ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 238,303 88.28 269,469 89.21 280,492 91.8 276,643 93.99
اوراق 31,579 11.69 17,122 5.66 6,986 2.28 1,345 0.45
وجه نقد 5,115 1.89 6,763 2.23 9,766 3.19 11,280 3.83
سایر دارایی ها 13,640 5.05 8,706 2.88 8,299 2.71 5,049 1.71
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 105,753 39.17 108,553 35.93 111,337 36.43 116,236 39.49
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق