صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۲۵۰,۵۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۰,۷۴۹,۴۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۷۴,۸۳۱,۴۸۶,۷۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۱,۲۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۰,۵۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۰,۵۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۸۱,۲۷۸ ۱۸۰,۵۰۶ ۱۸۰,۵۰۶ ۰ ۰ ۴۳,۸۲۶,۵۰۶ ۰ ۲۴,۵۷۵,۹۶۷ ۱۹,۲۵۰,۵۳۹ ۳,۴۷۴,۸۳۱,۴۸۶,۷۴۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱۷۸,۰۹۶ ۱۷۷,۳۵۳ ۱۷۷,۳۵۳ ۰ ۰ ۴۳,۸۲۶,۵۰۶ ۰ ۲۴,۵۷۵,۹۶۷ ۱۹,۲۵۰,۵۳۹ ۳,۴۱۴,۱۴۸,۲۵۰,۹۳۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۷۸,۰۷۹ ۱۷۷,۳۳۷ ۱۷۷,۳۳۷ ۰ ۱۵,۴۰۶ ۴۳,۸۲۶,۵۰۶ ۱۸,۰۸۴ ۲۴,۵۷۵,۹۶۷ ۱۹,۲۵۰,۵۳۹ ۳,۴۱۳,۸۲۴,۱۶۴,۷۲۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۷۸,۰۶۲ ۱۷۷,۳۱۹ ۱۷۷,۳۱۹ ۰ ۲۵,۴۱۲ ۴۳,۸۱۱,۱۰۰ ۵,۴۷۴ ۲۴,۵۵۷,۸۸۳ ۱۹,۲۵۳,۲۱۷ ۳,۴۱۳,۹۶۳,۸۵۲,۰۷۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۷۷,۴۰۶ ۱۷۶,۶۳۵ ۱۷۶,۶۳۵ ۰ ۲۹,۰۳۱ ۴۳,۷۸۵,۶۸۸ ۳۳۳ ۲۴,۵۵۲,۴۰۹ ۱۹,۲۳۳,۲۷۹ ۳,۳۹۷,۲۷۹,۲۳۷,۰۶۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۷۷,۶۴۸ ۱۷۶,۸۸۳ ۱۷۶,۸۸۳ ۰ ۴,۲۶۴ ۴۳,۷۵۶,۶۵۷ ۰ ۲۴,۵۵۲,۰۷۶ ۱۹,۲۰۴,۵۸۱ ۳,۳۹۶,۹۵۹,۱۲۱,۸۹۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۷۶,۷۲۳ ۱۷۵,۹۷۵ ۱۷۵,۹۷۵ ۰ ۹,۲۴۶ ۴۳,۷۵۲,۳۹۳ ۳۰ ۲۴,۵۵۲,۰۷۶ ۱۹,۲۰۰,۳۱۷ ۳,۳۷۸,۷۶۷,۸۸۷,۸۳۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۷۶,۷۱۰ ۱۷۵,۹۶۱ ۱۷۵,۹۶۱ ۰ ۰ ۴۳,۷۴۳,۱۴۷ ۰ ۲۴,۵۵۲,۰۴۶ ۱۹,۱۹۱,۱۰۱ ۳,۳۷۶,۸۹۴,۷۵۲,۳۴۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۷۶,۶۷۰ ۱۷۵,۹۲۱ ۱۷۵,۹۲۱ ۰ ۰ ۴۳,۷۴۳,۱۴۷ ۰ ۲۴,۵۵۲,۰۴۶ ۱۹,۱۹۱,۱۰۱ ۳,۳۷۶,۱۱۰,۰۵۶,۱۳۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۷۶,۶۴۵ ۱۷۵,۸۹۶ ۱۷۵,۸۹۶ ۰ ۰ ۴۳,۷۴۳,۱۴۷ ۰ ۲۴,۵۵۲,۰۴۶ ۱۹,۱۹۱,۱۰۱ ۳,۳۷۵,۶۳۰,۹۹۰,۲۷۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۷۶,۶۹۴ ۱۷۵,۹۴۲ ۱۷۵,۹۴۲ ۰ ۲۷,۱۹۷ ۴۳,۷۴۳,۱۴۷ ۳,۲۰۸ ۲۴,۵۵۲,۰۴۶ ۱۹,۱۹۱,۱۰۱ ۳,۳۷۶,۵۲۰,۲۷۲,۲۷۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۷۶,۶۸۱ ۱۷۵,۹۲۹ ۱۷۵,۹۲۹ ۰ ۱۱,۰۸۹ ۴۳,۷۱۵,۹۵۰ ۱۴,۱۳۰ ۲۴,۵۴۸,۸۳۸ ۱۹,۱۶۷,۱۱۲ ۳,۳۷۲,۰۴۱,۴۱۲,۱۳۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۷۶,۶۷۰ ۱۷۵,۹۱۶ ۱۷۵,۹۱۶ ۰ ۲۷,۵۸۸ ۴۳,۷۰۴,۸۶۱ ۴,۴۸۲ ۲۴,۵۳۴,۷۰۸ ۱۹,۱۷۰,۱۵۳ ۳,۳۷۲,۳۴۵,۶۸۹,۲۶۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۷۵,۶۲۷ ۱۷۴,۸۷۶ ۱۷۴,۸۷۶ ۰ ۷,۶۶۹ ۴۳,۶۷۷,۲۷۳ ۱۰۰ ۲۴,۵۳۰,۲۲۶ ۱۹,۱۴۷,۰۴۷ ۳,۳۴۸,۳۶۷,۷۹۰,۴۵۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۷۶,۰۳۹ ۱۷۵,۲۸۵ ۱۷۵,۲۸۵ ۰ ۰ ۴۳,۶۶۹,۶۰۴ ۰ ۲۴,۵۳۰,۱۲۶ ۱۹,۱۳۹,۴۷۸ ۳,۳۵۴,۸۶۲,۲۰۳,۴۱۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱۷۵,۵۸۸ ۱۷۴,۸۴۷ ۱۷۴,۸۴۷ ۰ ۰ ۴۳,۶۶۹,۶۰۴ ۰ ۲۴,۵۳۰,۱۲۶ ۱۹,۱۳۹,۴۷۸ ۳,۳۴۶,۴۸۵,۲۰۵,۶۹۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱۷۵,۵۷۶ ۱۷۴,۸۳۵ ۱۷۴,۸۳۵ ۰ ۹,۹۶۱ ۴۳,۶۶۹,۶۰۴ ۷,۴۵۹ ۲۴,۵۳۰,۱۲۶ ۱۹,۱۳۹,۴۷۸ ۳,۳۴۶,۲۵۳,۹۱۸,۵۵۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۷۵,۵۶۴ ۱۷۴,۸۲۳ ۱۷۴,۸۲۳ ۰ ۶۳,۵۶۳ ۴۳,۶۵۹,۶۴۳ ۲۷,۳۵۰ ۲۴,۵۲۲,۶۶۷ ۱۹,۱۳۶,۹۷۶ ۳,۳۴۵,۵۷۸,۱۳۳,۴۸۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۷۵,۵۱۸ ۱۷۴,۷۷۸ ۱۷۴,۷۷۸ ۰ ۵,۴۴۶ ۴۳,۵۹۶,۰۸۰ ۳۱,۱۷۵ ۲۴,۴۹۵,۳۱۷ ۱۹,۱۰۰,۷۶۳ ۳,۳۳۸,۳۸۴,۸۳۰,۴۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۷۵,۶۰۷ ۱۷۴,۸۶۶ ۱۷۴,۸۶۶ ۰ ۴۴,۹۶۶ ۴۳,۵۹۰,۶۳۴ ۲۰,۰۲۰ ۲۴,۴۶۴,۱۴۲ ۱۹,۱۲۶,۴۹۲ ۳,۳۴۴,۵۷۴,۵۷۵,۹۹۳
  مشاهده همه