صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۳۶۳,۲۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۶۳۶,۷۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۶۹,۰۴۴,۸۰۸,۲۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۵,۹۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۵,۰۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۵,۰۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۸۵,۹۱۲ ۱۸۵,۰۹۰ ۱۸۵,۰۹۰ ۰ ۰ ۴۶,۷۴۵,۱۴۶ ۰ ۲۶,۳۸۱,۸۹۲ ۲۰,۳۶۳,۲۵۴ ۳,۷۶۹,۰۴۴,۸۰۸,۲۶۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۸۵,۸۹۷ ۱۸۵,۰۷۶ ۱۸۵,۰۷۶ ۰ ۹,۰۱۶ ۴۶,۷۴۵,۱۴۶ ۴۹,۷۹۹ ۲۶,۳۸۱,۸۹۲ ۲۰,۳۶۳,۲۵۴ ۳,۷۶۸,۷۴۲,۳۴۲,۰۵۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۸۵,۸۷۶ ۱۸۵,۰۵۶ ۱۸۵,۰۵۶ ۰ ۱۷,۱۷۴ ۴۶,۷۳۶,۱۳۰ ۳۴,۳۷۹ ۲۶,۳۳۲,۰۹۳ ۲۰,۴۰۴,۰۳۷ ۳,۷۷۵,۸۹۳,۶۵۷,۸۳۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۸۶,۰۳۴ ۱۸۵,۲۳۴ ۱۸۵,۲۳۴ ۰ ۴,۵۴۰ ۴۶,۷۱۸,۹۵۶ ۷۷,۰۰۴ ۲۶,۲۹۷,۷۱۴ ۲۰,۴۲۱,۲۴۲ ۳,۷۸۲,۶۹۸,۹۵۴,۳۱۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۸۸,۹۸۹ ۱۸۸,۱۸۲ ۱۸۸,۱۸۲ ۰ ۴۱,۱۶۷ ۴۶,۷۱۴,۴۱۶ ۳۵۱,۰۷۵ ۲۶,۲۲۰,۷۱۰ ۲۰,۴۹۳,۷۰۶ ۳,۸۵۶,۵۳۸,۴۶۱,۶۶۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۸۸,۳۳۴ ۱۸۷,۵۴۲ ۱۸۷,۵۴۲ ۰ ۱۵,۸۲۴ ۴۶,۶۷۳,۲۴۹ ۱۶,۵۲۳ ۲۵,۸۶۹,۶۳۵ ۲۰,۸۰۳,۶۱۴ ۳,۹۰۱,۵۴۴,۹۰۳,۲۷۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۹۰,۶۵۲ ۱۸۹,۸۱۲ ۱۸۹,۸۱۲ ۰ ۰ ۴۶,۶۵۷,۴۲۵ ۰ ۲۵,۸۵۳,۱۱۲ ۲۰,۸۰۴,۳۱۳ ۳,۹۴۸,۹۱۴,۹۸۷,۲۴۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۹۳,۸۸۷ ۱۹۳,۰۳۵ ۱۹۳,۰۳۵ ۰ ۰ ۴۶,۶۵۷,۴۲۵ ۰ ۲۵,۸۵۳,۱۱۲ ۲۰,۸۰۴,۳۱۳ ۴,۰۱۵,۹۶۵,۸۰۵,۶۹۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۹۳,۸۷۳ ۱۹۳,۰۲۰ ۱۹۳,۰۲۰ ۰ ۲۷,۵۲۶ ۴۶,۶۵۷,۴۲۵ ۲۹,۲۲۲ ۲۵,۸۵۳,۱۱۲ ۲۰,۸۰۴,۳۱۳ ۴,۰۱۵,۶۵۷,۶۰۲,۰۵۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۹۳,۸۵۷ ۱۹۳,۰۰۵ ۱۹۳,۰۰۵ ۰ ۵۹,۶۲۳ ۴۶,۶۲۹,۸۹۹ ۴۰,۷۰۱ ۲۵,۸۲۳,۸۹۰ ۲۰,۸۰۶,۰۰۹ ۴,۰۱۵,۶۵۳,۷۰۴,۴۶۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۹۴,۷۱۷ ۱۹۳,۸۷۴ ۱۹۳,۸۷۴ ۰ ۱۲,۸۲۶ ۴۶,۵۷۰,۲۷۶ ۲۲,۳۶۰ ۲۵,۷۸۳,۱۸۹ ۲۰,۷۸۷,۰۸۷ ۴,۰۳۰,۰۷۶,۰۵۱,۵۱۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۹۲,۸۵۴ ۱۹۲,۰۳۱ ۱۹۲,۰۳۱ ۰ ۲,۱۴۷ ۴۶,۵۵۷,۴۵۰ ۱۳,۷۷۴ ۲۵,۷۶۰,۸۲۹ ۲۰,۷۹۶,۶۲۱ ۳,۹۹۳,۶۰۶,۱۹۳,۹۱۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۹۳,۸۹۰ ۱۹۳,۰۶۶ ۱۹۳,۰۶۶ ۰ ۲۲,۱۶۰ ۴۶,۵۵۵,۳۰۳ ۴۶,۹۷۳ ۲۵,۷۴۷,۰۵۵ ۲۰,۸۰۸,۲۴۸ ۴,۰۱۷,۳۶۳,۱۱۱,۹۰۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۹۶,۷۲۰ ۱۹۵,۸۷۷ ۱۹۵,۸۷۷ ۰ ۰ ۴۶,۵۳۳,۱۴۳ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۸۲ ۲۰,۸۳۳,۰۶۱ ۴,۰۸۰,۷۲۲,۰۲۷,۴۱۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۹۶,۰۴۷ ۱۹۵,۲۲۵ ۱۹۵,۲۲۵ ۰ ۰ ۴۶,۵۳۳,۱۴۳ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۸۲ ۲۰,۸۳۳,۰۶۱ ۴,۰۶۷,۱۳۸,۸۱۰,۹۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۹۶,۰۳۳ ۱۹۵,۲۱۱ ۱۹۵,۲۱۱ ۰ ۳۱,۵۱۴ ۴۶,۵۳۳,۱۴۳ ۲۷۷,۱۸۰ ۲۵,۷۰۰,۰۸۲ ۲۰,۸۳۳,۰۶۱ ۴,۰۶۶,۸۳۵,۴۶۵,۳۰۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۹۶,۰۰۷ ۱۹۵,۱۹۴ ۱۹۵,۱۹۴ ۰ ۶۱,۶۴۲ ۴۶,۵۰۱,۶۲۹ ۷,۲۵۹ ۲۵,۴۲۲,۹۰۲ ۲۱,۰۷۸,۷۲۷ ۴,۱۱۴,۴۴۶,۰۹۱,۸۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۹۶,۰۵۹ ۱۹۵,۲۴۴ ۱۹۵,۲۴۴ ۰ ۶۰,۸۶۹ ۴۶,۴۳۹,۹۸۷ ۱۳,۷۱۹ ۲۵,۴۱۵,۶۴۳ ۲۱,۰۲۴,۳۴۴ ۴,۱۰۴,۸۷۵,۶۷۶,۶۴۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۹۷,۶۳۴ ۱۹۶,۷۹۸ ۱۹۶,۷۹۸ ۰ ۸۵,۶۶۰ ۴۶,۳۷۹,۱۱۸ ۹,۹۰۲ ۲۵,۴۰۱,۹۲۴ ۲۰,۹۷۷,۱۹۴ ۴,۱۲۸,۲۵۹,۳۹۸,۲۰۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۹۸,۵۶۳ ۱۹۷,۷۲۵ ۱۹۷,۷۲۵ ۰ ۳۷۳,۲۱۷ ۴۶,۲۹۳,۴۵۸ ۱,۸۴۴ ۲۵,۳۹۲,۰۲۲ ۲۰,۹۰۱,۴۳۶ ۴,۱۳۲,۷۳۵,۲۲۱,۹۴۰
  مشاهده همه