ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/04 314,163 54.78 % 221,431 38.61 % 0 0 % 10,987 1.92 % 26,901 5.85 % 159,129 27.75 %
2 1398/01/03 314,163 54.78 % 221,427 38.61 % 0 0 % 10,987 1.92 % 26,900 5.85 % 159,129 27.75 %
3 1398/01/02 314,163 54.78 % 221,423 38.61 % 0 0 % 10,987 1.92 % 26,899 5.85 % 159,129 27.75 %
4 1398/01/01 314,163 54.78 % 221,419 38.61 % 0 0 % 10,987 1.92 % 26,898 5.85 % 159,129 27.75 %
5 1397/12/29 314,163 54.78 % 221,415 38.61 % 0 0 % 10,987 1.92 % 26,897 5.85 % 159,129 27.75 %
6 1397/12/28 314,163 54.78 % 221,411 38.61 % 0 0 % 10,986 1.92 % 26,896 5.85 % 159,129 27.75 %
7 1397/12/27 310,708 55.02 % 225,792 39.99 % 0 0 % 3,327 0.59 % 24,863 5.58 % 156,699 27.75 %
8 1397/12/26 303,083 54.45 % 225,435 40.5 % 0 0 % 4,047 0.73 % 24,055 5.51 % 152,727 27.44 %
9 1397/12/25 300,591 54.46 % 229,303 41.54 % 0 0 % 2,143 0.39 % 19,943 4.71 % 152,895 27.7 %
10 1397/12/24 291,314 53.23 % 242,331 44.28 % 0 0 % 992 0.18 % 12,685 3.43 % 151,426 27.67 %