دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز طبق ماده 28 اساسنامه، در روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 ساعت 15 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست