صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۴۳۶,۴۰۷ ۴۷.۷۳ % ۱,۰۷۴,۱۹۴ ۳۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۴ ۰.۲۲ % ۱۲۱,۶۷۲ ۴.۰۴ % ۳۷۰,۴۷۷ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۴۳۶,۴۰۷ ۴۷.۷۴ % ۱,۰۷۳,۹۱۱ ۳۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۴ ۰.۲۲ % ۱۲۱,۶۶۷ ۴.۰۴ % ۳۷۰,۴۷۷ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱,۴۴۷,۰۹۶ ۴۷.۱۷ % ۱,۱۶۰,۲۹۶ ۳۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۸۴۳ ۱.۳۶ % ۴۱,۴۴۰ ۱.۳۵ % ۳۷۷,۵۳۷ ۱۲.۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱,۴۶۶,۷۰۰ ۴۷.۲ % ۱,۱۷۷,۳۷۷ ۳۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۱۹ ۱.۳۶ % ۳۴,۶۱۶ ۱.۱۱ % ۳۸۶,۶۱۴ ۱۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱,۴۸۳,۵۳۶ ۴۷.۳۹ % ۱,۱۷۶,۵۲۶ ۳۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۴۳,۰۹۲ ۱.۳۸ % ۳۴,۶۱۰ ۱.۱۱ % ۳۹۲,۸۴۶ ۱۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱,۴۸۳,۵۳۶ ۴۷.۳۹ % ۱,۱۷۶,۲۰۱ ۳۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۰۹۲ ۱.۳۸ % ۳۴,۶۰۵ ۱.۱۱ % ۳۹۲,۸۴۶ ۱۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۴۸۳,۵۳۶ ۴۷.۴ % ۱,۱۷۵,۸۷۶ ۳۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۲۳ ۱.۳۷ % ۳۴,۶۰۰ ۱.۱۱ % ۳۹۲,۸۴۶ ۱۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱,۴۶۹,۵۵۹ ۴۷.۰۱ % ۱,۱۹۲,۲۷۷ ۳۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۹۰ ۱.۰۶ % ۳۴,۵۹۵ ۱.۱۱ % ۳۹۶,۸۹۳ ۱۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱,۴۳۷,۹۷۰ ۴۶.۵۴ % ۱,۱۹۱,۸۴۷ ۳۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۱۸ ۱.۱۷ % ۳۴,۵۹۰ ۱.۱۲ % ۳۸۹,۴۲۴ ۱۲.۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱,۴۱۶,۳۱۹ ۴۶.۱۲ % ۱,۱۹۱,۴۱۷ ۳۸.۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۲۶ ۱.۲۵ % ۳۶,۴۵۱ ۱.۱۹ % ۳۸۸,۰۰۶ ۱۲.۶۴ % ۰ ۰ %