صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۵۴۱,۶۲۸ ۱۵.۵۹ % ۱,۵۷۸,۴۴۲ ۴۵.۴۴ % ۱,۱۶۱,۱۸۴ ۳۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۹۰۸ ۴.۳۴ % ۴۱,۸۳۱ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۵۵۰,۴۱۶ ۱۵.۸۲ % ۱,۵۷۹,۰۴۶ ۴۵.۳۸ % ۱,۱۵۹,۵۱۰ ۳۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۲۰۲ ۴.۱۲ % ۴۷,۲۸۷ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۵۵۵,۷۸۳ ۱۵.۹۲ % ۱,۵۷۹,۰۴۹ ۴۵.۲۴ % ۱,۱۵۷,۹۱۱ ۳۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۶۱۸ ۴.۳۱ % ۴۷,۲۶۹ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۵۵۷,۸۰۰ ۱۶.۰۲ % ۱,۵۷۱,۹۳۴ ۴۵.۱۳ % ۱,۱۶۰,۶۳۳ ۳۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۵۱ ۴.۱۷ % ۴۷,۲۵۲ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۵۵۷,۵۵۸ ۱۶.۰۶ % ۱,۵۶۴,۹۸۰ ۴۵.۰۹ % ۱,۱۵۶,۰۰۵ ۳۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۰۳۴ ۴.۱۸ % ۴۷,۲۳۵ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۵۵۷,۵۵۸ ۱۶.۰۶ % ۱,۵۶۴,۹۸۰ ۴۵.۱ % ۱,۱۵۵,۹۷۱ ۳۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۹۴۱ ۴.۱۸ % ۴۷,۲۱۸ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۵۵۷,۵۵۸ ۱۶.۰۷ % ۱,۵۶۴,۹۷۹ ۴۵.۰۹ % ۱,۱۵۵,۹۳۸ ۳۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۸۵۲ ۴.۱۷ % ۴۷,۲۰۱ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۵۵۷,۳۲۰ ۱۶.۰۸ % ۱,۵۵۷,۵۴۷ ۴۴.۹۲ % ۱,۱۵۷,۰۸۲ ۳۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۷۷۳ ۴.۲۶ % ۴۷,۱۸۴ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۵۵۵,۵۱۱ ۱۶.۰۸ % ۱,۵۴۷,۸۵۹ ۴۴.۸ % ۱,۱۵۵,۷۲۷ ۳۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۲۰۱ ۴.۲۶ % ۴۸,۸۸۰ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۵۵۶,۲۰۲ ۱۶.۰۶ % ۱,۵۴۱,۸۵۵ ۴۴.۵۲ % ۱,۱۵۴,۴۹۴ ۳۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۳۵ ۴.۲۲ % ۶۴,۲۲۰ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %