اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,358
تعداد واحدهای باقی مانده: 468,642
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 283,606,491,193
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,170,729
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,044,151
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,044,151
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/05 9,170,729 9,044,151 0 0 607,708 0 576,350 31,358 283,606,491,193
  2 1396/12/04 9,173,622 9,046,818 0 0 607,708 0 576,350 31,358 283,690,124,033
  3 1396/12/03 9,174,059 9,047,256 0 0 607,708 0 576,350 31,358 283,703,844,657
  4 1396/12/02 9,174,497 9,047,693 0 0 607,708 0 576,350 31,358 283,717,568,579
  5 1396/12/01 9,226,686 9,098,471 0 0 607,708 0 576,350 31,358 285,309,855,933
  6 1396/11/30 9,227,101 9,098,886 0 0 607,708 0 576,350 31,358 285,322,875,316
  7 1396/11/29 9,246,787 9,120,368 0 7 607,708 0 576,350 31,358 285,996,513,565
  8 1396/11/28 9,268,877 9,141,832 0 0 607,701 0 576,350 31,351 286,605,582,746
  9 1396/11/27 9,285,797 9,157,729 0 0 607,701 0 576,350 31,351 287,103,963,396
  10 1396/11/26 9,286,339 9,158,271 0 0 607,701 0 576,350 31,351 287,120,958,328
  11 1396/11/25 9,286,804 9,158,736 0 0 607,701 0 576,350 31,351 287,135,536,784
  12 1396/11/24 9,261,381 9,133,143 0 0 607,701 0 576,350 31,351 286,333,174,213
  13 1396/11/23 9,262,702 9,135,268 0 0 607,701 0 576,350 31,351 286,399,793,270
  14 1396/11/22 9,262,270 9,134,811 0 0 607,701 28 576,350 31,351 286,385,465,247
  15 1396/11/21 9,262,676 9,135,330 0 0 607,701 0 576,322 31,379 286,657,530,980
  16 1396/11/20 9,325,362 9,194,606 0 0 607,701 0 576,322 31,379 288,517,551,083
  17 1396/11/19 9,325,895 9,195,140 0 0 607,701 0 576,322 31,379 288,534,296,416
  18 1396/11/18 9,326,432 9,195,677 1- 0 607,701 2,607 576,322 31,379 288,551,136,316
  19 1396/11/17 9,310,120 9,188,856 0 54 607,701 0 573,715 33,986 312,292,472,634
  20 1396/11/16 9,322,047 9,199,760 628 0 607,647 0 573,715 33,932 312,166,254,683
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق