اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 26,012
تعداد واحدهای باقی مانده: 473,988
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 227,784,886,957
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,870,251
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,756,916
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,756,915
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/30 8,870,251 8,756,916 1- 0 607,898 0 581,886 26,012 227,784,886,957
  2 1397/02/29 8,840,066 8,726,345 0 0 607,898 0 581,886 26,012 226,989,687,123
  3 1397/02/28 8,829,561 8,715,573 0 0 607,898 0 581,886 26,012 226,709,488,322
  4 1397/02/27 8,829,750 8,715,763 1- 0 607,898 0 581,886 26,012 226,714,418,154
  5 1397/02/26 8,829,940 8,715,953 1- 0 607,898 0 581,886 26,012 226,719,357,244
  6 1397/02/25 8,763,736 8,650,403 0 0 607,898 0 581,886 26,012 225,014,278,979
  7 1397/02/24 8,794,433 8,677,062 0 0 607,898 0 581,886 26,012 225,707,748,995
  8 1397/02/23 8,740,306 8,622,996 0 0 607,898 0 581,886 26,012 224,301,368,017
  9 1397/02/22 8,689,616 8,571,638 0 0 607,898 0 581,886 26,012 222,965,455,330
  10 1397/02/21 8,645,434 8,526,954 1- 0 607,898 0 581,886 26,012 221,803,119,695
  11 1397/02/20 8,645,867 8,527,387 0 0 607,898 0 581,886 26,012 221,814,390,352
  12 1397/02/19 8,646,301 8,527,820 0 0 607,898 0 581,886 26,012 221,825,664,675
  13 1397/02/18 8,677,454 8,555,680 0 0 607,898 0 581,886 26,012 222,550,358,745
  14 1397/02/17 8,646,925 8,525,599 0 0 607,898 0 581,886 26,012 221,767,894,071
  15 1397/02/16 8,589,971 8,469,468 0 0 607,898 0 581,886 26,012 220,307,802,497
  16 1397/02/15 8,592,068 8,470,947 1- 0 607,898 0 581,886 26,012 220,346,261,563
  17 1397/02/14 8,622,822 8,500,927 0 0 607,898 0 581,886 26,012 221,126,115,970
  18 1397/02/13 8,623,284 8,501,389 0 0 607,898 0 581,886 26,012 221,138,139,627
  19 1397/02/12 8,623,746 8,501,852 1- 0 607,898 1,000 581,886 26,012 221,150,166,317
  20 1397/02/11 8,619,696 8,502,314 0 0 607,898 0 580,886 27,012 229,664,510,035
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق