صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱,۴۷۰,۰۹۰ ۴۵.۷۶ % ۱,۵۸۰,۳۸۸ ۴۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۲۴۱ ۴.۲۴ % ۲۶,۱۵۱ ۰.۸۱ % ۳۳۴,۹۸۷ ۱۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱,۴۷۶,۲۷۸ ۴۵.۸ % ۱,۵۸۳,۱۱۶ ۴۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۱۹۲ ۴.۲۹ % ۲۶,۰۳۹ ۰.۸۱ % ۳۳۹,۱۶۸ ۱۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱,۴۳۷,۰۹۵ ۴۴.۴۶ % ۱,۵۸۳,۰۴۴ ۴۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۸۰۷ ۵.۷۵ % ۲۶,۰۳۳ ۰.۸۱ % ۳۳۵,۳۳۹ ۱۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱,۴۴۲,۰۲۰ ۴۰.۰۸ % ۱,۵۴۲,۷۹۴ ۴۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۵۸۶,۸۴۴ ۱۶.۳۱ % ۲۶,۰۲۷ ۰.۷۲ % ۳۳۶,۱۰۸ ۹.۳۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱,۴۶۰,۳۴۴ ۴۳.۵۴ % ۱,۱۴۶,۵۸۶ ۳۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۷۲۰,۹۲۸ ۲۱.۵ % ۲۶,۰۲۲ ۰.۷۸ % ۳۳۹,۵۲۷ ۱۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱,۴۶۴,۴۵۷ ۴۳ % ۱,۰۱۸,۰۰۶ ۲۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۵۶۲ ۲۶.۳۵ % ۲۶,۰۱۶ ۰.۷۶ % ۳۴۴,۲۳۲ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱,۴۶۴,۴۵۷ ۴۳ % ۱,۰۱۷,۸۱۰ ۲۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۵۶۲ ۲۶.۳۵ % ۲۶,۰۱۰ ۰.۷۶ % ۳۴۴,۲۳۲ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱,۴۶۴,۴۵۷ ۴۳ % ۱,۰۱۷,۶۱۳ ۲۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۵۶۲ ۲۶.۳۶ % ۲۶,۰۰۵ ۰.۷۶ % ۳۴۴,۲۳۲ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱,۴۶۹,۴۴۷ ۴۵.۱۵ % ۸۵۱,۷۹۰ ۲۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۹۰۷,۴۵۷ ۲۷.۸۸ % ۲۶,۰۰۰ ۰.۸ % ۳۴۴,۳۴۶ ۱۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱,۴۷۲,۴۱۲ ۵۸.۲۸ % ۸۵۰,۸۹۱ ۳۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۱۷۵ ۶.۸۹ % ۲۸,۹۲۳ ۱.۱۴ % ۳۴۴,۲۶۹ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ %