ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/27 213,160 84.8 % 18,157 7.22 % 8,023 3.19 % 12,033 4.79 % 111,166 44.22 %
2 1397/03/26 204,441 83.93 % 18,151 7.45 % 5,188 2.13 % 15,796 6.48 % 107,908 44.3 %
3 1397/03/25 204,441 83.94 % 18,146 7.45 % 5,188 2.13 % 15,790 6.48 % 107,908 44.3 %
4 1397/03/24 204,441 83.94 % 18,140 7.45 % 5,188 2.13 % 15,785 6.48 % 107,908 44.31 %
5 1397/03/23 204,441 84.01 % 18,134 7.45 % 4,986 2.05 % 15,779 6.48 % 107,908 44.34 %
6 1397/03/22 201,074 85.08 % 18,121 7.67 % 4,750 2.01 % 12,377 5.24 % 106,436 45.04 %
7 1397/03/21 201,141 85.56 % 18,110 7.7 % 5,538 2.36 % 10,289 4.38 % 106,813 45.44 %
8 1397/03/20 201,664 85.64 % 18,101 7.69 % 5,433 2.31 % 10,284 4.37 % 107,226 45.53 %
9 1397/03/19 202,575 85.18 % 18,088 7.61 % 8,216 3.45 % 8,937 3.76 % 107,445 45.18 %
10 1397/03/18 201,266 85.51 % 15,026 6.38 % 10,157 4.32 % 8,931 3.79 % 106,362 45.19 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق