صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۳۵۴,۴۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۶,۶۴۵,۵۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۸۱,۴۰۵,۷۳۵,۵۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱۴,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱۳,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱۳,۱۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۳۱۴,۴۷۷ ۳۱۳,۱۰۹ ۳۱۳,۱۰۹ ۰ ۰ ۵۶,۰۱۶,۳۸۲ ۰ ۴۲,۶۶۱,۹۲۰ ۱۳,۳۵۴,۴۶۲ ۴,۱۸۱,۴۰۵,۷۳۵,۵۶۷
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۳۱۴,۴۸۶ ۳۱۳,۱۱۸ ۳۱۳,۱۱۸ ۰ ۲۱,۴۵۸ ۵۶,۰۱۶,۳۸۲ ۱۰,۴۶۱ ۴۲,۶۶۱,۹۲۰ ۱۳,۳۵۴,۴۶۲ ۴,۱۸۱,۵۲۳,۰۶۴,۳۷۶
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۳۱۴,۴۹۴ ۳۱۳,۱۲۵ ۳۱۳,۱۲۵ ۰ ۲۰,۳۹۲ ۵۵,۹۹۴,۹۲۴ ۵۹,۶۶۳ ۴۲,۶۵۱,۴۵۹ ۱۳,۳۴۳,۴۶۵ ۴,۱۷۸,۱۶۶,۴۱۵,۰۳۹
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۳۱۵,۸۷۴ ۳۱۴,۴۹۶ ۳۱۴,۴۹۶ ۰ ۲۷,۸۵۹ ۵۵,۹۷۴,۵۳۲ ۱۲,۴۸۲ ۴۲,۵۹۱,۷۹۶ ۱۳,۳۸۲,۷۳۶ ۴,۲۰۸,۸۱۴,۷۲۵,۴۳۴
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۳۱۳,۸۵۶ ۳۱۲,۵۲۸ ۳۱۲,۵۲۸ ۰ ۱۶,۲۶۵ ۵۵,۹۴۶,۶۷۳ ۹۶,۳۵۷ ۴۲,۵۷۹,۳۱۴ ۱۳,۳۶۷,۳۵۹ ۴,۱۷۷,۶۷۸,۴۶۴,۲۵۰
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۳۱۲,۹۴۲ ۳۱۱,۶۳۸ ۳۱۱,۶۳۸ ۰ ۲۴,۹۸۶ ۵۵,۹۳۰,۴۰۸ ۱,۷۱۵ ۴۲,۴۸۲,۹۵۷ ۱۳,۴۴۷,۴۵۱ ۴,۱۹۰,۷۳۷,۷۶۵,۶۴۵
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۳۱۸,۶۹۱ ۳۱۷,۳۴۳ ۳۱۷,۳۴۳ ۰ ۰ ۵۵,۹۰۵,۴۲۲ ۰ ۴۲,۴۸۱,۲۴۲ ۱۳,۴۲۴,۱۸۰ ۴,۲۶۰,۰۶۶,۰۰۲,۶۰۳
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۳۲۱,۰۰۸ ۳۱۹,۶۴۲ ۳۱۹,۶۴۲ ۰ ۰ ۵۵,۹۰۵,۴۲۲ ۰ ۴۲,۴۸۱,۲۴۲ ۱۳,۴۲۴,۱۸۰ ۴,۲۹۰,۹۲۹,۵۳۰,۹۴۶
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۳۲۱,۰۱۷ ۳۱۹,۶۵۱ ۳۱۹,۶۵۱ ۰ ۱۰,۵۸۹ ۵۵,۹۰۵,۴۲۲ ۶,۴۲۶ ۴۲,۴۸۱,۲۴۲ ۱۳,۴۲۴,۱۸۰ ۴,۲۹۱,۰۵۰,۵۵۳,۰۶۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۳۲۱,۰۲۵ ۳۱۹,۶۵۹ ۳۱۹,۶۵۹ ۰ ۲۰,۱۹۳ ۵۵,۸۹۴,۸۳۳ ۲,۶۰۴ ۴۲,۴۷۴,۸۱۶ ۱۳,۴۲۰,۰۱۷ ۴,۲۸۹,۸۲۶,۱۳۰,۳۵۴
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۳۲۱,۶۵۵ ۳۲۰,۲۷۷ ۳۲۰,۲۷۷ ۰ ۲۹,۸۱۱ ۵۵,۸۷۴,۶۴۰ ۸,۸۵۰ ۴۲,۴۷۲,۲۱۲ ۱۳,۴۰۲,۴۲۸ ۴,۲۹۲,۴۹۱,۹۷۰,۰۹۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۳۲۰,۳۷۵ ۳۱۹,۰۲۰ ۳۱۹,۰۲۰ ۰ ۲۰,۱۶۲ ۵۵,۸۴۴,۸۲۹ ۳۸,۸۸۰ ۴۲,۴۶۳,۳۶۲ ۱۳,۳۸۱,۴۶۷ ۴,۲۶۸,۹۵۸,۶۷۲,۹۶۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۳۱۸,۴۲۲ ۳۱۷,۰۸۲ ۳۱۷,۰۸۲ ۰ ۳۳,۶۸۴ ۵۵,۸۲۴,۶۶۷ ۱۷,۱۹۸ ۴۲,۴۲۴,۴۸۲ ۱۳,۴۰۰,۱۸۵ ۴,۲۴۸,۹۶۱,۰۸۷,۸۸۳
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۳۱۷,۶۱۳ ۳۱۶,۲۷۱ ۳۱۶,۲۷۱ ۰ ۰ ۵۵,۷۹۰,۹۸۳ ۰ ۴۲,۴۰۷,۲۸۴ ۱۳,۳۸۳,۶۹۹ ۴,۲۳۲,۸۸۲,۵۲۵,۰۰۵
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۳۱۸,۲۶۵ ۳۱۶,۹۱۴ ۳۱۶,۹۱۴ ۰ ۰ ۵۵,۷۹۰,۹۸۳ ۰ ۴۲,۴۰۷,۲۸۴ ۱۳,۳۸۳,۶۹۹ ۴,۲۴۱,۴۸۲,۱۹۲,۰۴۳
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۳۱۸,۲۷۵ ۳۱۶,۹۲۳ ۳۱۶,۹۲۳ ۰ ۴۲,۶۰۹ ۵۵,۷۹۰,۹۸۳ ۲۷,۰۰۳ ۴۲,۴۰۷,۲۸۴ ۱۳,۳۸۳,۶۹۹ ۴,۲۴۱,۶۰۷,۵۶۹,۶۰۶
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۳۱۸,۲۸۱ ۳۱۶,۹۲۸ ۳۱۶,۹۲۸ ۰ ۰ ۵۵,۷۴۸,۳۷۴ ۰ ۴۲,۳۸۰,۲۸۱ ۱۳,۳۶۸,۰۹۳ ۴,۲۳۶,۷۲۵,۴۱۸,۶۱۰
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۳۱۵,۹۶۴ ۳۱۴,۶۳۵ ۳۱۴,۶۳۵ ۰ ۹,۳۲۱ ۵۵,۷۴۸,۳۷۴ ۱۰,۷۴۱ ۴۲,۳۸۰,۲۸۱ ۱۳,۳۶۸,۰۹۳ ۴,۲۰۶,۰۷۳,۱۶۴,۶۹۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۳۱۵,۹۷۲ ۳۱۴,۶۴۳ ۳۱۴,۶۴۳ ۰ ۶,۳۷۷ ۵۵,۷۳۹,۰۵۳ ۱۵۳,۳۶۲ ۴۲,۳۶۹,۵۴۰ ۱۳,۳۶۹,۵۱۳ ۴,۲۰۶,۶۲۹,۶۳۲,۹۳۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۳۱۴,۴۳۸ ۳۱۳,۱۳۵ ۳۱۳,۱۳۵ ۰ ۱۰,۱۹۳ ۵۵,۷۳۲,۶۷۶ ۳۷,۶۳۲ ۴۲,۲۱۶,۱۷۸ ۱۳,۵۱۶,۴۹۸ ۴,۲۳۲,۴۸۳,۱۳۶,۵۵۸
  مشاهده همه