صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷۱۴,۴۹۸ ۱۷.۶۴ % ۱,۸۰۸,۳۱۴ ۴۴.۶۵ % ۱,۴۵۴,۳۵۷ ۳۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۹,۲۶۹ ۱.۷۱ % ۳,۷۱۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۶۸۶,۶۲۴ ۱۷.۵۵ % ۱,۶۸۴,۶۷۱ ۴۳.۰۷ % ۱,۴۵۳,۳۱۳ ۳۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۲۹ ۱.۶۳ % ۲۳,۵۷۳ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۶۸۶,۶۲۴ ۱۷.۵۵ % ۱,۶۸۴,۶۷۱ ۴۳.۰۷ % ۱,۴۵۳,۳۱۳ ۳۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۰۳ ۱.۶۳ % ۲۳,۵۸۱ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۶۸۶,۶۲۴ ۱۷.۵۹ % ۱,۶۸۴,۶۷۱ ۴۳.۱۶ % ۱,۴۵۳,۳۱۳ ۳۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۵,۱۳۷ ۱.۴۱ % ۲۳,۵۸۸ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۶۶۳,۹۶۳ ۱۷.۳۶ % ۱,۶۵۱,۹۵۷ ۴۳.۲۱ % ۱,۴۵۱,۴۲۴ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۵۱ ۰.۸۱ % ۲۵,۰۸۱ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۶۶۲,۶۴۴ ۱۶.۹۱ % ۱,۶۵۸,۶۷۰ ۴۲.۳۱ % ۱,۴۵۰,۰۱۱ ۳۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۲۶ ۲.۹۱ % ۳۴,۱۹۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۶۶۳,۴۶۵ ۱۶.۹۳ % ۱,۶۷۱,۶۰۶ ۴۲.۶۶ % ۱,۴۴۶,۹۸۷ ۳۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۸۲ ۲.۸۸ % ۲۴,۰۸۱ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۶۷۳,۹۱۹ ۱۶.۹۶ % ۱,۷۳۸,۳۹۴ ۴۳.۷۶ % ۱,۴۴۴,۶۹۱ ۳۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۹۴,۴۵۰ ۲.۳۸ % ۲۱,۲۰۱ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۶۷۶,۳۸۱ ۱۶.۹۱ % ۱,۷۵۹,۰۶۰ ۴۳.۹۹ % ۱,۴۴۳,۵۶۶ ۳۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۹۰,۴۶۲ ۲.۲۶ % ۲۹,۸۸۵ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۶۷۶,۳۸۱ ۱۶.۹۱ % ۱,۷۵۹,۰۶۰ ۴۳.۹۹ % ۱,۴۴۳,۵۶۶ ۳۶.۱ % ۰ ۰ % ۹۰,۴۳۹ ۲.۲۶ % ۲۹,۸۸۵ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %