صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۷۸۹,۶۶۱ ۴۷.۴۸ % ۴۸۴,۰۷۵ ۲۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۹۱۱ ۲۲.۵۴ % ۱۴,۴۵۱ ۰.۸۷ % ۲۷۴,۰۹۷ ۱۶.۴۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۷۸۹,۹۷۱ ۴۷.۴۲ % ۴۸۵,۲۷۳ ۲۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۳۴۶ ۲۲.۵۹ % ۱۴,۴۴۷ ۰.۸۷ % ۲۷۲,۶۴۰ ۱۶.۳۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۷۷۶,۴۷۰ ۴۶.۹۳ % ۴۸۴,۹۶۰ ۲۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۵۵۵ ۲۲.۸۸ % ۱۴,۴۴۲ ۰.۸۷ % ۲۷۱,۵۱۴ ۱۶.۴۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۷ % ۴۸۴,۰۴۶ ۲۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۲.۹۹ % ۱۴,۴۳۸ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۷ % ۴۸۳,۹۷۱ ۲۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۲.۹۹ % ۱۴,۴۳۴ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۸۹۷ ۲۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۳ % ۱۴,۴۳۰ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۸۲۲ ۲۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۳ % ۱۴,۴۲۵ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۷۴۸ ۲۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۰۲ ۲۳ % ۱۴,۴۲۱ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۷۳۸,۵۲۰ ۴۵.۹۱ % ۴۸۲,۹۸۵ ۳۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۷۲,۲۹۶ ۲۳.۱۵ % ۱۴,۷۳۱ ۰.۹۲ % ۲۵۹,۳۴۹ ۱۶.۱۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۷۱۶,۹۸۹ ۴۵.۳۱ % ۴۸۲,۰۵۱ ۳۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۷۲۸ ۲۳.۳ % ۱۴,۶۵۸ ۰.۹۳ % ۲۵۰,۵۹۰ ۱۵.۸۴ %