صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۹۲۰,۴۲۹ ۶۴.۳۲ % ۴۸۵,۲۶۷ ۳۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۸۷ ۰.۹۷ % ۱۱,۴۳۹ ۰.۸ % ۲۹۸,۲۱۳ ۲۰.۸۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۹۲۰,۴۲۹ ۶۴.۳۲ % ۴۸۵,۱۹۲ ۳۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۸۷ ۰.۹۷ % ۱۱,۴۴۰ ۰.۸ % ۲۹۸,۲۱۳ ۲۰.۸۴ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۹۲۰,۴۲۹ ۶۴.۴۵ % ۴۸۵,۱۱۷ ۳۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۵۸ ۰.۷۷ % ۱۱,۴۴۱ ۰.۸ % ۲۹۸,۲۱۳ ۲۰.۸۸ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۸۹۸,۱۵۰ ۶۳.۵۹ % ۴۸۴,۹۶۷ ۳۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۲۴ ۰.۸ % ۱۷,۹۸۵ ۱.۲۷ % ۲۹۵,۱۵۸ ۲۰.۹ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۹۲۳,۱۰۳ ۶۳.۵۹ % ۵۰۲,۸۶۲ ۳۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۲۴ ۱.۲۳ % ۷,۹۱۷ ۰.۵۵ % ۳۰۲,۳۲۳ ۲۰.۸۳ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۸۸۷,۴۵۹ ۶۰.۸ % ۵۴۵,۳۱۹ ۳۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۷۳ ۱.۲۹ % ۷,۹۱۸ ۰.۵۴ % ۲۹۷,۴۳۹ ۲۰.۳۸ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۸۱۳,۰۴۱ ۵۸.۸۱ % ۵۴۴,۹۳۷ ۳۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۸۱ ۱.۲۱ % ۷,۹۱۹ ۰.۵۷ % ۲۸۹,۸۲۴ ۲۰.۹۶ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۷۹۵,۲۶۲ ۵۸.۱۶ % ۵۴۴,۷۴۶ ۳۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۱ ۰.۷۴ % ۱۷,۲۳۹ ۱.۲۶ % ۲۷۹,۹۴۵ ۲۰.۴۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۷۹۵,۲۶۲ ۵۸.۱۶ % ۵۴۴,۶۷۱ ۳۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۱ ۰.۷۴ % ۱۷,۲۴۰ ۱.۲۶ % ۲۷۹,۹۴۵ ۲۰.۴۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۷۹۵,۲۶۲ ۵۸.۱۷ % ۵۴۴,۵۹۷ ۳۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۱ ۰.۷۴ % ۱۷,۲۴۱ ۱.۲۶ % ۲۷۹,۹۴۵ ۲۰.۴۸ %