صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۸۵,۳۷۲ ۴۴.۲۱ % ۴۸۴,۱۴۸ ۴۴.۱ % ۰ ۰ % ۸۷,۸۰۶ ۸ % ۴۰,۶۱۰ ۵.۱۱ % ۲۰۰,۱۱۷ ۱۸.۲۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۸۴,۸۵۳ ۴۴.۹۹ % ۴۸۳,۹۷۴ ۴۴.۹ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۷۹ ۵.۸۹ % ۴۵,۴۹۱ ۵.۶۶ % ۱۹۹,۲۵۸ ۱۸.۴۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۷۶,۲۰۵ ۴۴.۷ % ۴۷۲,۹۴۵ ۴۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۷۳ ۷.۲۴ % ۳۹,۰۲۴ ۵.۱۲ % ۱۹۳,۱۱۰ ۱۸.۱۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۷۶,۲۰۵ ۴۴.۷ % ۴۷۲,۹۱۸ ۴۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۷۳ ۷.۲۴ % ۳۹,۰۱۸ ۵.۱۲ % ۱۹۳,۱۱۰ ۱۸.۱۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۷۶,۲۰۵ ۴۴.۷۱ % ۴۷۲,۸۹۱ ۴۴.۴ % ۰ ۰ % ۷۶,۸۹۲ ۷.۲۲ % ۳۹,۰۱۲ ۵.۱۲ % ۱۹۳,۱۱۰ ۱۸.۱۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۹۷,۸۷۸ ۴۶.۶۷ % ۴۵۰,۰۹۸ ۴۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۹,۱۵۶ ۶.۴۸ % ۴۹,۷۱۸ ۶.۱۱ % ۱۹۴,۳۵۵ ۱۸.۲۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۵۱۷,۶۷۳ ۴۸.۰۸ % ۴۴۹,۸۰۶ ۴۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۸۲ ۶.۲۲ % ۴۲,۲۱۵ ۵.۵۱ % ۱۹۹,۰۴۲ ۱۸.۴۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۵۲۱,۱۷۰ ۴۹.۲۵ % ۴۴۹,۵۲۹ ۴۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۱,۹۵۷ ۴.۹۱ % ۳۵,۵۳۶ ۴.۹۷ % ۲۰۰,۲۶۶ ۱۸.۹۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۵۳۲,۰۴۱ ۴۹.۹۱ % ۴۴۹,۲۶۲ ۴۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۲۵ ۴.۵۷ % ۳۵,۹۱۱ ۴.۹۷ % ۲۰۵,۵۵۸ ۱۹.۲۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۵۳۰,۹۴۷ ۵۰.۴۱ % ۴۴۸,۸۳۸ ۴۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۱۶۲ ۳.۴۳ % ۳۷,۳۶۸ ۵.۱۷ % ۲۰۳,۳۷۸ ۱۹.۳۱ %