صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱,۵۹۶,۱۱۵ ۳۹.۲۶ % ۱,۳۹۳,۷۶۵ ۳۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۰۶,۶۶۵ ۷.۵۴ % ۱۳۰,۴۶۵ ۳.۲۱ % ۶۳۸,۱۵۱ ۱۵.۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱,۵۸۹,۳۳۷ ۳۸.۱۷ % ۱,۳۹۲,۹۱۴ ۳۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۴۰۸,۱۰۷ ۹.۸ % ۱۳۸,۰۹۹ ۳.۳۲ % ۶۳۵,۴۱۲ ۱۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱,۶۰۶,۴۷۸ ۴۰.۴۸ % ۱,۱۹۳,۲۲۶ ۳۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۳۸۳ ۹.۰۸ % ۱۸۷,۷۷۰ ۴.۷۳ % ۶۲۰,۱۰۳ ۱۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱,۶۰۶,۴۷۸ ۴۰.۴۹ % ۱,۱۹۲,۹۰۸ ۳۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۳۸۳ ۹.۰۸ % ۱۸۷,۷۳۴ ۴.۷۳ % ۶۲۰,۱۰۳ ۱۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱,۶۰۶,۴۷۸ ۴۰.۵ % ۱,۱۹۲,۵۸۹ ۳۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۵۹,۰۲۳ ۹.۰۵ % ۱۸۷,۶۹۸ ۴.۷۳ % ۶۲۰,۱۰۳ ۱۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱,۶۲۸,۲۱۱ ۴۰.۶۳ % ۱,۴۰۰,۶۲۳ ۳۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۱۰۱ ۳.۹۲ % ۱۸۹,۷۵۵ ۴.۷۴ % ۶۳۱,۴۲۳ ۱۵.۷۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱,۷۱۷,۴۶۹ ۴۲.۲ % ۱,۴۰۰,۱۴۲ ۳۴.۴ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۲۲۴ ۳.۴ % ۱۶۴,۸۱۲ ۴.۰۵ % ۶۴۹,۸۰۸ ۱۵.۹۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱,۷۰۷,۲۳۰ ۴۲.۰۹ % ۱,۴۰۰,۱۴۵ ۳۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۴۰ ۳.۴۲ % ۱۶۹,۷۱۴ ۴.۱۸ % ۶۴۰,۴۵۴ ۱۵.۷۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱,۷۴۲,۱۵۲ ۴۲.۹۱ % ۱,۳۹۸,۷۸۷ ۳۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۳۵ ۳.۴۲ % ۱۴۲,۰۶۳ ۳.۵ % ۶۳۷,۹۸۷ ۱۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱,۷۶۴,۷۶۴ ۴۳.۰۵ % ۱,۳۹۷,۵۲۹ ۳۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۱۹۰ ۳.۰۸ % ۱۵۷,۸۲۸ ۳.۸۵ % ۶۵۲,۹۰۲ ۱۵.۹۳ % ۰ ۰ %