امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/05/20 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/07/09 اختصاص واحد جایزه-افزایش حداقل و حداکثر واحدها تغییرات امیدنامه
1397/03/28 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: تغییر ساختار به مختلط 97.02.25 تغییرات امیدنامه
1397/03/09 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز- سالانه-تغییر حسابرس- بند جدید اساسنامه رعایت قوانین 97.02.025 تغییرات امیدنامه
1397/03/09 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید 97.02.25 تغییرات امیدنامه
1395/12/24 تغییر مدیر و متولی صندوق تغییرات امیدنامه
1395/04/28 تغییر متولی تغییرات امیدنامه
1394/12/09 افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
1394/05/28 تغییر آدرس تغییرات امیدنامه
1393/11/12 افزیش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه