ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 242,532 81.82 274,606 53.35 290,768 53.24 314,163 54.78
اوراق 43,608 14.71 220,412 42.82 234,445 42.92 221,431 38.61
وجه نقد 5,662 1.91 8,334 1.61 7,757 1.42 10,987 1.91
سایر دارایی ها 14,395 4.85 20,053 3.89 19,861 3.63 33,529 5.84
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 109,844 37.06 135,607 26.34 146,335 26.79 159,129 27.74
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد