صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۷۱۱,۱۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۱,۲۸۸,۸۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۶۷,۵۱۸,۹۵۷,۴۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱۲,۹۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۲,۰۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱۲,۰۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۲۱۲,۹۴۰ ۲۱۲,۰۴۰ ۲۱۲,۰۴۰ ۰ ۰ ۴۹,۷۴۹,۴۹۳ ۰ ۳۱,۰۳۸,۳۴۵ ۱۸,۷۱۱,۱۴۸ ۳,۹۶۷,۵۱۸,۹۵۷,۴۲۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۱۲,۹۴۰ ۲۱۲,۰۴۱ ۲۱۲,۰۴۱ ۰ ۱۷,۸۹۶ ۴۹,۷۴۹,۴۹۳ ۷,۲۱۷ ۳۱,۰۳۸,۳۴۵ ۱۸,۷۱۱,۱۴۸ ۳,۹۶۷,۵۲۹,۷۲۶,۹۷۹
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۱۲,۹۶۳ ۲۱۲,۰۶۳ ۲۱۲,۰۶۳ ۰ ۲۰,۵۶۵ ۴۹,۷۳۱,۵۹۷ ۲۶,۵۴۹ ۳۱,۰۳۱,۱۲۸ ۱۸,۷۰۰,۴۶۹ ۳,۹۶۵,۶۶۹,۴۴۳,۲۰۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۲۱۴,۱۲۹ ۲۱۳,۲۲۱ ۲۱۳,۲۲۱ ۰ ۱۳,۹۵۹ ۴۹,۷۱۱,۰۳۲ ۲۱۹,۳۷۱ ۳۱,۰۰۴,۵۷۹ ۱۸,۷۰۶,۴۵۳ ۳,۹۸۸,۶۱۰,۷۶۱,۲۷۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۲۱۳,۵۶۹ ۲۱۲,۶۶۵ ۲۱۲,۶۶۵ ۰ ۴,۱۴۹ ۴۹,۶۹۷,۰۷۳ ۵۴,۲۹۲ ۳۰,۷۸۵,۲۰۸ ۱۸,۹۱۱,۸۶۵ ۴,۰۲۱,۸۸۷,۸۱۱,۶۱۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۲۱۲,۳۱۲ ۲۱۱,۴۲۵ ۲۱۱,۴۲۵ ۰ ۸,۳۱۰ ۴۹,۶۹۲,۹۲۴ ۴,۵۰۶ ۳۰,۷۳۰,۹۱۶ ۱۸,۹۶۲,۰۰۸ ۴,۰۰۹,۰۳۹,۸۷۸,۱۱۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲۱۲,۴۹۸ ۲۱۱,۶۱۲ ۲۱۱,۶۱۲ ۰ ۰ ۴۹,۶۸۴,۶۱۴ ۰ ۳۰,۷۲۶,۴۱۰ ۱۸,۹۵۸,۲۰۴ ۴,۰۱۱,۷۹۲,۰۶۵,۱۲۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۲۱۰,۵۴۶ ۲۰۹,۶۷۸ ۲۰۹,۶۷۸ ۰ ۰ ۴۹,۶۸۴,۶۱۴ ۰ ۳۰,۷۲۶,۴۱۰ ۱۸,۹۵۸,۲۰۴ ۳,۹۷۵,۱۱۹,۲۱۱,۸۲۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۲۱۰,۵۴۷ ۲۰۹,۶۷۹ ۲۰۹,۶۷۹ ۰ ۱۶,۵۷۶ ۴۹,۶۸۴,۶۱۴ ۱۸,۱۱۹ ۳۰,۷۲۶,۴۱۰ ۱۸,۹۵۸,۲۰۴ ۳,۹۷۵,۱۲۸,۹۴۳,۶۲۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲۱۰,۵۴۶ ۲۰۹,۶۷۸ ۲۰۹,۶۷۸ ۰ ۳۵,۱۹۵ ۴۹,۶۶۸,۰۳۸ ۹,۱۳۰ ۳۰,۷۰۸,۲۹۱ ۱۸,۹۵۹,۷۴۷ ۳,۹۷۵,۴۴۷,۷۱۵,۹۸۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۲۰۸,۰۰۷ ۲۰۷,۱۵۰ ۲۰۷,۱۵۰ ۰ ۵۱,۷۱۲ ۴۹,۶۳۲,۸۴۳ ۱۱,۲۳۳ ۳۰,۶۹۹,۱۶۱ ۱۸,۹۳۳,۶۸۲ ۳,۹۲۲,۱۱۰,۴۵۸,۲۱۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۲۰۷,۹۵۲ ۲۰۷,۰۸۲ ۲۰۷,۰۸۲ ۰ ۱۳,۵۵۴ ۴۹,۵۸۱,۱۳۱ ۱۷,۸۳۷ ۳۰,۶۸۷,۹۲۸ ۱۸,۸۹۳,۲۰۳ ۳,۹۱۲,۴۳۵,۴۱۷,۲۱۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۲۰۹,۱۹۹ ۲۰۸,۳۱۷ ۲۰۸,۳۱۷ ۰ ۱۰,۷۰۱ ۴۹,۵۶۷,۵۷۷ ۱,۶۷۳ ۳۰,۶۷۰,۰۹۱ ۱۸,۸۹۷,۴۸۶ ۳,۹۳۶,۶۵۹,۵۳۱,۶۵۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۲۰۸,۵۹۰ ۲۰۷,۷۰۹ ۲۰۷,۷۰۹ ۰ ۰ ۴۹,۵۵۶,۸۷۶ ۰ ۳۰,۶۶۸,۴۱۸ ۱۸,۸۸۸,۴۵۸ ۳,۹۲۳,۳۰۵,۵۴۸,۷۴۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۲۰۷,۳۲۱ ۲۰۶,۴۴۸ ۲۰۶,۴۴۸ ۰ ۰ ۴۹,۵۵۶,۸۷۶ ۰ ۳۰,۶۶۸,۴۱۸ ۱۸,۸۸۸,۴۵۸ ۳,۸۹۹,۴۸۷,۴۱۱,۴۸۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۲۰۷,۳۲۱ ۲۰۶,۴۴۸ ۲۰۶,۴۴۸ ۰ ۰ ۴۹,۵۵۶,۸۷۶ ۰ ۳۰,۶۶۸,۴۱۸ ۱۸,۸۸۸,۴۵۸ ۳,۸۹۹,۴۸۳,۵۶۷,۱۷۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۲۰۷,۲۷۳ ۲۰۶,۴۰۰ ۲۰۶,۴۰۰ ۰ ۰ ۴۹,۵۵۶,۸۷۶ ۰ ۳۰,۶۶۸,۴۱۸ ۱۸,۸۸۸,۴۵۸ ۳,۸۹۸,۵۸۶,۵۹۱,۰۷۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۲۰۷,۲۷۳ ۲۰۶,۴۰۰ ۲۰۶,۴۰۰ ۰ ۱۶,۳۷۳ ۴۹,۵۵۶,۸۷۶ ۵,۶۱۱ ۳۰,۶۶۸,۴۱۸ ۱۸,۸۸۸,۴۵۸ ۳,۸۹۸,۵۸۳,۰۰۲,۱۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۲۰۷,۲۷۳ ۲۰۶,۳۹۹ ۲۰۶,۳۹۹ ۰ ۱۳,۹۲۸ ۴۹,۵۴۰,۵۰۳ ۲۵,۳۴۶ ۳۰,۶۶۲,۸۰۷ ۱۸,۸۷۷,۶۹۶ ۳,۸۹۶,۳۴۳,۷۳۴,۸۳۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۲۰۶,۶۶۴ ۲۰۵,۷۹۴ ۲۰۵,۷۹۴ ۰ ۲۱,۱۴۳ ۴۹,۵۲۶,۵۷۵ ۴۴,۱۲۰ ۳۰,۶۳۷,۴۶۱ ۱۸,۸۸۹,۱۱۴ ۳,۸۸۷,۲۷۵,۰۲۷,۶۸۶
  مشاهده همه