ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 281,436 79.35 % 48,032 13.54 % 10,169 2.87 % 31,377 8.85 % 0 0 %
2 1397/05/22 275,630 78.82 % 46,942 13.42 % 12,103 3.46 % 31,367 8.97 % 0 0 %
3 1397/05/21 279,971 78.53 % 44,996 12.62 % 16,529 4.64 % 31,356 8.8 % 0 0 %
4 1397/05/20 280,535 79.18 % 40,529 11.44 % 18,248 5.15 % 31,345 8.85 % 0 0 %
5 1397/05/19 284,543 74.75 % 40,537 10.65 % 40,581 10.66 % 31,333 8.23 % 0 0 %
6 1397/05/18 284,543 74.76 % 40,530 10.65 % 40,581 10.66 % 31,315 8.23 % 0 0 %
7 1397/05/17 284,543 74.79 % 40,522 10.65 % 37,396 9.83 % 37,363 9.82 % 0 0 %
8 1397/05/16 288,414 81.64 % 17,665 5 % 14,513 4.11 % 52,087 14.74 % 0 0 %
9 1397/05/15 286,887 81.61 % 17,651 5.02 % 14,221 4.05 % 52,179 14.84 % 0 0 %
10 1397/05/14 289,286 84.9 % 17,656 5.18 % 15,868 4.66 % 37,324 10.95 % 0 0 %