اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,188
تعداد واحدهای باقی مانده: 472,812
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 238,621,046,884
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,900,643
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,776,705
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,776,704
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/28 8,900,643 8,776,705 1- 0 607,898 0 580,710 27,188 238,621,046,884
  2 1397/01/27 8,926,272 8,801,946 1- 0 607,898 10 580,710 27,188 239,307,297,989
  3 1397/01/26 9,003,060 8,877,688 0 0 607,898 0 580,700 27,198 241,455,369,467
  4 1397/01/25 9,031,507 8,905,736 0 0 607,898 0 580,700 27,198 242,218,202,275
  5 1397/01/24 9,032,043 8,906,272 0 0 607,898 0 580,700 27,198 242,232,786,199
  6 1397/01/23 9,032,580 8,906,808 0 1 607,898 0 580,700 27,198 242,247,370,915
  7 1397/01/22 9,033,116 8,907,340 0 1 607,897 0 580,700 27,197 242,252,923,304
  8 1397/01/21 9,028,525 8,901,236 0 0 607,896 0 580,700 27,196 242,078,007,061
  9 1397/01/20 9,062,711 8,934,940 0 0 607,896 0 580,700 27,196 242,994,633,271
  10 1397/01/19 8,979,929 8,851,724 0 0 607,896 1,264 580,700 27,196 240,731,489,905
  11 1397/01/18 9,016,044 8,891,510 1- 0 607,896 0 579,436 28,460 253,052,364,674
  12 1397/01/17 9,041,213 8,914,522 0 0 607,896 0 579,436 28,460 253,707,300,514
  13 1397/01/16 9,041,780 8,915,089 0 0 607,896 0 579,436 28,460 253,723,446,722
  14 1397/01/15 9,042,348 8,915,657 0 5 607,896 0 579,436 28,460 253,739,593,280
  15 1397/01/14 9,039,900 8,911,986 0 0 607,891 0 579,436 28,455 253,590,573,576
  16 1397/01/13 9,030,278 8,901,461 1- 0 607,891 0 579,436 28,455 253,291,060,296
  17 1397/01/12 9,030,855 8,902,038 1- 0 607,891 0 579,436 28,455 253,307,480,882
  18 1397/01/11 9,031,432 8,902,615 0 0 607,891 0 579,436 28,455 253,323,901,787
  19 1397/01/10 9,032,009 8,903,192 0 0 607,891 0 579,436 28,455 253,340,323,009
  20 1397/01/09 9,032,586 8,903,769 0 0 607,891 0 579,436 28,455 253,356,744,549
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi