ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 237,996 88.44 217,814 86.41 230,557 80.95 227,018 80.65
اوراق 30,484 11.32 16,544 6.56 32,492 11.4 34,190 12.14
وجه نقد 5,120 1.9 5,712 2.26 7,724 2.71 4,109 1.45
سایر دارایی ها 13,475 5 11,976 4.75 14,032 4.92 16,167 5.74
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 106,190 39.46 111,724 44.32 121,165 42.54 117,805 41.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد