صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۷۰۷,۸۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۱,۲۹۲,۱۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۲۹,۳۹۳,۱۲۴,۴۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۷,۲۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۶,۵۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۶,۵۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۵۷,۲۸۹ ۱۵۶,۵۸۶ ۱۵۶,۵۸۶ ۰ ۵,۲۱۷ ۴۲,۸۸۱,۴۶۴ ۱۲,۵۲۲ ۲۴,۱۷۳,۶۲۵ ۱۸,۷۰۷,۸۳۹ ۲,۹۲۹,۳۹۳,۱۲۴,۴۵۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۵۷,۴۸۱ ۱۵۶,۷۶۹ ۱۵۶,۷۶۹ ۰ ۶,۲۲۱ ۴۲,۸۷۶,۲۴۷ ۲۷,۸۵۸ ۲۴,۱۶۱,۱۰۳ ۱۸,۷۱۵,۱۴۴ ۲,۹۳۳,۹۴۵,۳۰۵,۹۴۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۵۶,۷۴۹ ۱۵۶,۰۴۲ ۱۵۶,۰۴۲ ۰ ۲,۴۹۷ ۴۲,۸۷۰,۰۲۶ ۲۰,۲۸۹ ۲۴,۱۳۳,۲۴۵ ۱۸,۷۳۶,۷۸۱ ۲,۹۲۳,۷۲۱,۶۸۸,۵۰۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۵۶,۹۹۸ ۱۵۶,۲۹۴ ۱۵۶,۲۹۴ ۰ ۰ ۴۲,۸۶۷,۵۲۹ ۰ ۲۴,۱۱۲,۹۵۶ ۱۸,۷۵۴,۵۷۳ ۲,۹۳۱,۲۳۲,۳۱۳,۰۸۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۵۷,۵۷۹ ۱۵۶,۸۷۲ ۱۵۶,۸۷۲ ۰ ۰ ۴۲,۸۶۷,۵۲۹ ۰ ۲۴,۱۱۲,۹۵۶ ۱۸,۷۵۴,۵۷۳ ۲,۹۴۲,۰۶۵,۳۶۳,۸۴۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۵۷,۵۶۹ ۱۵۶,۸۶۱ ۱۵۶,۸۶۱ ۰ ۳,۳۶۰ ۴۲,۸۶۷,۵۲۹ ۴۴۱ ۲۴,۱۱۲,۹۵۶ ۱۸,۷۵۴,۵۷۳ ۲,۹۴۱,۸۶۲,۷۲۰,۱۱۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۵۷,۵۵۸ ۱۵۶,۸۵۰ ۱۵۶,۸۵۰ ۰ ۲۵۱ ۴۲,۸۶۴,۱۶۹ ۳,۱۹۲ ۲۴,۱۱۲,۵۱۵ ۱۸,۷۵۱,۶۵۴ ۲,۹۴۱,۲۰۰,۱۲۰,۹۰۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۵۸,۴۵۵ ۱۵۷,۷۴۱ ۱۵۷,۷۴۱ ۰ ۰ ۴۲,۸۶۳,۹۱۸ ۱۲,۵۹۸ ۲۴,۱۰۹,۳۲۳ ۱۸,۷۵۴,۵۹۵ ۲,۹۵۸,۳۶۱,۶۳۱,۸۸۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۵۷,۸۲۲ ۱۵۷,۱۱۳ ۱۵۷,۱۱۳ ۰ ۰ ۴۲,۸۶۳,۹۱۸ ۰ ۲۴,۰۹۶,۷۲۵ ۱۸,۷۶۷,۱۹۳ ۲,۹۴۸,۵۷۱,۸۲۷,۴۴۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱۵۶,۷۶۴ ۱۵۶,۰۶۳ ۱۵۶,۰۶۳ ۰ ۰ ۴۲,۸۶۳,۹۱۸ ۰ ۲۴,۰۹۶,۷۲۵ ۱۸,۷۶۷,۱۹۳ ۲,۹۲۸,۸۶۰,۴۲۶,۷۵۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۵۶,۷۵۴ ۱۵۶,۰۵۲ ۱۵۶,۰۵۲ ۰ ۰ ۴۲,۸۶۳,۹۱۸ ۰ ۲۴,۰۹۶,۷۲۵ ۱۸,۷۶۷,۱۹۳ ۲,۹۲۸,۶۵۸,۸۳۶,۰۸۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱۵۶,۷۴۱ ۱۵۶,۰۳۹ ۱۵۶,۰۳۹ ۰ ۰ ۴۲,۸۶۳,۹۱۸ ۰ ۲۴,۰۹۶,۷۲۵ ۱۸,۷۶۷,۱۹۳ ۲,۹۲۸,۴۲۰,۹۰۷,۶۹۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۵۶,۷۳۰ ۱۵۶,۰۲۹ ۱۵۶,۰۲۹ ۰ ۱۲۷ ۴۲,۸۶۳,۹۱۸ ۹۵۹ ۲۴,۰۹۶,۷۲۵ ۱۸,۷۶۷,۱۹۳ ۲,۹۲۸,۲۱۹,۸۳۹,۲۸۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۵۶,۷۲۰ ۱۵۶,۰۱۸ ۱۵۶,۰۱۸ ۰ ۲۳۲ ۴۲,۸۶۳,۷۹۱ ۶۶۲ ۲۴,۰۹۵,۷۶۶ ۱۸,۷۶۸,۰۲۵ ۲,۹۲۸,۱۴۸,۷۴۸,۵۱۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۵۶,۲۱۲ ۱۵۵,۵۱۲ ۱۵۵,۵۱۲ ۰ ۱,۹۳۲ ۴۲,۸۶۳,۵۵۹ ۱,۵۲۰ ۲۴,۰۹۵,۱۰۴ ۱۸,۷۶۸,۴۵۵ ۲,۹۱۸,۷۱۵,۵۳۲,۷۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۵۶,۵۸۲ ۱۵۵,۸۷۸ ۱۵۵,۸۷۸ ۰ ۲۲۲,۲۳۸ ۴۲,۸۶۱,۶۲۷ ۱۱,۷۰۷ ۲۴,۰۹۳,۵۸۴ ۱۸,۷۶۸,۰۴۳ ۲,۹۲۵,۵۳۳,۳۵۵,۷۸۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۵۷,۴۸۶ ۱۵۶,۷۷۲ ۱۵۶,۷۷۲ ۰ ۱,۵۱۳ ۴۲,۶۳۹,۳۸۹ ۶۹۸ ۲۴,۰۸۱,۸۷۷ ۱۸,۵۵۷,۵۱۲ ۲,۹۰۹,۲۸۹,۷۳۹,۴۱۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۵۵,۵۵۹ ۱۵۴,۸۵۷ ۱۵۴,۸۵۷ ۰ ۰ ۴۲,۶۳۷,۸۷۶ ۰ ۲۴,۰۸۱,۱۷۹ ۱۸,۵۵۶,۶۹۷ ۲,۸۷۳,۶۳۶,۶۲۸,۴۷۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱۵۱,۹۲۳ ۱۵۱,۲۴۷ ۱۵۱,۲۴۷ ۰ ۰ ۴۲,۶۳۷,۸۷۶ ۰ ۲۴,۰۸۱,۱۷۹ ۱۸,۵۵۶,۶۹۷ ۲,۸۰۶,۶۴۸,۵۰۵,۲۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۵۱,۹۱۲ ۱۵۱,۲۳۶ ۱۵۱,۲۳۶ ۰ ۱,۳۴۷ ۴۲,۶۳۷,۸۷۶ ۳,۱۰۳ ۲۴,۰۸۱,۱۷۹ ۱۸,۵۵۶,۶۹۷ ۲,۸۰۶,۴۴۲,۵۱۸,۷۳۰
  مشاهده همه