ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/27 365,543 55.9 % 271,039 41.45 % 0 0 % 3,947 0.6 % 13,438 4.19 % 0 0 %
2 1397/07/26 365,543 55.9 % 271,034 41.45 % 0 0 % 3,947 0.6 % 13,430 4.19 % 0 0 %
3 1397/07/25 365,543 55.9 % 271,030 41.45 % 0 0 % 3,947 0.6 % 13,422 4.19 % 0 0 %
4 1397/07/24 361,876 54 % 283,016 42.23 % 0 0 % 11,805 1.76 % 13,414 4.08 % 0 0 %
5 1397/07/23 335,281 52.77 % 255,617 40.23 % 0 0 % 7,781 1.22 % 36,728 7.98 % 0 0 %
6 1397/07/22 341,302 53.76 % 255,084 40.18 % 0 0 % 20,556 3.24 % 17,950 5.03 % 0 0 %
7 1397/07/21 345,193 52.89 % 254,762 39.03 % 0 0 % 39,353 6.03 % 13,383 4.19 % 0 0 %
8 1397/07/20 359,663 54.43 % 235,288 35.61 % 0 0 % 52,485 7.94 % 13,365 4.13 % 0 0 %
9 1397/07/19 359,663 54.43 % 235,604 35.66 % 0 0 % 52,161 7.89 % 13,344 4.13 % 0 0 %
10 1397/07/18 359,663 55.34 % 235,596 36.25 % 0 0 % 41,358 6.36 % 13,325 4.2 % 0 0 %