صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۲,۸۶۲,۲۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۸۷,۱۳۷,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۵۵,۱۷۳,۴۶۳,۹۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۵۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۳۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۳۲,۵۲۸ ۳۲,۳۸۶ ۳۲,۳۸۶ ۰ ۶,۳۴۶ ۱۹۰,۳۵۶,۲۰۷ ۱۲۲,۱۴۷ ۷۷,۴۹۳,۹۶۲ ۱۱۲,۸۶۲,۲۴۵ ۳,۶۵۵,۱۷۳,۴۶۳,۹۴۵
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۳۲,۵۲۵ ۳۲,۳۸۴ ۳۲,۳۸۴ ۰ ۱,۱۷۲ ۱۹۰,۳۴۹,۸۶۱ ۸,۶۲۶ ۷۷,۳۷۱,۸۱۵ ۱۱۲,۹۷۸,۰۴۶ ۳,۶۵۸,۶۶۳,۶۴۰,۵۷۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۳۳,۲۳۳ ۳۳,۰۸۷ ۳۳,۰۸۷ ۰ ۰ ۱۹۰,۳۴۸,۶۸۹ ۰ ۷۷,۳۶۳,۱۸۹ ۱۱۲,۹۸۵,۵۰۰ ۳,۷۳۸,۳۳۷,۹۴۶,۰۵۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۳۳,۲۴۰ ۳۳,۰۹۴ ۳۳,۰۹۴ ۰ ۰ ۱۹۰,۳۴۸,۶۸۹ ۰ ۷۷,۳۶۳,۱۸۹ ۱۱۲,۹۸۵,۵۰۰ ۳,۷۳۹,۱۴۹,۹۹۹,۹۵۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۳۳,۲۳۸ ۳۳,۰۹۲ ۳۳,۰۹۲ ۰ ۲,۶۸۳ ۱۹۰,۳۴۸,۶۸۹ ۸۶,۹۸۷ ۷۷,۳۶۳,۱۸۹ ۱۱۲,۹۸۵,۵۰۰ ۳,۷۳۸,۸۹۳,۳۴۵,۴۸۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۳۳,۲۳۶ ۳۳,۰۹۰ ۳۳,۰۹۰ ۰ ۲۶۸ ۱۹۰,۳۴۶,۰۰۶ ۹۶,۸۹۷ ۷۷,۲۷۶,۲۰۲ ۱۱۳,۰۶۹,۸۰۴ ۳,۷۴۱,۴۲۵,۴۵۴,۰۹۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۳۳,۲۸۵ ۳۳,۱۳۸ ۳۳,۱۳۸ ۰ ۸۴۰ ۱۹۰,۳۴۵,۷۳۸ ۱۴,۲۵۸ ۷۷,۱۷۹,۳۰۵ ۱۱۳,۱۶۶,۴۳۳ ۳,۷۵۰,۱۳۹,۳۴۱,۱۵۸
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۳۳,۳۲۳ ۳۳,۱۷۶ ۳۳,۱۷۶ ۰ ۱۲,۱۵۷ ۱۹۰,۳۴۴,۸۹۸ ۱۴۷,۳۸۴ ۷۷,۱۶۵,۰۴۷ ۱۱۳,۱۷۹,۸۵۱ ۳,۷۵۴,۸۹۸,۸۴۰,۴۱۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۳۳,۶۷۱ ۳۳,۵۲۲ ۳۳,۵۲۲ ۰ ۱۰,۳۲۲ ۱۹۰,۳۳۲,۷۴۱ ۵۲,۷۷۸ ۷۷,۰۱۷,۶۶۳ ۱۱۳,۳۱۵,۰۷۸ ۳,۷۹۸,۵۸۵,۳۶۱,۸۱۹
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۳۳,۸۵۵ ۳۳,۷۰۵ ۳۳,۷۰۵ ۰ ۰ ۱۹۰,۳۲۲,۴۱۹ ۰ ۷۶,۹۶۴,۸۸۵ ۱۱۳,۳۵۷,۵۳۴ ۳,۸۲۰,۶۷۳,۷۱۹,۰۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۳۳,۹۷۲ ۳۳,۸۲۱ ۳۳,۸۲۱ ۰ ۰ ۱۹۰,۳۲۲,۴۱۹ ۰ ۷۶,۹۶۴,۸۸۵ ۱۱۳,۳۵۷,۵۳۴ ۳,۸۳۳,۸۴۴,۱۴۸,۰۷۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۳۳,۹۷۰ ۳۳,۸۱۹ ۳۳,۸۱۹ ۰ ۳,۹۲۵ ۱۹۰,۳۲۲,۴۱۹ ۸۴,۱۹۸ ۷۶,۹۶۴,۸۸۵ ۱۱۳,۳۵۷,۵۳۴ ۳,۸۳۳,۵۹۵,۴۰۳,۵۱۴
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۳۳,۹۶۷ ۳۳,۸۱۶ ۳۳,۸۱۶ ۰ ۵,۹۹۵ ۱۹۰,۳۱۸,۴۹۴ ۴۳۹,۲۰۲ ۷۶,۸۸۰,۶۸۷ ۱۱۳,۴۳۷,۸۰۷ ۳,۸۳۶,۰۶۱,۵۱۰,۲۰۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۳۴,۰۶۴ ۳۳,۹۱۳ ۳۳,۹۱۳ ۰ ۲۵,۵۸۹ ۱۹۰,۳۱۲,۴۹۹ ۱۳۷,۳۴۳ ۷۶,۴۴۱,۴۸۵ ۱۱۳,۸۷۱,۰۱۴ ۳,۸۶۱,۶۸۹,۳۱۵,۲۴۵
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۳۴,۱۰۹ ۳۳,۹۵۷ ۳۳,۹۵۷ ۰ ۸,۷۱۶ ۱۹۰,۲۸۶,۹۱۰ ۱۷,۲۱۴ ۷۶,۳۰۴,۱۴۲ ۱۱۳,۹۸۲,۷۶۸ ۳,۸۷۰,۵۶۷,۶۴۹,۷۲۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۳۴,۲۸۴ ۳۴,۱۳۱ ۳۴,۱۳۱ ۰ ۰ ۱۹۰,۲۷۸,۱۹۴ ۰ ۷۶,۲۸۶,۹۲۸ ۱۱۳,۹۹۱,۲۶۶ ۳,۸۹۰,۶۰۲,۹۵۳,۲۹۰
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۳۴,۲۸۱ ۳۴,۱۲۷ ۳۴,۱۲۷ ۰ ۰ ۱۹۰,۲۷۸,۱۹۴ ۰ ۷۶,۲۸۶,۹۲۸ ۱۱۳,۹۹۱,۲۶۶ ۳,۸۹۰,۱۹۶,۷۹۵,۱۳۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۳۴,۲۷۸ ۳۴,۱۲۵ ۳۴,۱۲۵ ۰ ۰ ۱۹۰,۲۷۸,۱۹۴ ۰ ۷۶,۲۸۶,۹۲۸ ۱۱۳,۹۹۱,۲۶۶ ۳,۸۸۹,۹۴۳,۱۵۸,۶۸۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۳۴,۲۷۶ ۳۴,۱۲۳ ۳۴,۱۲۳ ۰ ۱۷,۰۵۸ ۱۹۰,۲۷۸,۱۹۴ ۲۳۷,۲۲۴ ۷۶,۲۸۶,۹۲۸ ۱۱۳,۹۹۱,۲۶۶ ۳,۸۸۹,۶۹۱,۴۳۶,۲۱۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۳۴,۲۷۴ ۳۴,۱۲۰ ۳۴,۱۲۰ ۰ ۱۷,۸۱۴ ۱۹۰,۲۶۱,۱۳۶ ۵۳,۰۲۰ ۷۶,۰۴۹,۷۰۴ ۱۱۴,۲۱۱,۴۳۲ ۳,۸۹۶,۹۵۰,۰۷۰,۵۰۳
  مشاهده همه