سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 165,856
تعداد واحدهای باقی مانده: 334,144
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 734,536,518,792
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,464,318
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,428,761
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,428,761
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 4,464,318 4,428,761 0 144 820,056 126 654,200 165,856 734,536,518,792
  2 1398/02/30 4,424,588 4,389,473 0 259 819,912 172 654,074 165,838 727,941,501,124
  3 1398/02/29 4,439,759 4,403,956 0 8,385 819,653 0 653,902 165,751 729,960,051,516
  4 1398/02/28 4,421,453 4,384,051 0 0 811,268 0 653,902 157,366 689,900,555,128
  5 1398/02/27 4,391,045 4,354,113 0 0 811,268 0 653,902 157,366 685,189,389,182
  6 1398/02/26 4,391,178 4,354,246 0 526 811,268 37 653,902 157,366 685,210,275,594
  7 1398/02/25 4,391,820 4,354,723 0 1,025 810,742 310 653,865 156,877 683,155,865,503
  8 1398/02/24 4,392,833 4,355,520 0 13 809,717 1,275 653,555 156,162 680,166,761,114
  9 1398/02/23 4,340,642 4,304,355 0 360 809,704 272 652,280 157,424 677,608,731,861
  10 1398/02/22 4,282,719 4,247,228 0 280 809,344 0 652,008 157,336 668,241,859,299
  11 1398/02/21 4,325,079 4,288,908 0 0 809,064 0 652,008 157,056 673,598,666,622
  12 1398/02/20 4,346,856 4,310,354 0 0 809,064 0 652,008 157,056 676,966,964,793
  13 1398/02/19 4,346,984 4,310,483 0 77 809,064 376 652,008 157,056 676,987,189,625
  14 1398/02/18 4,347,020 4,310,588 0 255 808,987 818 651,632 157,355 678,292,543,951
  15 1398/02/17 4,306,273 4,270,522 0 562 808,732 72 650,814 157,918 674,392,237,756
  16 1398/02/16 4,374,583 4,337,736 0 773 808,170 345 650,742 157,428 682,881,076,829
  17 1398/02/15 4,461,143 4,422,927 0 567 807,397 53 650,397 157,000 694,399,601,638
  18 1398/02/14 4,494,824 4,455,186 0 0 806,830 0 650,344 156,486 697,174,249,650
  19 1398/02/13 4,450,952 4,412,539 0 0 806,830 0 650,344 156,486 690,500,579,495
  20 1398/02/12 4,451,106 4,412,693 0 919 806,830 1,284 650,344 156,486 690,524,620,537