صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۷۳۳,۷۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۱,۲۶۶,۲۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۳۲,۹۴۶,۲۹۶,۵۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۹,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۹,۱۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۹,۱۹۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۱۹,۵۸۱ ۱۱۹,۱۹۴ ۰ ۱۷,۱۰۶ ۲۴,۵۷۶,۴۵۷ ۲۳,۹۲۹ ۵,۸۴۲,۷۵۵ ۱۸,۷۳۳,۷۰۲ ۲,۲۳۲,۹۴۶,۲۹۶,۵۶۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۱۹,۴۸۵ ۱۱۹,۱۰۲ ۰ ۰ ۲۴,۵۵۹,۳۵۱ ۰ ۵,۸۱۸,۸۲۶ ۱۸,۷۴۰,۵۲۵ ۲,۲۳۲,۰۲۵,۱۸۲,۲۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۱۷,۹۴۴ ۱۱۷,۵۷۲ ۰ ۰ ۲۴,۵۵۹,۳۵۱ ۰ ۵,۸۱۸,۸۲۶ ۱۸,۷۴۰,۵۲۵ ۲,۲۰۳,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۱۷,۹۴۳ ۱۱۷,۵۷۱ ۰ ۳۸,۷۰۹ ۲۴,۵۵۹,۳۵۱ ۲۲۴,۴۸۸ ۵,۸۱۸,۸۲۶ ۱۸,۷۴۰,۵۲۵ ۲,۲۰۳,۳۳۸,۵۶۴,۰۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۱۷,۹۳۷ ۱۱۷,۵۶۹ ۰ ۳۵,۰۸۲ ۲۴,۵۲۰,۶۴۲ ۱۰۵,۵۳۷ ۵,۵۹۴,۳۳۸ ۱۸,۹۲۶,۳۰۴ ۲,۲۲۵,۱۴۶,۹۳۳,۸۲۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۱۷,۰۷۸ ۱۱۶,۷۱۰ ۰ ۰ ۲۴,۴۸۵,۵۶۰ ۰ ۵,۴۸۸,۸۰۱ ۱۸,۹۹۶,۷۵۹ ۲,۲۱۷,۱۱۰,۰۳۴,۷۷۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۱۸,۷۰۸ ۱۱۸,۳۲۸ ۰ ۰ ۲۴,۴۸۵,۵۶۰ ۰ ۵,۴۸۸,۸۰۱ ۱۸,۹۹۶,۷۵۹ ۲,۲۴۷,۸۴۲,۱۲۲,۶۶۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱۸,۷۰۷ ۱۱۸,۳۲۷ ۰ ۴۳,۱۴۷ ۲۴,۴۸۵,۵۶۰ ۱۸۲,۶۵۳ ۵,۴۸۸,۸۰۱ ۱۸,۹۹۶,۷۵۹ ۲,۲۴۷,۸۲۵,۰۸۳,۸۰۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۱۸,۷۰۲ ۱۱۸,۳۲۵ ۰ ۰ ۲۴,۴۴۲,۴۱۳ ۰ ۵,۳۰۶,۱۴۸ ۱۹,۱۳۶,۲۶۵ ۲,۲۶۴,۲۹۸,۹۷۶,۸۴۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۱۹,۹۷۱ ۱۱۹,۵۸۴ ۰ ۰ ۲۴,۴۴۲,۴۱۳ ۰ ۵,۳۰۶,۱۴۸ ۱۹,۱۳۶,۲۶۵ ۲,۲۸۸,۳۸۳,۱۱۰,۲۲۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۱۹,۹۷۰ ۱۱۹,۵۸۳ ۰ ۷۹,۷۰۹ ۲۴,۴۴۲,۴۱۳ ۲۰,۴۹۳ ۵,۳۰۶,۱۴۸ ۱۹,۱۳۶,۲۶۵ ۲,۲۸۸,۳۶۷,۷۶۱,۱۴۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۱۹,۹۶۹ ۱۱۹,۵۸۰ ۰ ۳۶,۸۵۲ ۲۴,۳۶۲,۷۰۴ ۵۶,۳۵۷ ۵,۲۸۵,۶۵۵ ۱۹,۰۷۷,۰۴۹ ۲,۲۸۱,۲۴۰,۴۳۱,۷۷۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۲۰,۸۴۶ ۱۲۰,۴۵۱ ۰ ۳۰,۳۴۴ ۲۴,۳۲۵,۸۵۲ ۴۹,۵۷۹ ۵,۲۲۹,۲۹۸ ۱۹,۰۹۶,۵۵۴ ۲,۳۰۰,۲۰۸,۵۲۴,۳۶۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۲۰,۶۰۳ ۱۲۰,۲۱۰ ۰ ۵۷,۴۳۴ ۲۴,۲۹۵,۵۰۸ ۱,۱۰۵,۱۰۹ ۵,۱۷۹,۷۱۹ ۱۹,۱۱۵,۷۸۹ ۲,۲۹۷,۹۱۶,۴۷۹,۱۶۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۱۹,۴۲۹ ۱۱۹,۰۶۵ ۰ ۳۶۴,۲۱۳ ۲۴,۲۳۸,۰۷۴ ۲۵۵,۹۱۷ ۴,۰۷۴,۶۱۰ ۲۰,۱۶۳,۴۶۴ ۲,۴۰۰,۷۶۶,۳۱۶,۳۰۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۲۰,۹۴۸ ۱۲۰,۵۵۵ ۰ ۰ ۲۳,۸۷۳,۸۶۱ ۰ ۳,۸۱۸,۶۹۳ ۲۰,۰۵۵,۱۶۸ ۲,۴۱۷,۷۴۸,۶۹۰,۷۰۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۲۲,۷۰۱ ۱۲۲,۲۹۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۷۳,۸۶۱ ۰ ۳,۸۱۸,۶۹۳ ۲۰,۰۵۵,۱۶۸ ۲,۴۵۲,۶۳۶,۱۵۲,۰۹۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۲۲,۷۰۰ ۱۲۲,۲۹۴ ۰ ۱۳۰,۸۲۷ ۲۳,۸۷۳,۸۶۱ ۴۲۴,۸۶۹ ۳,۸۱۸,۶۹۳ ۲۰,۰۵۵,۱۶۸ ۲,۴۵۲,۶۲۴,۷۸۱,۰۰۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۲۲,۶۹۱ ۱۲۲,۲۹۱ ۰ ۱۸۷,۵۲۲ ۲۳,۷۴۳,۰۳۴ ۳۷,۹۳۳ ۳,۳۹۳,۸۲۴ ۲۰,۳۴۹,۲۱۰ ۲,۴۸۸,۵۱۹,۹۸۹,۰۲۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۲۳,۱۱۶ ۱۲۲,۶۷۴ ۰ ۷۷,۴۷۶ ۲۳,۵۵۵,۵۱۲ ۹۳,۸۹۶ ۳,۳۵۵,۸۹۱ ۲۰,۱۹۹,۶۲۱ ۲,۴۷۷,۹۷۸,۳۵۵,۷۰۹