دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01
منبع -
مقدمه • کارمزد ابطال موضوع جدول 8-4 امید نامه به صورت ذیل به تصویب امضاء کنندگان رسید. عنوان هزینه شرح دریافت‌کننده کارمزد ابطال ]الف) بخش ثابت : مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری مدير ثبت ب) بخش متغير: علاوه بر مبلغ بند(الف) مبلغ زیر: ب-1) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال...
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق