ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 241,250 85.18 342,771 60.25 335,216 55.37 302,336 54.99
اوراق 35,726 12.61 190,509 33.48 245,879 40.61 234,302 42.62
وجه نقد 5,587 1.97 19,218 3.37 6,713 1.1 901 0.16
سایر دارایی ها 14,101 4.97 30,423 5.34 31,237 5.16 24,482 4.45
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 102,720 36.27 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد