دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالیانه صندوق ممتاز و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.02.31
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز طبق ماده 28 اساسنامه، در روز سه شنبه مورخ 1396/02/31 ساعت 15 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست