صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۹,۶۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۱۰,۳۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۶۸,۵۹۸,۲۴۶,۶۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۶۷۴,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۳۳,۵۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۳۳,۵۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۶۷۴,۰۶۴ ۵,۶۳۳,۵۴۱ ۰ ۲۳۲ ۸۷۸,۳۶۰ ۶۲۶ ۶۸۸,۶۷۵ ۱۸۹,۶۸۵ ۱,۰۶۸,۵۹۸,۲۴۶,۶۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۶۵۴,۴۲۸ ۵,۶۱۴,۰۳۱ ۰ ۰ ۸۷۸,۱۲۸ ۰ ۶۸۸,۰۴۹ ۱۹۰,۰۷۹ ۱,۰۶۷,۱۰۹,۴۳۵,۶۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۵,۵۸۹,۴۲۱ ۵,۵۴۹,۷۷۰ ۰ ۰ ۸۷۸,۱۲۸ ۰ ۶۸۸,۰۴۹ ۱۹۰,۰۷۹ ۱,۰۵۴,۸۹۴,۸۱۴,۵۲۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۵,۵۸۹,۴۴۶ ۵,۵۴۹,۷۹۵ ۰ ۳۷۶ ۸۷۸,۱۲۸ ۹۳ ۶۸۸,۰۴۹ ۱۹۰,۰۷۹ ۱,۰۵۴,۸۹۹,۵۵۸,۶۹۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۵,۵۸۹,۴۵۱ ۵,۵۴۹,۷۴۲ ۰ ۲,۹۰۷ ۸۷۷,۷۵۲ ۵۲ ۶۸۷,۹۵۶ ۱۸۹,۷۹۶ ۱,۰۵۳,۳۱۸,۸۳۶,۴۷۲
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۵,۶۰۶,۴۷۸ ۵,۵۶۴,۶۵۸ ۰ ۵۷۷ ۸۷۴,۸۴۵ ۲۰۲ ۶۸۷,۹۰۴ ۱۸۶,۹۴۱ ۱,۰۴۰,۲۶۲,۷۸۵,۴۸۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۵,۶۶۵,۸۶۷ ۵,۶۲۲,۴۲۳ ۰ ۲,۱۱۷ ۸۷۴,۲۶۸ ۲۳۷ ۶۸۷,۷۰۲ ۱۸۶,۵۶۶ ۱,۰۴۸,۹۵۳,۰۱۲,۵۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۵,۶۴۷,۷۵۷ ۵,۶۰۳,۵۹۸ ۰ ۴۲۵ ۸۷۲,۱۵۱ ۵ ۶۸۷,۴۶۵ ۱۸۴,۶۸۶ ۱,۰۳۴,۹۰۶,۰۶۶,۸۲۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۵,۷۰۸,۲۸۱ ۵,۶۶۳,۱۶۹ ۰ ۰ ۸۷۱,۷۲۶ ۰ ۶۸۷,۴۶۰ ۱۸۴,۲۶۶ ۱,۰۴۳,۵۲۹,۴۴۷,۰۵۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۵,۷۰۰,۱۳۵ ۵,۶۵۵,۱۱۰ ۰ ۰ ۸۷۱,۷۲۶ ۰ ۶۸۷,۴۶۰ ۱۸۴,۲۶۶ ۱,۰۴۲,۰۴۴,۴۶۲,۹۳۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۵,۷۰۰,۲۲۵ ۵,۶۵۵,۲۰۰ ۰ ۶۱۰ ۸۷۱,۷۲۶ ۰ ۶۸۷,۴۶۰ ۱۸۴,۲۶۶ ۱,۰۴۲,۰۶۱,۰۲۹,۵۹۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۵,۷۰۰,۳۱۵ ۵,۶۵۵,۱۴۰ ۰ ۳۰۶ ۸۷۱,۱۱۶ ۵۲ ۶۸۷,۴۶۰ ۱۸۳,۶۵۶ ۱,۰۳۸,۶۰۰,۴۲۵,۳۲۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۵,۷۳۷,۶۲۵ ۵,۶۹۱,۸۱۲ ۰ ۲۴۳ ۸۷۰,۸۱۰ ۲۸۱ ۶۸۷,۴۰۸ ۱۸۳,۴۰۲ ۱,۰۴۳,۸۸۹,۷۸۸,۵۰۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۵,۷۴۷,۹۷۸ ۵,۷۰۱,۸۹۷ ۰ ۱,۶۱۵ ۸۷۰,۵۶۷ ۲۴۶ ۶۸۷,۱۲۷ ۱۸۳,۴۴۰ ۱,۰۴۵,۹۵۵,۹۰۴,۵۸۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۵,۶۸۸,۵۹۶ ۵,۶۴۲,۷۰۴ ۰ ۶۹۴ ۸۶۸,۹۵۲ ۴۴ ۶۸۶,۸۸۱ ۱۸۲,۰۷۱ ۱,۰۲۷,۳۷۲,۸۱۲,۷۰۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۵,۷۱۴,۹۵۷ ۵,۶۶۸,۵۰۱ ۰ ۰ ۸۶۸,۲۵۸ ۰ ۶۸۶,۸۳۷ ۱۸۱,۴۲۱ ۱,۰۲۸,۳۸۵,۰۵۸,۸۸۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۵,۶۵۳,۹۰۵ ۵,۶۰۸,۳۱۲ ۰ ۰ ۸۶۸,۲۵۸ ۰ ۶۸۶,۸۳۷ ۱۸۱,۴۲۱ ۱,۰۱۷,۴۶۵,۵۵۴,۶۲۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۵,۶۵۴,۰۶۸ ۵,۶۰۸,۴۷۵ ۰ ۵۱۳ ۸۶۸,۲۵۸ ۲ ۶۸۶,۸۳۷ ۱۸۱,۴۲۱ ۱,۰۱۷,۴۹۵,۰۶۶,۹۳۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۵,۶۵۴,۲۳۰ ۵,۶۰۸,۵۰۸ ۰ ۲۹ ۸۶۷,۷۴۵ ۶ ۶۸۶,۸۳۵ ۱۸۰,۹۱۰ ۱,۰۱۴,۶۳۵,۱۹۲,۹۰۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۵,۶۱۷,۹۵۳ ۵,۵۷۲,۶۶۱ ۰ ۳۰۳ ۸۶۷,۷۱۶ ۱۳۲ ۶۸۶,۸۲۹ ۱۸۰,۸۸۷ ۱,۰۰۸,۰۲۱,۹۷۷,۶۱۳