سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 149,265
تعداد واحدهای باقی مانده: 350,735
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 545,466,286,935
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,677,767
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,654,348
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,654,348
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/29 3,677,767 3,654,348 0 14 766,439 810 617,174 149,265 545,466,286,935
  2 1397/08/28 3,665,937 3,642,742 0 38 766,425 323 616,364 150,061 546,633,522,753
  3 1397/08/27 3,639,841 3,616,924 0 108 766,387 0 616,041 150,346 543,790,017,913
  4 1397/08/26 3,695,881 3,672,356 0 0 766,279 0 616,041 150,238 551,727,463,970
  5 1397/08/25 3,729,722 3,705,861 0 0 766,279 0 616,041 150,238 556,761,132,177
  6 1397/08/24 3,729,803 3,705,942 0 425 766,279 60 616,041 150,238 556,773,260,230
  7 1397/08/23 3,729,874 3,705,955 0 1,997 765,854 348 615,981 149,873 555,422,558,068
  8 1397/08/22 3,759,390 3,734,793 0 30 763,857 116 615,633 148,224 553,586,028,270
  9 1397/08/21 3,750,900 3,726,550 0 233 763,827 63 615,517 148,310 552,684,620,130
  10 1397/08/20 3,734,622 3,710,268 0 167 763,594 9 615,454 148,140 549,639,082,639
  11 1397/08/19 3,775,986 3,751,164 0 0 763,427 0 615,445 147,982 555,104,720,466
  12 1397/08/18 3,797,577 3,772,329 1- 0 763,427 0 615,445 147,982 558,236,716,244
  13 1397/08/17 3,797,666 3,772,417 0 0 763,427 0 615,445 147,982 558,249,792,268
  14 1397/08/16 3,797,754 3,772,505 0 13 763,427 0 615,445 147,982 558,262,881,256
  15 1397/08/15 3,797,843 3,772,592 0 3 763,414 22,050 615,445 147,969 558,226,616,298
  16 1397/08/14 3,784,917 3,763,228 0 190 763,411 0 593,395 170,016 639,808,905,666
  17 1397/08/13 3,778,208 3,754,418 0 163 763,221 40 593,395 169,826 637,597,825,151
  18 1397/08/12 3,784,701 3,760,804 0 0 763,058 0 593,355 169,703 638,219,751,596
  19 1397/08/11 3,778,506 3,754,659 0 0 763,058 0 593,355 169,703 637,176,924,101
  20 1397/08/10 3,778,581 3,754,734 0 42 763,058 208 593,355 169,703 637,189,700,933