صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۴۷,۵۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۲۵۲,۴۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۸۲,۴۰۷,۹۴۶,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۸,۲۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۷,۶۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۷,۶۳۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۵۸,۲۴۹ ۱۵۷,۶۳۸ ۰ ۱۲۴,۷۸۳ ۳۴,۲۲۴,۱۰۹ ۷۰۰ ۱۸,۴۷۶,۵۵۶ ۱۵,۷۴۷,۵۵۳ ۲,۴۸۲,۴۰۷,۹۴۶,۱۸۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۵۷,۲۶۰ ۱۵۶,۶۴۰ ۰ ۱۵۰,۳۲۵ ۳۴,۰۹۹,۳۲۶ ۹۶۷ ۱۸,۴۷۵,۸۵۶ ۱۵,۶۲۳,۴۷۰ ۲,۴۴۷,۲۶۲,۳۹۷,۳۸۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۵۸,۱۱۷ ۱۵۷,۴۸۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۴۹,۰۰۱ ۰ ۱۸,۴۷۴,۸۸۹ ۱۵,۴۷۴,۱۱۲ ۲,۴۳۶,۹۳۱,۷۸۷,۲۳۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۵۷,۵۸۶ ۱۵۶,۹۵۱ ۰ ۰ ۳۳,۹۴۹,۰۰۱ ۰ ۱۸,۴۷۴,۸۸۹ ۱۵,۴۷۴,۱۱۲ ۲,۴۲۸,۶۸۰,۹۸۲,۸۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۵۷,۵۷۴ ۱۵۶,۹۴۰ ۰ ۳۹۹,۶۹۰ ۳۳,۹۴۹,۰۰۱ ۹۲۱ ۱۸,۴۷۴,۸۸۹ ۱۵,۴۷۴,۱۱۲ ۲,۴۲۸,۵۰۶,۰۷۰,۵۸۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۵۷,۵۶۳ ۱۵۶,۹۱۲ ۰ ۱۶,۰۶۵ ۳۳,۵۴۹,۳۱۱ ۱۵,۵۹۶ ۱۸,۴۷۳,۹۶۸ ۱۵,۰۷۵,۳۴۳ ۲,۳۶۵,۴۹۹,۵۵۰,۶۰۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۵۴,۲۴۲ ۱۵۳,۶۱۴ ۰ ۳,۴۴۷ ۳۳,۵۳۳,۲۴۶ ۲۳,۱۰۵ ۱۸,۴۵۸,۳۷۲ ۱۵,۰۷۴,۸۷۴ ۲,۳۱۵,۷۰۵,۴۳۰,۹۸۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۵۲,۰۶۳ ۱۵۱,۴۵۰ ۰ ۱,۸۴۶ ۳۳,۵۲۹,۷۹۹ ۱۵,۴۸۱ ۱۸,۴۳۵,۲۶۷ ۱۵,۰۹۴,۵۳۲ ۲,۲۸۶,۰۶۲,۸۵۷,۳۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۵۱,۳۳۹ ۱۵۰,۷۳۲ ۰ ۳۳ ۳۳,۵۲۷,۹۵۳ ۱۹,۶۶۵ ۱۸,۴۱۹,۷۸۶ ۱۵,۱۰۸,۱۶۷ ۲,۲۷۷,۲۸۷,۱۵۰,۹۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۵۰,۳۷۹ ۱۴۹,۷۹۰ ۰ ۰ ۳۳,۵۲۷,۹۲۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۱۲۱ ۱۵,۱۲۷,۷۹۹ ۲,۲۶۵,۹۹۱,۱۰۴,۶۴۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۴۷,۸۹۳ ۱۴۷,۳۳۰ ۰ ۰ ۳۳,۵۲۷,۹۲۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۱۲۱ ۱۵,۱۲۷,۷۹۹ ۲,۲۲۸,۷۷۸,۱۱۴,۳۹۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۴۷,۸۸۱ ۱۴۷,۳۱۸ ۰ ۳,۳۷۸ ۳۳,۵۲۷,۹۲۰ ۳۸۲,۴۲۰ ۱۸,۴۰۰,۱۲۱ ۱۵,۱۲۷,۷۹۹ ۲,۲۲۸,۵۹۴,۵۳۱,۲۰۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۴۷,۸۵۳ ۱۴۷,۳۰۴ ۰ ۱۱,۲۰۵ ۳۳,۵۲۴,۵۴۲ ۱۰۶,۵۰۵ ۱۸,۰۱۷,۷۰۱ ۱۵,۵۰۶,۸۴۱ ۲,۲۸۴,۲۱۴,۹۵۷,۲۵۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۴۷,۱۲۳ ۱۴۶,۵۸۳ ۰ ۰ ۳۳,۵۱۳,۳۳۷ ۵۳۸,۰۵۹ ۱۷,۹۱۱,۱۹۶ ۱۵,۶۰۲,۱۴۱ ۲,۲۸۷,۰۰۸,۷۴۲,۹۱۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۴۷,۰۷۹ ۱۴۶,۵۵۶ ۰ ۲,۹۴۶ ۳۳,۵۱۳,۳۳۷ ۲۲۸,۶۷۰ ۱۷,۳۷۳,۱۳۷ ۱۶,۱۴۰,۲۰۰ ۲,۳۶۵,۴۳۵,۵۴۷,۰۴۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۴۹,۰۵۲ ۱۴۸,۵۳۰ ۰ ۳,۱۵۲ ۳۳,۵۱۰,۳۹۱ ۱,۲۳۹ ۱۷,۱۴۴,۴۶۷ ۱۶,۳۶۵,۹۲۴ ۲,۴۳۰,۸۳۵,۰۹۴,۱۴۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۵۰,۴۳۷ ۱۴۹,۹۰۴ ۰ ۰ ۳۳,۵۰۷,۲۳۹ ۰ ۱۷,۱۴۳,۲۲۸ ۱۶,۳۶۴,۰۱۱ ۲,۴۵۳,۰۲۶,۱۶۱,۳۹۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱۵۲,۲۶۹ ۱۵۱,۷۲۵ ۰ ۰ ۳۳,۵۰۷,۲۳۹ ۰ ۱۷,۱۴۳,۲۲۸ ۱۶,۳۶۴,۰۱۱ ۲,۴۸۲,۸۳۱,۸۴۶,۷۴۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۵۲,۲۵۴ ۱۵۱,۷۱۰ ۰ ۹,۹۵۱ ۳۳,۵۰۷,۲۳۹ ۰ ۱۷,۱۴۳,۲۲۸ ۱۶,۳۶۴,۰۱۱ ۲,۴۸۲,۵۸۲,۱۳۳,۲۶۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۵۲,۱۵۷ ۱۵۱,۶۱۳ ۰ ۰ ۳۳,۴۹۷,۲۸۸ ۰ ۱۷,۱۴۳,۲۲۸ ۱۶,۳۵۴,۰۶۰ ۲,۴۷۹,۴۸۳,۷۴۸,۵۰۱