اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 28,846
تعداد واحدهای باقی مانده: 471,154
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 276,379,853,676
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,697,199
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,581,219
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,581,219
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/24 9,697,199 9,581,219 0 0 610,935 0 582,089 28,846 276,379,853,676
  2 1397/04/23 9,767,060 9,650,214 0 0 610,935 0 582,089 28,846 278,370,085,179
  3 1397/04/22 9,816,703 9,698,952 0 0 610,935 0 582,089 28,846 279,775,967,658
  4 1397/04/21 9,816,741 9,698,990 0 0 610,935 0 582,089 28,846 279,777,059,658
  5 1397/04/20 9,829,257 9,710,292 1- 0 610,935 0 582,089 28,846 280,103,073,962
  6 1397/04/19 10,049,920 9,927,418 0 0 610,935 0 582,089 28,846 286,366,304,188
  7 1397/04/18 10,077,552 9,953,272 0 20 610,935 0 582,089 28,846 287,112,086,302
  8 1397/04/17 10,077,679 9,953,313 0 10 610,915 0 582,089 28,826 286,914,206,738
  9 1397/04/16 10,113,993 9,989,039 0 0 610,905 0 582,089 28,816 287,844,144,791
  10 1397/04/15 10,227,267 10,099,629 0 0 610,905 0 582,089 28,816 291,030,920,954
  11 1397/04/14 10,227,033 10,099,395 0 0 610,905 0 582,089 28,816 291,024,169,082
  12 1397/04/13 10,226,799 10,099,162 1- 58 610,905 0 582,089 28,816 291,017,442,336
  13 1397/04/12 10,250,242 10,133,531 0 0 610,847 4 582,089 28,758 291,420,076,596
  14 1397/04/11 10,109,015 9,993,815 0 0 610,847 5 582,085 28,762 287,442,119,566
  15 1397/04/10 10,033,542 9,919,419 0 486 610,847 0 582,080 28,767 285,351,920,872
  16 1397/04/09 10,255,712 10,136,884 0 0 610,361 0 582,080 28,281 286,681,228,877
  17 1397/04/08 10,317,491 10,196,726 0 0 610,361 0 582,080 28,281 288,373,614,792
  18 1397/04/07 10,317,203 10,196,438 0 1 610,361 30 582,080 28,281 288,365,459,740
  19 1397/04/06 10,316,787 10,196,146 0 1,752 610,360 0 582,050 28,310 288,652,896,175
  20 1397/04/05 10,552,816 10,417,995 0 230 608,608 0 582,050 26,558 276,681,105,163