مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 دریافت خبر 1397/07/19
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 دریافت خبر 1397/06/20
3 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 دریافت خبر 1397/06/10
4 تصمیمات مجمع -اعمال سهام جایزه برای واحدهای صندوق مورخ 1397.04.03 دریافت خبر 1397/04/20
5 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: تغییر ساختار به مختلط 97.02.25 دریافت خبر 1397/03/28
6 دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق ممتاز مورخ 97.04.03 دریافت خبر 1397/03/22
7 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز- سالانه-تغییر حسابرس- بند جدید اساسنامه رعایت قوانین 97.02.025 دریافت خبر 1397/03/10
8 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید 97.02.25 دریافت خبر 1397/03/10
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 25/02/1397 دریافت خبر 1397/02/25
10 دعوت به مجمع سالیانه صندوق ممتاز و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.02.31 دریافت خبر 1396/03/20
11 تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر 1396/01/20
12 تغییر مدیر و متولی صندوق دریافت خبر 1395/12/24
13 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1395/11/09
14 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1395/10/04
15 تغییر متولی صندوق دریافت خبر 1395/04/28
16 مجمع سالیانه صندوق ممتاز و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.02.29 دریافت خبر 1395/03/12
17 افزایش هزینه حسابرس - مجمع مورخ 94/10/30 دریافت خبر 1394/12/09
18 مجمع مورخ 1394.10.30 بابت افزایش هزینه حسابرس دریافت خبر 1394/10/23
19 تائیدیه مجمع مورخ 94.03.06 بابت تغییر آدرس دریافت خبر 1394/05/28
20 مجمع تغییر آدرس مورخ 94.03.06 دریافت خبر 1394/05/28
21 دعوت به مجمع مورخ 94.03.06 بابت تغییر آدرس دریافت خبر 1394/05/28
22 نامه سازمان به اداره ثبت شرکت ها دریافت خبر 1394/04/14
23 مجمع سالیانه ممتاز دریافت خبر 1394/04/14
24 افزایش سقف هزینه های نرم افزار مجمع مورخ 93.10.21 دریافت خبر 1393/11/12
25 ادامه فعالیت صندوق با توجه به ماده 23 اساسنامه دریافت خبر 1393/10/21
26 تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس و روزنامه رسمی دریافت خبر 1393/10/10
27 تغییر در هزینه های نرم افزار و خدمات پشتیبانی دریافت خبر 1393/10/10
28 تغییر در کارمزد ابطال دریافت خبر 1393/10/10
29 تغییر در حد نصاب دارایی های صندوق دریافت خبر 1393/10/10
30 تغییر در حداکثر میزان مشارکت در صندوق دریافت خبر 1393/10/10
31 افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/10/10
32 تغییردر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران عادی دریافت خبر 1393/10/10
33 تعیین صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1393/10/10
34 حذف محدودیت حداقل تعداد واحد دریافت خبر 1393/10/07
35 صورتجلسه مجمع سالیانه ممتاز منتهی به 1392/12/29 دریافت خبر 1393/08/10
36 مجمع ممتاز- افزایش هزینه حسابرس دریافت خبر 1393/07/30
37 صورتجلسه مجمع تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛ دریافت خبر 1393/02/21
38 صورتجلسه مجمع صندوق ممتاز-افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/02/15
39 صورتجلسه مجمع ممتاز-حذف رکن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1393/02/15
40 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز با موضوع «با موضوع تمدید و حذف ضامن نقدشوندگی صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق مذکور(فاقد ضامن نقدشوندگی) و معرفی ارکان صندوق»، دریافت خبر 1393/02/03
41 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1392/10/25
42 تاییدیه مجمع سالیانه دریافت خبر 1392/09/27
43 92.08.15 صورتجلسه سالانه صندوق ممتاز دریافت خبر 1392/08/18
44 بلامانع بودن تغییر در بندهای امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ممتاز دریافت خبر 1392/06/30
45 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز+تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
46 صورتجلسه 1392.03.28 با موضوع افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1392/05/27
47 اعمال تغییرات در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز مبنی بر افزایش هزینه-های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن¬ها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ریال دریافت خبر 1392/05/27
48 تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 دریافت خبر 1391/10/05