صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط

اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط می باشد. همچنين در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری "مختلط"

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.

 

حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق

1-1-

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند

1-2-

 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند.

1-4-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 5% از کل سهام و حق‌تقدم سهام منتشره ناشر

1-5-

واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار"

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

1-6-

 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

1-7-

 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق

2-1-

 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر *

حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.

2-2-

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن*

حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند

2-3-

سرمایه­گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق

3

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق