶,۷۷۰ ۴۲.۹۴ % ۱,۱۹۳,۳۳۳ ۳۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۸۷۷ ۳.۲۵ % ۱۳۱,۴۰۰ ۳.۶۲ % ۶۲۶,۲۸۱ ۱۷.۲۷ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱,۵۲۳,۶۷۲ ۴۲.۶۵ % ۱,۱۹۲,۷۶۹ ۳۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۲۷۸ ۳.۲۶ % ۱۳۱,۳۴۴ ۳.۶۸ % ۶۰۷,۸۲۱ ۱۷.۰۲ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱,۵۱۳,۰۵۳ ۴۲.۹۵ % ۱,۱۹۲,۴۹۸ ۳۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۸۴ ۲.۶۵ % ۱۳۱,۲۸۷ ۳.۷۳ % ۵۹۲,۳۴۶ ۱۶.۸۲ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱,۵۱۵,۱۶۰ ۴۲.۹ % ۱,۱۹۶,۵۳۶ ۳۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۴,۰۶۶ ۲.۶۶ % ۱۲۸,۵۷۱ ۳.۶۴ % ۵۹۷,۰۶۷ ۱۶.۹۱ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱,۴۹۶,۷۱۸ ۴۲.۷۲ % ۱,۱۹۵,۶۶۲ ۳۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۷۱ ۱.۲۱ % ۱۷۷,۲۱۶ ۵.۰۶ % ۵۹۲,۳۷۲ ۱۶.۹ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱,۴۴۸,۶۷۵ ۴۲.۰۷ % ۱,۱۹۵,۲۱۰ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۳۵۵ ۱.۲۳ % ۱۹۸,۵۴۵ ۵.۷۷ % ۵۵۸,۷۳۶ ۱۶.۲۳ % ۰ ۰ %