صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۳,۰۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۶,۹۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۰۱,۴۴۶,۴۱۳,۲۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۴۳,۲۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۰۴,۹۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۰۴,۹۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۵,۷۴۳,۲۰۷ ۵,۷۰۴,۹۶۶ ۰ ۰ ۸۹۴,۰۷۹ ۰ ۷۰۱,۰۱۱ ۱۹۳,۰۶۸ ۱,۱۰۱,۴۴۶,۴۱۳,۲۴۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۵,۷۴۲,۹۰۹ ۵,۷۰۴,۶۶۸ ۰ ۱۷۴ ۸۹۴,۰۷۹ ۷۷ ۷۰۱,۰۱۱ ۱۹۳,۰۶۸ ۱,۱۰۱,۳۸۸,۸۷۳,۴۷۷
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۵,۷۴۲,۵۹۶ ۵,۷۰۴,۳۳۶ ۰ ۱۶۲ ۸۹۳,۹۰۵ ۲۹۸ ۷۰۰,۹۳۴ ۱۹۲,۹۷۱ ۱,۱۰۰,۷۷۱,۴۶۴,۰۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۵,۷۲۹,۲۵۹ ۵,۶۹۱,۱۸۷ ۰ ۶۹ ۸۹۳,۷۴۳ ۴۱ ۷۰۰,۶۳۶ ۱۹۳,۱۰۷ ۱,۰۹۹,۰۰۸,۰۵۸,۰۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۵,۷۲۲,۷۵۵ ۵,۶۸۴,۷۵۹ ۰ ۱,۴۹۶ ۸۹۳,۶۷۴ ۵۴ ۷۰۰,۵۹۵ ۱۹۳,۰۷۹ ۱,۰۹۷,۶۰۷,۶۱۰,۷۹۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۵,۷۰۷,۰۴۷ ۵,۶۶۹,۰۷۱ ۰ ۲۴۰ ۸۹۲,۱۷۸ ۱۵ ۷۰۰,۵۴۱ ۱۹۱,۶۳۷ ۱,۰۸۶,۴۰۳,۷۹۴,۲۵۷
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۵,۶۷۸,۳۷۶ ۵,۶۴۰,۸۱۲ ۰ ۰ ۸۹۱,۹۳۸ ۰ ۷۰۰,۵۲۶ ۱۹۱,۴۱۲ ۱,۰۷۹,۷۱۹,۱۵۰,۸۰۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۵,۶۶۰,۲۹۷ ۵,۶۲۲,۷۷۶ ۰ ۰ ۸۹۱,۹۳۸ ۰ ۷۰۰,۵۲۶ ۱۹۱,۴۱۲ ۱,۰۷۶,۲۶۶,۸۸۰,۰۵۲
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۵,۶۵۹,۹۹۱ ۵,۶۲۲,۴۷۱ ۰ ۴۹۱ ۸۹۱,۹۳۸ ۱ ۷۰۰,۵۲۶ ۱۹۱,۴۱۲ ۱,۰۷۶,۲۰۸,۴۱۰,۰۳۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۵,۶۵۹,۶۸۶ ۵,۶۲۲,۰۶۹ ۰ ۴۹۴ ۸۹۱,۴۴۷ ۴۵ ۷۰۰,۵۲۵ ۱۹۰,۹۲۲ ۱,۰۷۳,۳۷۶,۷۵۰,۲۲۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۵,۶۳۵,۷۳۸ ۵,۵۹۸,۴۲۹ ۰ ۳۴۳ ۸۹۰,۹۵۳ ۳۱۶ ۷۰۰,۴۸۰ ۱۹۰,۴۷۳ ۱,۰۶۶,۳۴۹,۶۰۳,۴۶۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۵,۶۱۷,۴۶۸ ۵,۵۸۰,۴۳۷ ۰ ۳۱۸ ۸۹۰,۶۱۰ ۹۲ ۷۰۰,۱۶۴ ۱۹۰,۴۴۶ ۱,۰۶۲,۷۷۱,۸۴۳,۵۳۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۵,۵۹۳,۹۶۱ ۵,۵۵۷,۲۱۲ ۰ ۲۱۲ ۸۹۰,۲۹۲ ۳۵۳ ۷۰۰,۰۷۲ ۱۹۰,۲۲۰ ۱,۰۵۷,۰۹۲,۹۵۸,۳۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۵,۵۹۱,۹۹۲ ۵,۵۵۵,۳۸۰ ۰ ۰ ۸۹۰,۰۸۰ ۰ ۶۹۹,۷۱۹ ۱۹۰,۳۶۱ ۱,۰۵۷,۵۲۷,۶۲۹,۲۸۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۵,۵۹۱,۸۳۵ ۵,۵۵۵,۴۶۹ ۰ ۰ ۸۹۰,۰۸۰ ۰ ۶۹۹,۷۱۹ ۱۹۰,۳۶۱ ۱,۰۵۷,۵۴۴,۷۲۲,۶۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۵,۵۹۱,۱۷۷ ۵,۵۵۴,۸۱۲ ۰ ۵ ۸۹۰,۰۸۰ ۱۹ ۶۹۹,۷۱۹ ۱۹۰,۳۶۱ ۱,۰۵۷,۴۱۹,۴۹۰,۹۴۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۵,۵۹۰,۸۶۲ ۵,۵۵۴,۴۹۹ ۰ ۲۷ ۸۹۰,۰۷۵ ۸۱ ۶۹۹,۷۰۰ ۱۹۰,۳۷۵ ۱,۰۵۷,۴۳۷,۷۱۸,۷۸۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۵,۵۸۴,۸۰۹ ۵,۵۴۸,۴۰۹ ۰ ۱۴۳ ۸۹۰,۰۴۸ ۱۲۲ ۶۹۹,۶۱۹ ۱۹۰,۴۲۹ ۱,۰۵۶,۵۷۷,۹۵۲,۱۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۵,۵۶۴,۸۳۵ ۵,۵۲۸,۶۹۰ ۰ ۱۰۷ ۸۸۹,۹۰۵ ۰ ۶۹۹,۴۹۷ ۱۹۰,۴۰۸ ۱,۰۵۲,۷۰۶,۸۳۵,۰۴۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۵,۵۵۵,۶۵۷ ۵,۵۱۹,۲۱۶ ۰ ۴۷۵ ۸۸۹,۷۹۸ ۰ ۶۹۹,۴۹۷ ۱۹۰,۳۰۱ ۱,۰۵۰,۳۱۲,۳۴۰,۵۰۵