صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۷۴۷,۰۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۰,۲۵۲,۹۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۴۹,۲۱۴,۱۸۷,۰۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۰,۱۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۹,۴۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۹,۴۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱۶۰,۱۴۰ ۱۵۹,۴۷۸ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۹,۲۰۲ ۰ ۲۲,۷۶۲,۱۵۴ ۱۹,۷۴۷,۰۴۸ ۳,۱۴۹,۲۱۴,۱۸۷,۰۷۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۶۰,۱۲۸ ۱۵۹,۴۶۵ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۹,۲۰۲ ۲,۷۷۵ ۲۲,۷۶۲,۱۵۴ ۱۹,۷۴۷,۰۴۸ ۳,۱۴۸,۹۷۱,۲۸۰,۵۹۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۶۰,۱۱۶ ۱۵۹,۴۵۳ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۹,۲۰۲ ۱۴,۴۱۶ ۲۲,۷۵۹,۳۷۹ ۱۹,۷۴۹,۸۲۳ ۳,۱۴۹,۱۷۰,۹۱۶,۷۴۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۶۰,۱۳۳ ۱۵۹,۴۷۰ ۰ ۳,۶۲۵ ۴۲,۵۰۹,۲۰۲ ۳۰,۵۳۸ ۲۲,۷۴۴,۹۶۳ ۱۹,۷۶۴,۲۳۹ ۳,۱۵۱,۷۹۹,۱۱۳,۹۵۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۵۸,۵۹۴ ۱۵۷,۹۴۵ ۰ ۶۲ ۴۲,۵۰۵,۵۷۷ ۲۳,۲۸۲ ۲۲,۷۱۴,۴۲۵ ۱۹,۷۹۱,۱۵۲ ۳,۱۲۵,۹۲۳,۳۸۸,۹۶۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۵۸,۸۷۳ ۱۵۸,۲۲۹ ۰ ۷۱۸ ۴۲,۵۰۵,۵۱۵ ۵۵,۵۱۰ ۲۲,۶۹۱,۱۴۳ ۱۹,۸۱۴,۳۷۲ ۳,۱۳۵,۲۱۶,۱۰۸,۱۹۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۵۹,۶۷۰ ۱۵۹,۰۲۳ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۴,۷۹۷ ۰ ۲۲,۶۳۵,۶۳۳ ۱۹,۸۶۹,۱۶۴ ۳,۱۵۹,۶۵۵,۵۸۹,۹۴۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۶۰,۳۴۹ ۱۵۹,۶۹۶ ۰ ۰ ۴۲,۵۰۴,۷۹۷ ۰ ۲۲,۶۳۵,۶۳۳ ۱۹,۸۶۹,۱۶۴ ۳,۱۷۳,۰۲۵,۰۱۳,۲۸۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۶۰,۳۳۷ ۱۵۹,۶۸۴ ۰ ۸۳ ۴۲,۵۰۴,۷۹۷ ۲۰,۹۳۷ ۲۲,۶۳۵,۶۳۳ ۱۹,۸۶۹,۱۶۴ ۳,۱۷۲,۷۸۴,۹۲۹,۱۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۶۰,۳۲۴ ۱۵۹,۶۷۲ ۰ ۱,۴۸۷ ۴۲,۵۰۴,۷۱۴ ۹۲,۹۸۴ ۲۲,۶۱۴,۶۹۶ ۱۹,۸۹۰,۰۱۸ ۳,۱۷۵,۸۷۴,۸۶۰,۴۰۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۶۱,۲۰۲ ۱۶۰,۵۴۸ ۰ ۶,۹۷۱ ۴۲,۵۰۳,۲۲۷ ۱۶,۸۰۴ ۲۲,۵۲۱,۷۱۲ ۱۹,۹۸۱,۵۱۵ ۳,۲۰۷,۹۸۴,۴۴۸,۳۸۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۶۱,۳۵۹ ۱۶۰,۷۰۴ ۰ ۳,۰۸۴ ۴۲,۴۹۶,۲۵۶ ۵۳,۹۴۴ ۲۲,۵۰۴,۹۰۸ ۱۹,۹۹۱,۳۴۸ ۳,۲۱۲,۶۸۹,۸۳۸,۲۶۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۶۱,۸۶۷ ۱۶۱,۲۱۰ ۰ ۱۹,۸۸۹ ۴۲,۴۹۳,۱۷۲ ۴۹,۰۷۲ ۲۲,۴۵۰,۹۶۴ ۲۰,۰۴۲,۲۰۸ ۳,۲۳۰,۹۹۵,۶۴۸,۳۱۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۶۲,۸۳۶ ۱۶۲,۱۷۳ ۰ ۰ ۴۲,۴۷۳,۲۸۳ ۰ ۲۲,۴۰۱,۸۹۲ ۲۰,۰۷۱,۳۹۱ ۳,۲۵۵,۰۲۹,۴۱۲,۲۷۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۶۳,۷۶۴ ۱۶۳,۰۹۳ ۰ ۰ ۴۲,۴۷۳,۲۸۳ ۰ ۲۲,۴۰۱,۸۹۲ ۲۰,۰۷۱,۳۹۱ ۳,۲۷۳,۵۰۸,۰۳۳,۵۶۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۶۳,۷۵۵ ۱۶۳,۰۸۵ ۰ ۱۱,۲۶۴ ۴۲,۴۷۳,۲۸۳ ۱۸,۸۲۲ ۲۲,۴۰۱,۸۹۲ ۲۰,۰۷۱,۳۹۱ ۳,۲۷۳,۳۴۴,۷۴۶,۱۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۶۳,۷۴۷ ۱۶۳,۰۷۷ ۰ ۴۳,۶۲۰ ۴۲,۴۶۲,۰۱۹ ۶۷,۴۱۳ ۲۲,۳۸۳,۰۷۰ ۲۰,۰۷۸,۹۴۹ ۳,۲۷۴,۴۰۶,۷۰۳,۳۹۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۶۴,۲۶۳ ۱۶۳,۵۹۰ ۰ ۰ ۴۲,۴۱۸,۳۹۹ ۰ ۲۲,۳۱۵,۶۵۷ ۲۰,۱۰۲,۷۴۲ ۳,۲۸۸,۵۹۸,۸۱۱,۷۳۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۶۴,۱۰۲ ۱۶۳,۴۳۰ ۰ ۴۸,۹۱۵ ۴۲,۴۱۸,۳۹۹ ۳,۷۴۲ ۲۲,۳۱۵,۶۵۷ ۲۰,۱۰۲,۷۴۲ ۳,۲۸۵,۳۸۹,۲۴۸,۷۳۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۶۴,۰۹۴ ۱۶۳,۴۲۰ ۰ ۲,۸۹۴ ۴۲,۳۶۹,۴۸۴ ۰ ۲۲,۳۱۱,۹۱۵ ۲۰,۰۵۷,۵۶۹ ۳,۲۷۷,۸۱۱,۵۱۵,۱۵۰
  مشاهده همه