صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۲۲۲,۹۷۷ ۴۴.۷۱ % ۱,۰۷۹,۳۶۵ ۳۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۹۹,۰۵۱ ۱۴.۵۹ % ۳۳,۷۵۱ ۱.۲۳ % ۳۱۳,۷۶۲ ۱۱.۴۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۱۷۳,۱۵۹ ۴۳.۴ % ۱,۰۷۸,۸۴۳ ۳۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۵۹۶ ۱۵.۴۱ % ۳۴,۷۸۱ ۱.۲۹ % ۲۹۹,۱۲۴ ۱۱.۰۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۱۴۰,۵۳۷ ۴۲.۶۷ % ۱,۰۷۸,۰۶۷ ۴۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۶۳۱ ۱۵.۷ % ۳۴,۷۶۵ ۱.۳ % ۲۸۶,۳۴۶ ۱۰.۷۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۱۰۹,۱۶۰ ۴۱.۸۷ % ۱,۰۷۷,۷۶۶ ۴۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۲۱,۷۰۸ ۱۵.۹۲ % ۴۰,۴۴۰ ۱.۵۳ % ۲۸۸,۰۸۶ ۱۰.۸۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۸۲,۱۷۸ ۴۱.۵۴ % ۱,۰۷۷,۰۶۲ ۴۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۱۷۵ ۱۵.۵۱ % ۴۱,۹۰۱ ۱.۶۱ % ۲۷۵,۰۶۰ ۱۰.۵۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۸۲,۱۷۸ ۴۱.۵۴ % ۱,۰۷۶,۷۹۲ ۴۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۱۷۵ ۱۵.۵۲ % ۴۱,۸۸۵ ۱.۶۱ % ۲۷۵,۰۶۰ ۱۰.۵۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۸۲,۱۷۸ ۴۱.۵۵ % ۱,۰۷۶,۵۲۳ ۴۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۷۷۵ ۱۵.۵ % ۴۱,۸۷۰ ۱.۶۱ % ۲۷۵,۰۶۰ ۱۰.۵۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۰۸۹,۷۳۱ ۴۱.۶۴ % ۱,۰۷۶,۰۵۱ ۴۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۰۲۸ ۱۵.۷۱ % ۳۹,۹۷۵ ۱.۵۳ % ۲۷۶,۴۶۲ ۱۰.۵۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۱۲۲,۸۷۲ ۴۱.۸۹ % ۱,۰۷۵,۳۴۵ ۴۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۵۱۳ ۱۶.۵۱ % ۳۹,۶۵۵ ۱.۴۸ % ۲۸۷,۸۱۳ ۱۰.۷۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۱۶۲,۵۵۲ ۴۲.۸ % ۱,۰۷۴,۷۳۶ ۳۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۴۴,۱۶۸ ۱۶.۳۵ % ۳۴,۹۳۳ ۱.۲۹ % ۲۹۹,۵۱۱ ۱۱.۰۳ %