ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/28 264,542 53.51 % 215,777 43.65 % 0 0 % 3,986 0.81 % 10,040 4.11 % 130,648 26.43 %
2 1397/10/27 264,542 53.51 % 215,773 43.65 % 0 0 % 3,986 0.81 % 10,035 4.11 % 130,648 26.43 %
3 1397/10/26 264,542 53.52 % 215,769 43.65 % 0 0 % 3,986 0.81 % 10,031 4.11 % 130,648 26.43 %
4 1397/10/25 264,845 53.51 % 215,667 43.57 % 0 0 % 4,444 0.9 % 10,027 4.1 % 131,100 26.49 %
5 1397/10/24 263,151 52.78 % 215,468 43.22 % 0 0 % 9,953 2 % 10,022 4.07 % 129,907 26.05 %
6 1397/10/23 263,777 53.36 % 210,546 42.6 % 0 0 % 9,956 2.01 % 10,017 4.1 % 129,883 26.28 %
7 1397/10/22 265,292 53.44 % 210,175 42.34 % 0 0 % 7,114 1.43 % 13,859 4.86 % 130,611 26.31 %
8 1397/10/21 265,210 53.49 % 210,213 42.4 % 0 0 % 6,564 1.32 % 13,854 4.87 % 131,639 26.55 %
9 1397/10/20 265,210 53.49 % 210,209 42.4 % 0 0 % 6,564 1.32 % 13,849 4.87 % 131,639 26.55 %
10 1397/10/19 265,210 53.49 % 210,205 42.4 % 0 0 % 6,564 1.32 % 13,844 4.86 % 131,639 26.55 %