اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,453
تعداد واحدهای باقی مانده: 469,547
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 267,917,457,102
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,917,954
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,797,736
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,797,736
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 8,917,954 8,797,736 0 0 607,889 0 577,436 30,453 267,917,457,102
  2 1396/12/26 8,929,356 8,807,340 0 0 607,889 0 577,436 30,453 268,209,930,237
  3 1396/12/25 8,909,867 8,787,603 0 0 607,889 0 577,436 30,453 267,608,869,958
  4 1396/12/24 8,910,334 8,788,070 0 0 607,889 0 577,436 30,453 267,623,108,717
  5 1396/12/23 8,910,802 8,788,538 0 0 607,889 0 577,436 30,453 267,637,350,130
  6 1396/12/22 8,996,652 8,872,708 0 180 607,889 1,000 577,436 30,453 270,200,581,065
  7 1396/12/21 8,979,237 8,858,496 0 0 607,709 0 576,436 31,273 277,031,736,262
  8 1396/12/20 8,973,445 8,852,392 0 0 607,709 33 576,436 31,273 276,840,849,398
  9 1396/12/19 9,019,880 8,898,308 0 0 607,709 0 576,403 31,306 278,570,431,168
  10 1396/12/18 9,017,890 8,896,246 0 0 607,709 0 576,403 31,306 278,505,873,944
  11 1396/12/17 9,018,307 8,896,663 1- 0 607,709 0 576,403 31,306 278,518,917,999
  12 1396/12/16 9,018,724 8,897,079 0 0 607,709 0 576,403 31,306 278,531,965,570
  13 1396/12/15 9,037,899 8,915,910 0 0 607,709 30 576,403 31,306 279,121,468,987
  14 1396/12/14 9,091,892 8,969,043 0 1 607,709 0 576,373 31,336 281,053,935,085
  15 1396/12/13 9,111,586 8,988,297 0 0 607,708 0 576,373 31,335 281,648,299,957
  16 1396/12/12 9,111,036 8,987,805 0 0 607,708 0 576,373 31,335 281,632,873,140
  17 1396/12/11 9,173,164 9,048,225 0 0 607,708 0 576,373 31,335 283,526,126,951
  18 1396/12/10 9,173,568 9,048,629 0 0 607,708 0 576,373 31,335 283,538,789,179
  19 1396/12/09 9,173,972 9,049,033 0 0 607,708 23 576,373 31,335 283,551,455,774
  20 1396/12/08 9,191,629 9,065,814 0 0 607,708 0 576,350 31,358 284,285,793,317
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi