صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۱,۵۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۸,۴۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۰۲,۲۷۴,۰۷۱,۶۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۳۹۳,۹۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۳۲۰,۹۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۳۲۰,۹۷۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۷,۳۹۳,۹۶۹ ۷,۳۲۰,۹۷۴ ۰ ۰ ۹۳۲,۷۱۴ ۰ ۷۴۱,۱۷۲ ۱۹۱,۵۴۲ ۱,۴۰۲,۲۷۴,۰۷۱,۶۸۴
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۷,۳۹۳,۹۲۶ ۷,۳۲۰,۹۳۱ ۰ ۸۳۱ ۹۳۲,۷۱۴ ۱,۳۱۶ ۷۴۱,۱۷۲ ۱۹۱,۵۴۲ ۱,۴۰۲,۲۶۵,۶۹۵,۵۴۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۷,۳۹۲,۹۵۳ ۷,۳۲۰,۱۴۳ ۰ ۵۴۷ ۹۳۱,۸۸۳ ۴۴۸ ۷۳۹,۸۵۶ ۱۹۲,۰۲۷ ۱,۴۰۵,۶۶۵,۰۰۷,۹۴۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۷,۳۲۴,۲۶۲ ۷,۲۵۳,۰۹۷ ۰ ۵۰۴ ۹۳۱,۳۳۶ ۱۰۰ ۷۳۹,۴۰۸ ۱۹۱,۹۲۸ ۱,۳۹۲,۰۷۲,۴۰۹,۰۴۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۷,۳۹۳,۴۹۹ ۷,۳۲۰,۱۶۱ ۰ ۲۷۸ ۹۳۰,۸۳۲ ۳۲۳ ۷۳۹,۳۰۸ ۱۹۱,۵۲۴ ۱,۴۰۱,۹۸۶,۴۴۴,۳۸۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۷,۳۱۳,۵۱۳ ۷,۲۴۲,۵۵۹ ۰ ۴۹۳ ۹۳۰,۵۵۴ ۱۸۹ ۷۳۸,۹۸۵ ۱۹۱,۵۶۹ ۱,۳۸۷,۴۴۹,۸۵۱,۳۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۷,۱۹۵,۱۹۳ ۷,۱۲۹,۷۸۲ ۰ ۰ ۹۳۰,۰۶۱ ۰ ۷۳۸,۷۹۶ ۱۹۱,۲۶۵ ۱,۳۶۳,۶۷۷,۷۸۷,۹۴۵
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۷,۱۳۹,۷۱۳ ۷,۰۷۵,۶۴۹ ۰ ۰ ۹۳۰,۰۶۱ ۰ ۷۳۸,۷۹۶ ۱۹۱,۲۶۵ ۱,۳۵۳,۳۲۴,۰۶۸,۱۸۴
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۷,۱۳۹,۶۳۵ ۷,۰۷۵,۵۷۲ ۰ ۱,۱۷۵ ۹۳۰,۰۶۱ ۲۱۲ ۷۳۸,۷۹۶ ۱۹۱,۲۶۵ ۱,۳۵۳,۳۰۹,۲۲۳,۱۶۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۷,۱۳۹,۴۸۷ ۷,۰۷۵,۰۹۹ ۰ ۰ ۹۲۸,۸۸۶ ۰ ۷۳۸,۵۸۴ ۱۹۰,۳۰۲ ۱,۳۴۶,۴۰۵,۴۷۰,۰۵۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۷,۰۳۹,۹۱۷ ۶,۹۷۶,۶۹۸ ۰ ۱,۱۲۵ ۹۲۸,۸۸۶ ۶۹ ۷۳۸,۵۸۴ ۱۹۰,۳۰۲ ۱,۳۲۷,۶۷۹,۵۳۲,۲۳۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۷,۰۳۹,۸۰۳ ۶,۹۷۶,۲۳۱ ۰ ۷۱۸ ۹۲۷,۷۶۱ ۲۳۹ ۷۳۸,۵۱۵ ۱۸۹,۲۴۶ ۱,۳۲۰,۲۲۳,۷۵۹,۷۱۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۷,۱۳۶,۵۹۸ ۷,۰۷۱,۰۲۷ ۰ ۴۲۹ ۹۲۷,۰۴۳ ۲۳۷ ۷۳۸,۲۷۶ ۱۸۸,۷۶۷ ۱,۳۳۴,۷۷۶,۵۴۳,۹۴۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۷,۱۱۹,۹۳۶ ۷,۰۵۵,۵۱۶ ۰ ۰ ۹۲۶,۶۱۴ ۰ ۷۳۸,۰۳۹ ۱۸۸,۵۷۵ ۱,۳۳۰,۴۹۳,۹۸۰,۹۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۷,۰۴۷,۶۶۹ ۶,۹۸۹,۵۲۶ ۰ ۰ ۹۲۶,۶۱۴ ۰ ۷۳۸,۰۳۹ ۱۸۸,۵۷۵ ۱,۳۱۸,۰۴۹,۸۰۴,۱۲۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۷,۰۴۷,۵۲۵ ۶,۹۸۹,۳۸۲ ۰ ۶۳۷ ۹۲۶,۶۱۴ ۱۰۷ ۷۳۸,۰۳۹ ۱۸۸,۵۷۵ ۱,۳۱۸,۰۲۲,۶۴۲,۸۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۷,۰۴۷,۳۴۸ ۶,۹۸۹,۰۴۱ ۰ ۶۶۵ ۹۲۵,۹۷۷ ۳۱۲ ۷۳۷,۹۳۲ ۱۸۸,۰۴۵ ۱,۳۱۴,۲۵۴,۲۲۹,۸۶۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۶,۹۹۴,۵۲۰ ۶,۹۳۷,۲۹۹ ۰ ۶۱۹ ۹۲۵,۳۱۲ ۵۱۸ ۷۳۷,۶۲۰ ۱۸۷,۶۹۲ ۱,۳۰۲,۰۷۵,۵۹۰,۰۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۶,۹۵۸,۳۸۰ ۶,۹۰۱,۸۵۹ ۰ ۶۵۶ ۹۲۴,۶۹۳ ۱۵۰ ۷۳۷,۱۰۲ ۱۸۷,۵۹۱ ۱,۲۹۴,۷۲۶,۶۸۱,۱۲۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۶,۸۷۱,۶۱۸ ۶,۸۱۵,۸۹۵ ۰ ۸۷۸ ۹۲۴,۰۳۷ ۲۲۴ ۷۳۶,۹۵۲ ۱۸۷,۰۸۵ ۱,۲۷۵,۱۵۱,۶۴۱,۱۷۸