ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 381,391 48.98 % 300,726 38.62 % 0 0 % 63,979 8.22 % 32,575 5.97 % 179,507 23.05 %
2 1398/02/30 376,792 48.88 % 294,917 38.26 % 0 0 % 70,855 9.19 % 28,248 5.24 % 174,596 22.65 %
3 1398/02/29 385,508 52.46 % 285,982 38.92 % 0 0 % 41,845 5.69 % 21,502 4.58 % 176,485 24.02 %
4 1398/02/28 383,199 52.38 % 276,526 37.8 % 0 0 % 45,801 6.26 % 26,028 5.21 % 175,599 24 %
5 1398/02/27 378,679 52.15 % 272,130 37.48 % 0 0 % 45,053 6.21 % 30,204 5.83 % 175,661 24.19 %
6 1398/02/26 378,679 52.16 % 272,126 37.48 % 0 0 % 45,053 6.21 % 30,200 5.83 % 175,661 24.19 %
7 1398/02/25 379,224 52.24 % 272,122 37.49 % 0 0 % 44,793 6.17 % 29,726 5.69 % 175,661 24.2 %
8 1398/02/24 379,777 55.01 % 271,754 39.36 % 0 0 % 8,161 1.18 % 30,695 6.27 % 175,713 25.45 %
9 1398/02/23 371,922 53.96 % 271,593 39.41 % 0 0 % 15,000 2.18 % 30,694 6.28 % 172,643 25.05 %
10 1398/02/22 363,068 53.51 % 271,438 40 % 0 0 % 13,348 1.97 % 30,694 6.38 % 168,724 24.87 %