ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 241,775 83.62 297,667 54.32 262,301 53.62 264,845 53.5
اوراق 39,259 13.57 228,439 41.69 203,429 41.59 215,667 43.57
وجه نقد 5,618 1.94 6,975 1.27 10,514 2.14 4,444 0.89
سایر دارایی ها 14,295 4.94 27,531 5.02 24,292 4.96 20,300 4.1
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 109,288 37.79 153,384 27.99 132,958 27.18 131,100 26.48
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد