صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۰۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱.۵۷ %۲.۴۴۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۳.۲۰۷ %۵.۹۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱۴.۷۰۴ %۲۲.۸۶۵
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۴۰.۴۹۷ %۶۷.۳۹۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۷۶.۲۰۴ %۱۰۰.۳۳۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱۹۰۸.۰۹۶ %۲۱۲۰.۰۳۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۳۶۲۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۷.۴۶)%