صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۵۸۸,۶۲۰ ۵۷.۳۱ % ۵۲۲,۵۹۲ ۱۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۴۰,۸۲۴ ۲۳.۱۲ % ۱۹,۸۲۱ ۰.۷۲ % ۵۰۶,۶۸۸ ۱۸.۲۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۵۳۱,۳۲۲ ۵۶.۲۴ % ۵۲۱,۶۸۹ ۱۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۵۰,۰۱۸ ۲۳.۸۷ % ۱۹,۶۲۹ ۰.۷۲ % ۴۸۸,۰۳۸ ۱۷.۹۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۵۵۹,۴۱۸ ۵۵.۱۵ % ۵۲۱,۷۳۱ ۱۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۷۲۸,۳۷۷ ۲۵.۷۶ % ۱۷,۸۱۴ ۰.۶۳ % ۴۹۹,۸۱۴ ۱۷.۶۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۵۴۳,۶۲۲ ۵۴.۵۸ % ۵۲۲,۰۵۹ ۱۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۷۴۷,۶۰۳ ۲۶.۴۳ % ۱۴,۹۴۱ ۰.۵۳ % ۴۹۱,۶۶۵ ۱۷.۳۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۴۱۷,۳۸۵ ۵۱.۴۱ % ۵۲۰,۸۶۴ ۱۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۸۰۳,۶۷۳ ۲۹.۱۵ % ۱۴,۹۳۵ ۰.۵۴ % ۴۵۴,۹۴۲ ۱۶.۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۴۱۷,۳۸۵ ۵۱.۴۲ % ۵۲۰,۷۸۷ ۱۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۸۰۳,۶۴۳ ۲۹.۱۵ % ۱۴,۹۲۹ ۰.۵۴ % ۴۵۴,۹۴۲ ۱۶.۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۴۱۷,۳۸۵ ۵۱.۴۵ % ۵۲۰,۷۱۰ ۱۸.۹ % ۰ ۰ % ۸۰۱,۶۳۲ ۲۹.۱ % ۱۴,۹۲۳ ۰.۵۴ % ۴۵۴,۹۴۲ ۱۶.۵۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۳۵۹,۹۹۳ ۵۰.۳۸ % ۵۲۰,۲۹۲ ۱۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۳۷۶ ۲۹.۸ % ۱۴,۹۱۶ ۰.۵۵ % ۴۴۰,۰۶۵ ۱۶.۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۲۵۹,۶۴۲ ۴۸.۶۶ % ۵۱۹,۴۰۴ ۲۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۹۴,۴۹۸ ۳۰.۶۹ % ۱۴,۹۱۰ ۰.۵۸ % ۴۲۱,۸۹۸ ۱۶.۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۲۲۵,۲۱۱ ۴۷.۷۴ % ۵۱۹,۹۶۷ ۲۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۸۰۶,۲۵۸ ۳۱.۴۲ % ۱۴,۹۰۴ ۰.۵۸ % ۴۱۳,۶۷۰ ۱۶.۱۲ %