اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,951
تعداد واحدهای باقی مانده: 474,049
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 247,862,909,143
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,671,510
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,551,189
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,551,189
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/27 9,671,510 9,551,189 0 0 607,999 0 582,048 25,951 247,862,909,143
  2 1397/03/26 9,404,254 9,288,817 1- 0 607,999 0 582,048 25,951 241,054,078,139
  3 1397/03/25 9,404,324 9,288,886 0 0 607,999 0 582,048 25,951 241,055,887,892
  4 1397/03/24 9,404,394 9,288,957 1- 0 607,999 0 582,048 25,951 241,057,710,213
  5 1397/03/23 9,404,467 9,289,029 0 0 607,999 0 582,048 25,951 241,059,600,294
  6 1397/03/22 9,132,990 9,019,436 0 0 607,999 0 582,048 25,951 234,063,391,032
  7 1397/03/21 9,063,860 8,950,269 1- 0 607,999 0 582,048 25,951 232,268,418,013
  8 1397/03/20 9,075,574 8,961,690 0 0 607,999 0 582,048 25,951 232,564,825,838
  9 1397/03/19 9,089,624 8,975,234 0 0 607,999 0 582,048 25,951 232,916,291,925
  10 1397/03/18 9,034,172 8,920,685 1- 0 607,999 0 582,048 25,951 231,500,688,125
  11 1397/03/17 9,034,213 8,920,726 0 0 607,999 0 582,048 25,951 231,501,760,814
  12 1397/03/16 9,034,255 8,920,768 0 0 607,999 0 582,048 25,951 231,502,845,897
  13 1397/03/15 9,034,297 8,920,810 0 0 607,999 0 582,048 25,951 231,503,943,359
  14 1397/03/14 9,034,340 8,920,853 0 1 607,999 0 582,048 25,951 231,505,053,189
  15 1397/03/13 9,034,383 8,920,892 0 0 607,998 0 582,048 25,950 231,497,140,993
  16 1397/03/12 9,021,067 8,907,724 1- 0 607,998 0 582,048 25,950 231,155,428,725
  17 1397/03/11 8,996,206 8,883,226 0 0 607,998 0 582,048 25,950 230,519,724,661
  18 1397/03/10 8,996,268 8,883,289 1- 0 607,998 0 582,048 25,950 230,521,339,917
  19 1397/03/09 8,996,331 8,883,351 0 50 607,998 0 582,048 25,950 230,522,967,197
  20 1397/03/08 8,942,661 8,829,672 0 50 607,948 0 582,048 25,900 228,688,506,763
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق