صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تصمیمات مجمع -تغییر متولی مورخ ۹۹.۱۲.۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ تصمیمات مجمع -تغییر هزینه متولی مورخ ۹۹.۱۲.۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ تصمیمات مجمع صندوق ممتاز -هزینه حسابرس- ۹۹.۰۳.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تصمیمات مجمع -ممتاز-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-کارمزد ارکان-بازارپایه ۹۸.۱۲.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ حق نظارت سازمان بورس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ اختصاص واحد جایزه-افزایش حداقل و حداکثر واحدها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: تغییر ساختار به مختلط ۹۷.۰۲.۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز- سالانه-تغییر حسابرس- بند جدید اساسنامه رعایت قوانین ۹۷.۰۲.۰۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید ۹۷.۰۲.۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر مدیر و متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ تغییر آدرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ افزیش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه