صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۶۱۰,۰۱۹ ۱۵.۰۱ % ۱,۷۴۳,۰۷۲ ۴۲.۹۱ % ۱,۵۳۷,۰۰۵ ۳۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۰۷۶ ۳.۴۵ % ۳۲,۷۶۴ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۶۱۰,۰۱۹ ۱۵.۰۱ % ۱,۷۴۳,۰۷۲ ۴۲.۹۱ % ۱,۵۳۶,۸۸۹ ۳۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۰۶۹ ۳.۴۵ % ۳۲,۷۵۲ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۶۱۰,۰۱۹ ۱۵.۰۲ % ۱,۷۴۶,۳۷۰ ۴۲.۹۸ % ۱,۵۳۶,۷۷۴ ۳۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۵۷۳ ۳.۴۴ % ۲۹,۸۵۰ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۶۱۲,۸۵۲ ۱۴.۸۲ % ۱,۷۶۴,۵۳۵ ۴۲.۶۹ % ۱,۵۳۴,۸۱۴ ۳۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۹۲۰ ۴.۶۴ % ۲۹,۸۳۹ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۶۰۹,۲۲۰ ۱۴.۵۴ % ۱,۷۸۲,۹۵۲ ۴۲.۵۵ % ۱,۵۳۳,۷۵۹ ۳۶.۶ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۷۵۸ ۵.۶ % ۲۹,۸۲۸ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۶۰۷,۸۳۲ ۱۴.۶۳ % ۱,۷۴۲,۵۹۲ ۴۱.۹۳ % ۱,۵۶۵,۹۶۶ ۳۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۶۱۵ ۵.۰۴ % ۲۹,۸۱۷ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۶۰۶,۸۸۵ ۱۴.۲۵ % ۱,۷۳۸,۷۸۸ ۴۰.۸۲ % ۱,۵۶۶,۳۶۷ ۳۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۵۸۱ ۷.۴۶ % ۲۹,۸۰۶ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۵۸۶,۶۸۷ ۱۴.۳۶ % ۱,۷۲۱,۹۴۹ ۴۲.۱۶ % ۱,۳۶۷,۴۸۷ ۳۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۸۶۴ ۹.۲۸ % ۲۹,۷۹۵ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۵۸۶,۶۸۷ ۱۴.۳۶ % ۱,۷۲۱,۹۴۹ ۴۲.۱۶ % ۱,۳۶۷,۳۷۳ ۳۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۸۱۶ ۹.۲۷ % ۲۹,۷۸۴ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۵۸۶,۶۸۷ ۱۴.۳۶ % ۱,۷۲۱,۹۴۹ ۴۲.۱۶ % ۱,۳۶۷,۲۵۸ ۳۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۷۸۱ ۹.۲۷ % ۲۹,۷۷۳ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %