صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۵۱۴,۶۷۱ ۱۳.۹۳ % ۱,۷۱۹,۴۸۱ ۴۶.۵۴ % ۱,۴۳۶,۸۷۴ ۳۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۴ ۰.۲ % ۱۵,۹۴۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۵۱۴,۶۷۱ ۱۳.۹۲ % ۱,۷۱۹,۴۸۱ ۴۶.۵ % ۱,۴۳۶,۴۶۳ ۳۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۵۷ ۰.۲۹ % ۱۵,۹۸۱ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۵۲۷,۸۸۴ ۱۳.۹۷ % ۱,۷۸۳,۲۲۸ ۴۷.۲۱ % ۱,۴۳۹,۴۲۵ ۳۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۴۹ ۰.۲۹ % ۱۵,۹۸۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۵۲۹,۵۱۶ ۱۳.۹۹ % ۱,۷۸۷,۲۱۹ ۴۷.۲۱ % ۱,۴۳۹,۲۱۰ ۳۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۱۹ ۰.۳۶ % ۱۵,۹۹۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۵۲۹,۵۱۶ ۱۳.۹۹ % ۱,۷۸۷,۲۱۹ ۴۷.۲۲ % ۱,۴۳۸,۸۰۱ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۱۹ ۰.۳۶ % ۱۶,۰۰۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۵۲۹,۵۱۶ ۱۳.۹۹ % ۱,۷۸۷,۲۱۹ ۴۷.۲۲ % ۱,۴۳۸,۳۹۲ ۳۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۱۹ ۰.۳۶ % ۱۶,۰۰۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۵۲۹,۶۵۸ ۱۳.۹۸ % ۱,۷۹۲,۲۷۲ ۴۷.۳۱ % ۱,۴۳۵,۴۰۹ ۳۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۲ ۰.۴۵ % ۱۳,۸۶۶ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۵۲۶,۷۲۹ ۱۳.۸۸ % ۱,۷۹۷,۷۰۷ ۴۷.۳۷ % ۱,۴۳۹,۳۳۹ ۳۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۷۶ ۰.۴۶ % ۱۳,۸۷۲ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۵۳۴,۲۲۲ ۱۳.۹۲ % ۱,۸۳۰,۰۸۷ ۴۷.۶۷ % ۱,۴۳۸,۴۶۶ ۳۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۲۱ ۰.۵۸ % ۱۳,۸۷۸ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۵۴۰,۶۷۳ ۱۴ % ۱,۸۴۴,۶۲۴ ۴۷.۷۷ % ۱,۴۳۷,۹۸۴ ۳۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۶۰ ۰.۶۲ % ۱۳,۸۸۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %