ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 238,947 87.66 269,476 76.51 312,797 70.7 341,109 64.06
اوراق 31,202 11.44 53,294 15.13 92,574 20.92 163,156 30.64
وجه نقد 5,353 1.96 13,889 3.94 23,425 5.29 14,284 2.68
سایر دارایی ها 13,742 5.04 22,862 6.49 27,928 6.31 28,598 5.37
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 104,817 38.45 63,780 18.11 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد