صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۱۲۰,۰۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۸۷۹,۹۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۴۴,۵۴۸,۰۷۳,۸۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۲,۳۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۱,۷۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۱,۷۳۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۸۲,۳۳۶ ۸۱,۷۳۷ ۰ ۸۳,۱۳۶ ۲۱,۰۴۱,۷۸۲ ۳۱,۵۸۰ ۹۲۱,۷۶۷ ۲۰,۱۲۰,۰۱۵ ۱,۶۴۴,۵۴۸,۰۷۳,۸۶۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۸۲,۴۱۳ ۸۱,۸۱۲ ۰ ۳۶,۳۰۶ ۲۰,۹۵۸,۶۴۶ ۱,۳۸۹ ۸۹۰,۱۸۷ ۲۰,۰۶۸,۴۵۹ ۱,۶۴۱,۸۳۶,۴۵۱,۶۵۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۸۱,۷۱۷ ۸۱,۱۲۵ ۰ ۰ ۲۰,۹۲۲,۳۴۰ ۰ ۸۸۸,۷۹۸ ۲۰,۰۳۳,۵۴۲ ۱,۶۲۵,۲۱۵,۶۳۴,۸۸۵
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۸۰,۱۵۲ ۷۹,۵۸۱ ۰ ۰ ۲۰,۹۲۲,۳۴۰ ۰ ۸۸۸,۷۹۸ ۲۰,۰۳۳,۵۴۲ ۱,۵۹۴,۲۹۳,۶۸۱,۶۴۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۸۰,۱۵۰ ۷۹,۵۸۰ ۰ ۰ ۲۰,۹۲۲,۳۴۰ ۰ ۸۸۸,۷۹۸ ۲۰,۰۳۳,۵۴۲ ۱,۵۹۴,۲۶۴,۸۸۴,۰۳۹
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۸۰,۱۴۹ ۷۹,۵۷۸ ۰ ۰ ۲۰,۹۲۲,۳۴۰ ۰ ۸۸۸,۷۹۸ ۲۰,۰۳۳,۵۴۲ ۱,۵۹۴,۲۳۶,۱۶۵,۶۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۸۰,۱۴۷ ۷۹,۵۷۷ ۰ ۵۹,۹۲۳ ۲۰,۹۲۲,۳۴۰ ۵۱,۲۰۰ ۸۸۸,۷۹۸ ۲۰,۰۳۳,۵۴۲ ۱,۵۹۴,۲۰۷,۵۳۰,۰۱۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۸۰,۱۴۴ ۷۹,۵۷۴ ۰ ۳۳,۴۰۲ ۲۰,۸۶۲,۴۱۷ ۵۰,۰۵۰ ۸۳۷,۵۹۸ ۲۰,۰۲۴,۸۱۹ ۱,۵۹۳,۴۵۰,۷۰۱,۵۶۸
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۷۹,۷۲۳ ۷۹,۱۵۸ ۰ ۱۰۹,۵۸۱ ۲۰,۸۲۹,۰۱۵ ۱۵,۹۰۰ ۷۸۷,۵۴۸ ۲۰,۰۴۱,۴۶۷ ۱,۵۸۶,۴۴۷,۵۷۲,۴۶۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۷۸,۵۸۴ ۷۸,۰۳۳ ۰ ۰ ۲۰,۷۱۹,۴۳۴ ۰ ۷۷۱,۶۴۸ ۱۹,۹۴۷,۷۸۶ ۱,۵۵۶,۵۸۲,۰۴۰,۳۵۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۷۷,۸۷۸ ۷۷,۳۳۶ ۰ ۰ ۲۰,۷۱۹,۴۳۴ ۰ ۷۷۱,۶۴۸ ۱۹,۹۴۷,۷۸۶ ۱,۵۴۲,۶۷۸,۶۶۴,۷۶۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۷۷,۸۷۶ ۷۷,۳۳۴ ۰ ۷,۵۴۶ ۲۰,۷۱۹,۴۳۴ ۱,۸۰۰ ۷۷۱,۶۴۸ ۱۹,۹۴۷,۷۸۶ ۱,۵۴۲,۶۴۷,۹۱۹,۴۴۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۷۷,۸۷۵ ۷۷,۳۳۲ ۰ ۸,۵۴۰ ۲۰,۷۱۱,۸۸۸ ۱۹,۴۰۰ ۷۶۹,۸۴۸ ۱۹,۹۴۲,۰۴۰ ۱,۵۴۲,۱۶۷,۴۳۵,۳۳۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۷۷,۰۲۶ ۷۶,۴۹۶ ۰ ۰ ۲۰,۷۰۳,۳۴۸ ۰ ۷۵۰,۴۴۸ ۱۹,۹۵۲,۹۰۰ ۱,۵۲۶,۳۱۵,۹۹۱,۷۲۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۷۶,۹۵۷ ۷۶,۴۲۸ ۲۴۷ ۱۹,۷۵۳,۳۷۱ ۲۰,۷۰۳,۳۴۸ ۰ ۷۵۰,۴۴۸ ۱۹,۹۵۲,۹۰۰ ۱,۵۲۴,۹۵۶,۳۴۰,۹۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۷,۶۹۵,۵۳۳ ۷,۶۴۲,۶۲۳ ۲۴,۷۳۲ ۰ ۹۴۹,۹۷۷ ۰ ۷۵۰,۴۴۸ ۱۹۹,۵۲۹ ۱,۵۲۴,۹۲۴,۸۸۹,۶۷۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۷,۶۹۵,۳۷۶ ۷,۶۴۲,۴۶۶ ۲۴,۷۳۲ ۰ ۹۴۹,۹۷۷ ۰ ۷۵۰,۴۴۸ ۱۹۹,۵۲۹ ۱,۵۲۴,۸۹۳,۵۱۹,۲۸۲
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷,۶۹۵,۲۱۹ ۷,۶۴۲,۳۰۹ ۲۴,۷۳۲ ۰ ۹۴۹,۹۷۷ ۰ ۷۵۰,۴۴۸ ۱۹۹,۵۲۹ ۱,۵۲۴,۸۶۲,۲۲۹,۷۰۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷,۶۹۵,۰۵۰ ۷,۶۴۲,۱۴۰ ۲۴,۷۳۲ ۲۴۱ ۹۴۹,۹۷۷ ۱۵ ۷۵۰,۴۴۸ ۱۹۹,۵۲۹ ۱,۵۲۴,۸۲۸,۴۹۴,۵۶۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۷,۶۹۴,۵۸۷ ۷,۶۴۱,۶۱۷ ۲۴,۷۶۰ ۲۷۵ ۹۴۹,۷۳۶ ۴۲ ۷۵۰,۴۳۳ ۱۹۹,۳۰۳ ۱,۵۲۲,۹۹۷,۰۹۵,۳۱۵