صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴۲۰,۹۶۵ ۴۷.۳۹ % ۳۸۳,۹۷۵ ۴۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۶۶ ۲.۸۱ % ۵۸,۴۱۵ ۶.۷۲ % ۱۸۳,۱۹۶ ۲۰.۶۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴۲۱,۲۰۴ ۴۷.۴۳ % ۳۸۳,۹۷۱ ۴۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۶۶ ۲.۸۱ % ۵۷,۹۲۴ ۶.۶۷ % ۱۸۳,۱۹۶ ۲۰.۶۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۴۲۱,۲۰۴ ۴۷.۴۳ % ۳۸۳,۹۶۷ ۴۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۴۶ ۲.۸۱ % ۵۷,۹۰۲ ۶.۶۷ % ۱۸۳,۱۹۶ ۲۰.۶۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴۲۶,۶۰۹ ۴۸.۲۹ % ۳۸۲,۵۹۲ ۴۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۹۵ ۲.۸۳ % ۴۹,۱۴۹ ۵.۷۱ % ۱۸۴,۵۱۳ ۲۰.۸۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۴۴۱,۴۱۲ ۴۹.۳۱ % ۳۸۲,۳۱۱ ۴۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۵۰ ۲.۳۷ % ۵۰,۱۲۹ ۵.۷۲ % ۱۸۹,۴۹۶ ۲۱.۱۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴۴۱,۵۱۴ ۴۶.۴۹ % ۳۸۲,۱۵۸ ۴۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۷۱,۳۶۱ ۷.۵۱ % ۵۴,۶۰۱ ۲.۹۶ % ۱۸۹,۶۱۶ ۱۹.۹۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴۴۰,۹۶۹ ۴۹.۶ % ۳۳۱,۵۶۵ ۳۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۸,۱۶۲ ۹.۹۲ % ۲۸,۳۶۰ ۳.۳۱ % ۱۸۹,۱۱۲ ۲۱.۲۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴۴۰,۱۶۹ ۴۶.۶۳ % ۳۱۳,۳۵۸ ۳۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۶۲۱ ۱۴.۳۷ % ۵۴,۸۷۴ ۲.۹۷ % ۱۹۰,۸۹۰ ۲۰.۲۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴۴۰,۱۶۹ ۴۶.۶۳ % ۳۱۳,۳۵۵ ۳۳.۲ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۵۹۱ ۱۴.۳۶ % ۵۴,۸۵۹ ۲.۹۷ % ۱۹۰,۸۹۰ ۲۰.۲۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴۴۰,۱۶۹ ۴۶.۶۳ % ۳۱۳,۳۵۱ ۳۳.۲ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۵۷۶ ۱۴.۳۶ % ۵۴,۸۴۵ ۲.۹۷ % ۱۹۰,۸۹۰ ۲۰.۲۲ %