صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱,۴۴۸,۶۷۵ ۴۲.۰۹ % ۱,۱۹۴,۸۲۸ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۱,۵۳۶ ۱.۲۱ % ۱۹۸,۴۸۵ ۵.۷۷ % ۵۵۸,۷۳۶ ۱۶.۲۳ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱,۴۴۸,۶۷۵ ۴۲.۱ % ۱,۱۹۴,۴۴۶ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۵۶ ۱.۱۸ % ۱۹۸,۴۲۶ ۵.۷۷ % ۵۵۸,۷۳۶ ۱۶.۲۴ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱,۵۲۶,۱۷۸ ۴۱.۶۶ % ۱,۱۸۹,۲۶۴ ۳۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۴۳۲ ۷.۱۹ % ۱۲۸,۱۱۵ ۳.۵ % ۵۵۶,۰۹۲ ۱۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱,۵۲۳,۱۰۶ ۴۴.۰۶ % ۹۹۳,۸۲۰ ۲۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۲۳۸ ۷.۵ % ۱۲۸,۰۵۵ ۳.۷ % ۵۵۲,۳۱۴ ۱۵.۹۸ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱,۴۹۴,۴۴۸ ۴۳.۵۱ % ۹۹۲,۸۷۹ ۲۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۸۴,۷۳۵ ۸.۲۹ % ۱۲۷,۹۹۶ ۳.۷۳ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۵۶ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱,۴۹۴,۴۴۸ ۴۳.۵۸ % ۹۹۲,۵۷۶ ۲۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۵۸۱ ۸.۱۵ % ۱۲۷,۹۳۶ ۳.۷۳ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱,۴۹۴,۴۴۸ ۴۳.۶ % ۹۹۲,۲۷۳ ۲۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۷۱ ۸.۱۵ % ۱۲۷,۳۳۶ ۳.۷۱ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱,۴۹۴,۴۴۸ ۴۳.۶ % ۹۹۱,۹۷۱ ۲۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۱۳۳ ۸.۱۴ % ۱۲۷,۲۷۷ ۳.۷۱ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۶ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱,۵۰۲,۶۴۵ ۴۳.۸۴ % ۹۹۱,۶۶۹ ۲۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۹۳۶ ۸.۱۴ % ۱۲۰,۱۵۳ ۳.۵۱ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱,۵۰۲,۶۴۵ ۴۳.۸۴ % ۹۹۱,۳۶۷ ۲۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۵۵۰ ۸.۱۳ % ۱۲۰,۰۹۸ ۳.۵ % ۵۳۴,۵۳۰ ۱۵.۶ % ۰ ۰ %