صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۳۳,۴۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۲,۴۶۶,۵۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۳۳,۰۶۷,۰۴۰,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۸,۰۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۷,۲۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۷,۲۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۶۸,۰۰۵ ۱۶۷,۲۸۴ ۰ ۲۸,۳۰۹ ۲۷,۱۰۴,۴۶۶ ۲۹,۳۸۵ ۹,۵۷۱,۰۰۳ ۱۷,۵۳۳,۴۶۳ ۲,۹۳۳,۰۶۷,۰۴۰,۴۳۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۶۴,۸۳۵ ۱۶۴,۰۸۲ ۰ ۰ ۲۷,۰۷۶,۱۵۷ ۰ ۹,۵۴۱,۶۱۸ ۱۷,۵۳۴,۵۳۹ ۲,۸۷۷,۱۰۶,۸۲۴,۲۶۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۶۱,۵۰۳ ۱۶۰,۷۷۷ ۰ ۰ ۲۷,۰۷۶,۱۵۷ ۰ ۹,۵۴۱,۶۱۸ ۱۷,۵۳۴,۵۳۹ ۲,۸۱۹,۱۴۳,۷۵۷,۲۸۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۶۱,۵۰۴ ۱۶۰,۷۷۷ ۰ ۴۲,۹۹۱ ۲۷,۰۷۶,۱۵۷ ۳۱,۵۲۵ ۹,۵۴۱,۶۱۸ ۱۷,۵۳۴,۵۳۹ ۲,۸۱۹,۱۵۴,۸۰۲,۱۲۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۶۱,۵۰۳ ۱۶۰,۷۷۶ ۰ ۳۷,۷۹۹ ۲۷,۰۳۳,۱۶۶ ۶۰,۷۹۲ ۹,۵۱۰,۰۹۳ ۱۷,۵۲۳,۰۷۳ ۲,۸۱۷,۲۹۰,۲۴۹,۴۴۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۶۳,۰۱۰ ۱۶۲,۲۷۳ ۰ ۲۸,۴۹۸ ۲۶,۹۹۵,۳۶۷ ۷۷,۵۸۵ ۹,۴۴۹,۳۰۱ ۱۷,۵۴۶,۰۶۶ ۲,۸۴۷,۲۵۲,۸۷۲,۹۷۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۶۲,۵۰۶ ۱۶۱,۷۷۴ ۰ ۳۶,۳۸۵ ۲۶,۹۶۶,۸۶۹ ۴۸,۷۷۳ ۹,۳۷۱,۷۱۶ ۱۷,۵۹۵,۱۵۳ ۲,۸۴۶,۴۴۶,۳۰۹,۸۰۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۶۴,۸۳۸ ۱۶۴,۰۶۷ ۰ ۴۴,۲۹۷ ۲۶,۹۳۰,۴۸۴ ۱۲,۲۳۴ ۹,۳۲۲,۹۴۳ ۱۷,۶۰۷,۵۴۱ ۲,۸۸۸,۸۲۳,۴۱۹,۷۸۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۶۷,۲۳۸ ۱۶۶,۴۴۸ ۰ ۰ ۲۶,۸۸۶,۱۸۷ ۰ ۹,۳۱۰,۷۰۹ ۱۷,۵۷۵,۴۷۸ ۲,۹۲۵,۴۰۹,۴۰۲,۹۶۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۶۴,۳۴۲ ۱۶۳,۵۱۷ ۰ ۰ ۲۶,۸۸۶,۱۸۷ ۰ ۹,۳۱۰,۷۰۹ ۱۷,۵۷۵,۴۷۸ ۲,۸۷۳,۸۸۱,۲۴۸,۷۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۶۴,۳۴۳ ۱۶۳,۵۱۸ ۰ ۲۲,۹۵۵ ۲۶,۸۸۶,۱۸۷ ۲۴,۶۰۶ ۹,۳۱۰,۷۰۹ ۱۷,۵۷۵,۴۷۸ ۲,۸۷۳,۸۹۹,۱۴۷,۱۹۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۶۴,۳۴۳ ۱۶۳,۵۱۷ ۰ ۵۲,۸۹۹ ۲۶,۸۶۳,۲۳۲ ۱۴۴,۷۲۱ ۹,۲۸۶,۱۰۳ ۱۷,۵۷۷,۱۲۹ ۲,۸۷۴,۱۶۸,۱۶۸,۶۱۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۶۶,۳۷۶ ۱۶۵,۵۳۸ ۰ ۱۵,۸۵۷ ۲۶,۸۱۰,۳۳۳ ۴۸,۶۵۰ ۹,۱۴۱,۳۸۲ ۱۷,۶۶۸,۹۵۱ ۲,۹۲۴,۸۸۱,۰۲۷,۲۳۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۶۸,۰۹۷ ۱۶۷,۲۳۲ ۰ ۸۴,۸۲۸ ۲۶,۷۹۴,۴۷۶ ۱۶۷,۷۱۱ ۹,۰۹۲,۷۳۲ ۱۷,۷۰۱,۷۴۴ ۲,۹۶۰,۲۹۴,۱۱۶,۵۷۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۶۴,۷۴۵ ۱۶۳,۹۱۰ ۰ ۲۲,۹۳۲ ۲۶,۷۰۹,۶۴۸ ۳۶,۷۰۲ ۸,۹۲۵,۰۲۱ ۱۷,۷۸۴,۶۲۷ ۲,۹۱۵,۰۷۷,۱۲۹,۹۴۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۶۰,۵۷۶ ۱۵۹,۷۷۴ ۰ ۰ ۲۶,۶۸۶,۷۱۶ ۰ ۸,۸۸۸,۳۱۹ ۱۷,۷۹۸,۳۹۷ ۲,۸۴۳,۷۱۵,۸۰۴,۹۴۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱۶۱,۴۱۸ ۱۶۰,۶۰۹ ۰ ۰ ۲۶,۶۸۶,۷۱۶ ۰ ۸,۸۸۸,۳۱۹ ۱۷,۷۹۸,۳۹۷ ۲,۸۵۸,۵۸۵,۴۳۶,۲۹۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۶۱,۴۱۵ ۱۶۰,۶۰۶ ۰ ۳۶,۰۹۳ ۲۶,۶۸۶,۷۱۶ ۶۷,۴۳۶ ۸,۸۸۸,۳۱۹ ۱۷,۷۹۸,۳۹۷ ۲,۸۵۸,۵۳۳,۹۵۶,۳۳۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۶۱,۴۱۲ ۱۶۰,۶۰۵ ۰ ۱۱,۶۶۶ ۲۶,۶۵۰,۶۲۳ ۴۲,۵۵۱ ۸,۸۲۰,۸۸۳ ۱۷,۸۲۹,۷۴۰ ۲,۸۶۳,۵۳۶,۶۱۵,۱۸۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۶۱,۸۶۱ ۱۶۱,۰۵۲ ۰ ۴۱,۰۴۶ ۲۶,۶۳۸,۹۵۷ ۲۵,۳۴۲ ۸,۷۷۸,۳۳۲ ۱۷,۸۶۰,۶۲۵ ۲,۸۷۶,۴۸۸,۷۲۰,۰۰۳