ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/25 273,925 52.27 % 230,868 44.06 % 0 0 % 6,051 1.15 % 13,169 5.04 % 0 0 %
2 1397/09/24 278,119 52.7 % 230,263 43.63 % 0 0 % 6,163 1.17 % 13,161 5.01 % 0 0 %
3 1397/09/23 278,941 52.82 % 229,689 43.49 % 0 0 % 6,344 1.2 % 13,153 5 % 0 0 %
4 1397/09/22 278,941 52.82 % 229,685 43.49 % 0 0 % 6,344 1.2 % 13,145 5 % 0 0 %
5 1397/09/21 278,941 52.82 % 229,682 43.49 % 0 0 % 6,344 1.2 % 13,137 5 % 0 0 %
6 1397/09/20 281,443 53.05 % 229,038 43.18 % 0 0 % 6,865 1.29 % 13,129 4.97 % 0 0 %
7 1397/09/19 283,371 53.18 % 231,018 43.36 % 0 0 % 5,300 0.99 % 13,122 4.95 % 0 0 %
8 1397/09/18 284,135 53.36 % 230,834 43.35 % 0 0 % 4,389 0.82 % 13,114 4.95 % 0 0 %
9 1397/09/17 286,507 53.55 % 230,619 43.1 % 0 0 % 4,805 0.9 % 13,107 4.93 % 0 0 %
10 1397/09/16 286,329 53.74 % 230,269 43.21 % 0 0 % 3,147 0.59 % 13,100 4.95 % 0 0 %