صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۳۵۹,۴۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۱,۶۴۰,۵۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۳۶,۳۱۹,۹۹۶,۴۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۹,۷۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۹,۰۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۹,۰۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۴۹,۷۲۶ ۱۴۹,۰۴۱ ۰ ۹۱,۵۶۴ ۲۶,۲۴۵,۸۱۱ ۱۲۹,۹۴۰ ۷,۸۸۶,۳۲۲ ۱۸,۳۵۹,۴۸۹ ۲,۷۳۶,۳۱۹,۹۹۶,۴۷۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۴۶,۵۲۱ ۱۴۵,۸۶۳ ۰ ۸۵,۴۹۴ ۲۶,۱۵۴,۲۴۷ ۶۹,۷۷۶ ۷,۷۵۶,۳۸۲ ۱۸,۳۹۷,۸۶۵ ۲,۶۸۳,۵۶۰,۶۸۳,۳۶۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۴۷,۹۶۷ ۱۴۷,۲۹۵ ۰ ۶۲,۶۰۷ ۲۶,۰۶۸,۷۵۳ ۶۷,۵۹۵ ۷,۶۸۶,۶۰۶ ۱۸,۳۸۲,۱۴۷ ۲,۷۰۷,۶۰۶,۸۰۹,۰۱۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۴۶,۹۶۵ ۱۴۶,۳۰۱ ۰ ۰ ۲۶,۰۰۶,۱۴۶ ۰ ۷,۶۱۹,۰۱۱ ۱۸,۳۸۷,۱۳۵ ۲,۶۹۰,۰۵۱,۹۸۷,۴۹۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۴۴,۱۴۲ ۱۴۳,۵۳۱ ۰ ۰ ۲۶,۰۰۶,۱۴۶ ۰ ۷,۶۱۹,۰۱۱ ۱۸,۳۸۷,۱۳۵ ۲,۶۳۹,۱۲۰,۹۳۹,۱۳۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۴۴,۱۴۲ ۱۴۳,۵۳۱ ۰ ۱۱۸,۰۰۶ ۲۶,۰۰۶,۱۴۶ ۵۸,۹۳۶ ۷,۶۱۹,۰۱۱ ۱۸,۳۸۷,۱۳۵ ۲,۶۳۹,۱۲۶,۹۶۲,۷۰۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۴۴,۱۴۰ ۱۴۳,۵۲۸ ۰ ۹۵,۰۳۵ ۲۵,۸۸۸,۱۴۰ ۶۲,۰۶۷ ۷,۵۶۰,۰۷۵ ۱۸,۳۲۸,۰۶۵ ۲,۶۳۰,۵۸۲,۶۴۶,۴۵۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۴۲,۲۷۹ ۱۴۱,۶۹۰ ۰ ۱۳۸,۹۳۱ ۲۵,۷۹۳,۱۰۵ ۷۲,۳۴۵ ۷,۴۹۸,۰۰۸ ۱۸,۲۹۵,۰۹۷ ۲,۵۹۲,۲۲۳,۴۱۸,۵۰۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹,۴۰۴ ۱۳۸,۸۵۵ ۰ ۱۹۷,۸۵۲ ۲۵,۶۵۴,۱۷۴ ۲۰۴,۱۱۶ ۷,۴۲۵,۶۶۳ ۱۸,۲۲۸,۵۱۱ ۲,۵۳۱,۱۲۴,۸۸۱,۲۹۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۷,۵۲۹ ۱۳۶,۹۹۵ ۰ ۲۳,۳۴۶ ۲۵,۴۵۶,۳۲۲ ۵۷,۹۳۷ ۷,۲۲۱,۵۴۷ ۱۸,۲۳۴,۷۷۵ ۲,۴۹۸,۰۸۱,۹۴۶,۷۷۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۵,۸۷۲ ۱۳۵,۳۵۰ ۰ ۰ ۲۵,۴۳۲,۹۷۶ ۰ ۷,۱۶۳,۶۱۰ ۱۸,۲۶۹,۳۶۶ ۲,۴۷۲,۷۵۸,۴۳۱,۲۱۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۳۳,۷۰۵ ۱۳۳,۱۹۹ ۰ ۰ ۲۵,۴۳۲,۹۷۶ ۰ ۷,۱۶۳,۶۱۰ ۱۸,۲۶۹,۳۶۶ ۲,۴۳۳,۴۶۷,۲۶۶,۴۳۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۳,۷۰۴ ۱۳۳,۱۹۹ ۰ ۰ ۲۵,۴۳۲,۹۷۶ ۰ ۷,۱۶۳,۶۱۰ ۱۸,۲۶۹,۳۶۶ ۲,۴۳۳,۴۵۶,۱۳۱,۸۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۳۳,۷۰۳ ۱۳۳,۱۹۸ ۰ ۱۰۹,۵۱۲ ۲۵,۴۳۲,۹۷۶ ۸۲,۴۸۹ ۷,۱۶۳,۶۱۰ ۱۸,۲۶۹,۳۶۶ ۲,۴۳۳,۴۴۵,۰۸۳,۶۵۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۳۳,۷۰۰ ۱۳۳,۱۹۴ ۰ ۸۶,۳۷۰ ۲۵,۳۲۳,۴۶۴ ۴۸,۷۸۱ ۷,۰۸۱,۱۲۱ ۱۸,۲۴۲,۳۴۳ ۲,۴۲۹,۷۷۹,۴۱۱,۴۹۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۳۲,۳۶۱ ۱۳۱,۸۶۴ ۰ ۳۹,۳۲۰ ۲۵,۲۳۷,۰۹۴ ۳۴,۸۰۵ ۷,۰۳۲,۳۴۰ ۱۸,۲۰۴,۷۵۴ ۲,۴۰۰,۵۵۴,۴۷۰,۶۰۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳۱,۹۳۲ ۱۳۱,۴۳۸ ۰ ۷۱,۰۰۸ ۲۵,۱۹۷,۷۷۴ ۶۸,۲۷۱ ۶,۹۹۷,۵۳۵ ۱۸,۲۰۰,۲۳۹ ۲,۳۹۲,۲۰۱,۵۷۰,۹۵۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۲,۱۵۸ ۱۳۱,۶۶۱ ۰ ۰ ۲۵,۱۲۶,۷۶۶ ۰ ۶,۹۲۹,۲۶۴ ۱۸,۱۹۷,۵۰۲ ۲,۳۹۵,۸۹۹,۱۵۱,۶۳۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۳۰,۱۶۷ ۱۲۹,۶۸۵ ۰ ۰ ۲۵,۱۲۶,۷۶۶ ۰ ۶,۹۲۹,۲۶۴ ۱۸,۱۹۷,۵۰۲ ۲,۳۵۹,۹۴۶,۵۰۶,۰۲۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۰,۱۶۶ ۱۲۹,۶۸۴ ۰ ۵۱,۹۷۰ ۲۵,۱۲۶,۷۶۶ ۴,۹۷۸ ۶,۹۲۹,۲۶۴ ۱۸,۱۹۷,۵۰۲ ۲,۳۵۹,۹۳۳,۱۳۸,۵۰۹