صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۹۹۱,۶۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۰۰۸,۳۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۲۸,۳۰۷,۴۷۰,۳۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱۵,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۴,۳۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱۴,۳۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۲۱۵,۳۲۵ ۲۱۴,۳۸۱ ۲۱۴,۳۸۱ ۰ ۱۱,۰۸۰ ۵۲,۲۳۱,۶۸۱ ۲,۳۹۰ ۳۶,۲۴۰,۰۵۵ ۱۵,۹۹۱,۶۲۶ ۳,۴۲۸,۳۰۷,۴۷۰,۳۵۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۲۱۵,۴۴۲ ۲۱۴,۴۹۴ ۲۱۴,۴۹۴ ۰ ۵,۰۰۳ ۵۲,۲۲۰,۶۰۱ ۴۴,۶۳۹ ۳۶,۲۳۷,۶۶۵ ۱۵,۹۸۲,۹۳۶ ۳,۴۲۸,۲۵۰,۲۱۵,۴۲۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۲۱۵,۴۲۸ ۲۱۴,۴۸۱ ۲۱۴,۴۸۱ ۰ ۱,۷۳۴ ۵۲,۲۱۵,۵۹۸ ۳,۷۵۹ ۳۶,۱۹۳,۰۲۶ ۱۶,۰۲۲,۵۷۲ ۳,۴۳۶,۵۳۳,۶۵۶,۱۳۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۲۱۵,۶۷۲ ۲۱۴,۷۲۷ ۲۱۴,۷۲۷ ۰ ۰ ۵۲,۲۱۳,۸۶۴ ۰ ۳۶,۱۸۹,۲۶۷ ۱۶,۰۲۴,۵۹۷ ۳,۴۴۰,۹۰۷,۹۹۷,۶۷۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۲۱۴,۹۳۸ ۲۱۳,۹۹۶ ۲۱۳,۹۹۶ ۰ ۰ ۵۲,۲۱۳,۸۶۴ ۰ ۳۶,۱۸۹,۲۶۷ ۱۶,۰۲۴,۵۹۷ ۳,۴۲۹,۱۹۳,۶۸۴,۶۹۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۲۱۴,۹۴۲ ۲۱۴,۰۰۰ ۲۱۴,۰۰۰ ۰ ۷,۰۳۰ ۵۲,۲۱۳,۸۶۴ ۳,۱۸۰ ۳۶,۱۸۹,۲۶۷ ۱۶,۰۲۴,۵۹۷ ۳,۴۲۹,۲۷۰,۶۴۰,۳۱۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۲۱۴,۹۴۷ ۲۱۴,۰۰۵ ۲۱۴,۰۰۵ ۰ ۸,۵۳۵ ۵۲,۲۰۶,۸۳۴ ۱۵,۴۱۹ ۳۶,۱۸۶,۰۸۷ ۱۶,۰۲۰,۷۴۷ ۳,۴۲۸,۵۱۷,۰۷۷,۸۵۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۲۱۴,۷۳۳ ۲۱۳,۷۹۴ ۲۱۳,۷۹۴ ۰ ۶,۶۲۹ ۵۲,۱۹۸,۲۹۹ ۱۲,۴۴۸ ۳۶,۱۷۰,۶۶۸ ۱۶,۰۲۷,۶۳۱ ۳,۴۲۶,۶۱۳,۱۳۲,۶۴۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۲۱۳,۹۳۲ ۲۱۲,۹۹۹ ۲۱۲,۹۹۹ ۰ ۵,۹۴۹ ۵۲,۱۹۱,۶۷۰ ۲۴,۶۱۶ ۳۶,۱۵۸,۲۲۰ ۱۶,۰۳۳,۴۵۰ ۳,۴۱۵,۱۰۴,۰۶۴,۴۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۲۱۳,۴۴۵ ۲۱۲,۵۱۵ ۲۱۲,۵۱۵ ۰ ۲۳,۲۶۲ ۵۲,۱۸۵,۷۲۱ ۴,۲۷۵ ۳۶,۱۳۳,۶۰۴ ۱۶,۰۵۲,۱۱۷ ۳,۴۱۱,۳۲۲,۰۳۲,۷۰۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۲۱۳,۳۸۸ ۲۱۲,۴۵۹ ۲۱۲,۴۵۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۶۲,۴۵۹ ۰ ۳۶,۱۲۹,۳۲۹ ۱۶,۰۳۳,۱۳۰ ۳,۴۰۶,۳۸۲,۶۹۵,۳۱۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۲۱۳,۷۴۵ ۲۱۲,۸۰۷ ۲۱۲,۸۰۷ ۰ ۰ ۵۲,۱۶۲,۴۵۹ ۰ ۳۶,۱۲۹,۳۲۹ ۱۶,۰۳۳,۱۳۰ ۳,۴۱۱,۹۶۶,۷۲۹,۵۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۲۱۳,۷۵۰ ۲۱۲,۸۱۲ ۲۱۲,۸۱۲ ۰ ۲,۹۱۸ ۵۲,۱۶۲,۴۵۹ ۳۱,۶۳۸ ۳۶,۱۲۹,۳۲۹ ۱۶,۰۳۳,۱۳۰ ۳,۴۱۲,۰۴۳,۶۹۰,۸۲۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲۱۳,۷۵۳ ۲۱۲,۸۱۷ ۲۱۲,۸۱۷ ۰ ۱,۶۴۲ ۵۲,۱۵۹,۵۴۱ ۸,۷۹۲ ۳۶,۰۹۷,۶۹۱ ۱۶,۰۶۱,۸۵۰ ۳,۴۱۸,۲۲۸,۰۲۷,۴۱۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲۱۳,۶۹۷ ۲۱۲,۷۶۲ ۲۱۲,۷۶۲ ۰ ۵,۵۴۷ ۵۲,۱۵۷,۸۹۹ ۱۱,۱۳۵ ۳۶,۰۸۸,۸۹۹ ۱۶,۰۶۹,۰۰۰ ۳,۴۱۸,۸۶۵,۲۶۵,۴۷۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲۱۳,۸۹۰ ۲۱۲,۹۷۲ ۲۱۲,۹۷۲ ۰ ۳,۷۳۳ ۵۲,۱۵۲,۳۵۲ ۳۸,۱۸۰ ۳۶,۰۷۷,۷۶۴ ۱۶,۰۷۴,۵۸۸ ۳,۴۲۳,۴۳۳,۳۷۹,۰۱۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۲۱۳,۵۰۷ ۲۱۲,۵۸۶ ۲۱۲,۵۸۶ ۰ ۳,۸۶۶ ۵۲,۱۴۸,۶۱۹ ۶,۲۳۱ ۳۶,۰۳۹,۵۸۴ ۱۶,۱۰۹,۰۳۵ ۳,۴۲۴,۵۵۸,۵۵۷,۰۳۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۲۱۲,۶۸۵ ۲۱۱,۷۵۳ ۲۱۱,۷۵۳ ۰ ۰ ۵۲,۱۴۴,۷۵۳ ۰ ۳۶,۰۳۳,۳۵۳ ۱۶,۱۱۱,۴۰۰ ۳,۴۱۱,۶۳۱,۲۳۳,۱۰۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۲۱۳,۷۹۴ ۲۱۲,۸۵۶ ۲۱۲,۸۵۶ ۰ ۰ ۵۲,۱۴۴,۷۵۳ ۰ ۳۶,۰۳۳,۳۵۳ ۱۶,۱۱۱,۴۰۰ ۳,۴۲۹,۴۱۲,۸۱۱,۶۰۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۲۱۳,۷۹۹ ۲۱۲,۸۶۰ ۲۱۲,۸۶۰ ۰ ۴,۰۱۲ ۵۲,۱۴۴,۷۵۳ ۷,۸۷۴ ۳۶,۰۳۳,۳۵۳ ۱۶,۱۱۱,۴۰۰ ۳,۴۲۹,۴۸۰,۴۷۵,۱۷۳
  مشاهده همه