اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,451
تعداد واحدهای باقی مانده: 469,549
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 350,460,405,080
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,645,486
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,508,995
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,508,995
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 11,645,486 11,508,995 0 0 612,851 0 582,400 30,451 350,460,405,080
  2 1397/05/22 11,448,392 11,314,721 0 60 612,851 0 582,400 30,451 344,544,579,947
  3 1397/05/21 11,592,499 11,456,582 0 702 612,791 149 582,400 30,391 348,176,980,805
  4 1397/05/20 11,608,851 11,470,356 0 0 612,089 0 582,251 29,838 342,252,486,156
  5 1397/05/19 11,745,637 11,605,190 0 0 612,089 0 582,251 29,838 346,275,661,427
  6 1397/05/18 11,745,381 11,604,934 0 35 612,089 0 582,251 29,838 346,268,013,090
  7 1397/05/17 11,744,946 11,604,334 0 79 612,054 0 582,251 29,803 345,843,960,074
  8 1397/05/16 11,875,988 11,734,223 0 201 611,975 10 582,251 29,724 348,788,048,765
  9 1397/05/15 11,827,052 11,685,123 0 258 611,774 0 582,241 29,533 345,096,730,836
  10 1397/05/14 11,411,286 11,266,944 0 550 611,516 0 582,241 29,275 329,839,793,816
  11 1397/05/13 11,057,921 10,915,891 0 0 610,966 0 582,241 28,725 313,558,967,688
  12 1397/05/12 10,970,314 10,830,799 0 0 610,966 0 582,241 28,725 311,114,705,390
  13 1397/05/11 10,970,285 10,830,771 1- 18 610,966 0 582,241 28,725 311,113,886,178
  14 1397/05/10 10,970,262 10,830,660 0 0 610,948 0 582,241 28,707 310,915,759,724
  15 1397/05/09 10,795,978 10,660,664 0 0 610,948 0 582,241 28,707 306,035,691,874
  16 1397/05/08 10,435,925 10,304,073 0 2 610,948 0 582,241 28,707 295,799,022,234
  17 1397/05/07 10,197,008 10,069,877 0 0 610,946 0 582,241 28,705 289,055,817,385
  18 1397/05/06 10,039,569 9,919,016 0 0 610,946 0 582,241 28,705 284,725,368,419
  19 1397/05/05 9,805,193 9,687,169 0 0 610,946 0 582,241 28,705 278,070,195,615
  20 1397/05/04 9,805,168 9,687,145 1- 0 610,946 0 582,241 28,705 278,069,483,155