ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 244,394 79.99 328,849 53.66 370,680 53.33 381,391 48.97
اوراق 47,721 15.62 247,571 40.4 271,390 39.05 300,726 38.62
وجه نقد 5,908 1.93 15,586 2.54 27,324 3.93 63,979 8.21
سایر دارایی ها 14,724 4.81 28,515 4.65 35,399 5.09 46,510 5.97
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 110,865 36.28 160,734 26.23 174,974 25.17 179,507 23.05
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد