صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۹۱۵,۷۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۹۰,۰۸۴,۲۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۹۷,۷۶۲,۹۹۹,۹۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۷۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۶۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۶۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۳۳,۷۸۴ ۳۳,۶۴۲ ۳۳,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۹۰,۷۴۷,۴۳۳ ۰ ۸۰,۸۳۱,۶۷۹ ۱۰۹,۹۱۵,۷۵۴ ۳,۶۹۷,۷۶۲,۹۹۹,۹۳۷
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۳۳,۷۸۱ ۳۳,۶۳۹ ۳۳,۶۳۹ ۰ ۲۱,۴۹۷ ۱۹۰,۷۴۷,۴۳۳ ۴۷,۷۴۲ ۸۰,۸۳۱,۶۷۹ ۱۰۹,۹۱۵,۷۵۴ ۳,۶۹۷,۴۱۰,۶۳۹,۴۹۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۳۳,۷۷۸ ۳۳,۶۳۵ ۳۳,۶۳۵ ۰ ۲۷,۷۸۴ ۱۹۰,۷۲۵,۹۳۶ ۴,۱۷۰ ۸۰,۷۸۳,۹۳۷ ۱۰۹,۹۴۱,۹۹۹ ۳,۶۹۷,۹۳۷,۸۲۳,۹۷۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۳۳,۷۷۶ ۳۳,۶۳۳ ۳۳,۶۳۳ ۰ ۰ ۱۹۰,۶۹۸,۱۵۲ ۰ ۸۰,۷۷۹,۷۶۷ ۱۰۹,۹۱۸,۳۸۵ ۳,۶۹۶,۸۷۵,۷۴۶,۴۷۲
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۳۳,۸۱۶ ۳۳,۶۷۳ ۳۳,۶۷۳ ۰ ۰ ۱۹۰,۶۹۸,۱۵۲ ۰ ۸۰,۷۷۹,۷۶۷ ۱۰۹,۹۱۸,۳۸۵ ۳,۷۰۱,۲۳۴,۹۸۷,۴۵۶
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۳۳,۸۱۳ ۳۳,۶۶۹ ۳۳,۶۶۹ ۰ ۲,۴۸۰ ۱۹۰,۶۹۸,۱۵۲ ۴۲,۶۱۴ ۸۰,۷۷۹,۷۶۷ ۱۰۹,۹۱۸,۳۸۵ ۳,۷۰۰,۸۹۶,۴۲۴,۷۲۰
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۳۳,۸۱۴ ۳۳,۶۷۰ ۳۳,۶۷۰ ۰ ۳۲,۲۸۲ ۱۹۰,۶۹۵,۶۷۲ ۱۵۰,۷۵۲ ۸۰,۷۳۷,۱۵۳ ۱۰۹,۹۵۸,۵۱۹ ۳,۷۰۲,۳۳۲,۱۳۱,۷۳۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۳۳,۸۵۷ ۳۳,۷۱۳ ۳۳,۷۱۳ ۰ ۱۶۲,۵۳۴ ۱۹۰,۶۶۳,۳۹۰ ۲۶,۵۲۸ ۸۰,۵۸۶,۴۰۱ ۱۱۰,۰۷۶,۹۸۹ ۳,۷۱۱,۰۴۰,۵۱۸,۶۷۶
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۳۳,۸۷۰ ۳۳,۷۲۴ ۳۳,۷۲۴ ۰ ۴۳,۴۵۶ ۱۹۰,۵۰۰,۸۵۶ ۴۱,۲۴۳ ۸۰,۵۵۹,۸۷۳ ۱۰۹,۹۴۰,۹۸۳ ۳,۷۰۷,۶۶۸,۶۹۳,۷۷۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۳۳,۹۳۴ ۳۳,۷۸۸ ۳۳,۷۸۸ ۰ ۱,۸۳۶ ۱۹۰,۴۵۷,۴۰۰ ۹۵,۵۲۶ ۸۰,۵۱۸,۶۳۰ ۱۰۹,۹۳۸,۷۷۰ ۳,۷۱۴,۵۸۲,۹۳۲,۰۱۶
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳۳,۵۱۱ ۳۳,۳۷۰ ۳۳,۳۷۰ ۰ ۰ ۱۹۰,۴۵۵,۵۶۴ ۰ ۸۰,۴۲۳,۱۰۴ ۱۱۰,۰۳۲,۴۶۰ ۳,۶۷۱,۸۳۲,۱۷۴,۲۴۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۳۲,۸۲۱ ۳۲,۶۸۴ ۳۲,۶۸۴ ۰ ۰ ۱۹۰,۴۵۵,۵۶۴ ۰ ۸۰,۴۲۳,۱۰۴ ۱۱۰,۰۳۲,۴۶۰ ۳,۵۹۶,۲۶۱,۸۵۵,۵۲۰
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۳۲,۸۱۸ ۳۲,۶۸۱ ۳۲,۶۸۱ ۰ ۷,۸۳۱ ۱۹۰,۴۵۵,۵۶۴ ۶۱,۱۷۰ ۸۰,۴۲۳,۱۰۴ ۱۱۰,۰۳۲,۴۶۰ ۳,۵۹۵,۹۳۸,۴۹۳,۴۰۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۳۲,۸۳۰ ۳۲,۶۹۳ ۳۲,۶۹۳ ۰ ۶,۳۰۵ ۱۹۰,۴۴۷,۷۳۳ ۲۲,۵۴۰ ۸۰,۳۶۱,۹۳۴ ۱۱۰,۰۸۵,۷۹۹ ۳,۵۹۹,۰۱۶,۱۹۴,۳۹۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۳۲,۷۱۶ ۳۲,۵۷۹ ۳۲,۵۷۹ ۰ ۵,۵۸۶ ۱۹۰,۴۴۱,۴۲۸ ۲۵۸,۸۴۶ ۸۰,۳۳۹,۳۹۴ ۱۱۰,۱۰۲,۰۳۴ ۳,۵۸۷,۰۶۰,۹۹۵,۷۷۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۳۲,۵۷۵ ۳۲,۴۳۹ ۳۲,۴۳۹ ۰ ۳,۳۰۸ ۱۹۰,۴۳۵,۸۴۲ ۲۶,۲۴۰ ۸۰,۰۸۰,۵۴۸ ۱۱۰,۳۵۵,۲۹۴ ۳,۵۷۹,۸۲۰,۶۹۵,۱۶۰
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۳۲,۵۶۱ ۳۲,۴۲۴ ۳۲,۴۲۴ ۰ ۱,۴۰۴ ۱۹۰,۴۳۲,۵۳۴ ۶,۱۷۳ ۸۰,۰۵۴,۳۰۸ ۱۱۰,۳۷۸,۲۲۶ ۳,۵۷۸,۸۹۰,۸۹۸,۵۷۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۳۲,۸۱۳ ۳۲,۶۷۵ ۳۲,۶۷۵ ۰ ۰ ۱۹۰,۴۳۱,۱۳۰ ۰ ۸۰,۰۴۸,۱۳۵ ۱۱۰,۳۸۲,۹۹۵ ۳,۶۰۶,۷۰۹,۶۲۵,۲۴۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۳۲,۵۳۷ ۳۲,۴۰۱ ۳۲,۴۰۱ ۰ ۰ ۱۹۰,۴۳۱,۱۳۰ ۰ ۸۰,۰۴۸,۱۳۵ ۱۱۰,۳۸۲,۹۹۵ ۳,۵۷۶,۵۰۲,۴۴۱,۵۰۱
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۳۲,۵۳۴ ۳۲,۳۹۸ ۳۲,۳۹۸ ۰ ۱,۱۶۰ ۱۹۰,۴۳۱,۱۳۰ ۱۲,۵۹۶ ۸۰,۰۴۸,۱۳۵ ۱۱۰,۳۸۲,۹۹۵ ۳,۵۷۶,۱۸۸,۸۲۷,۳۲۳
  مشاهده همه