صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۴۵۴,۴۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۲,۵۴۵,۵۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۶۷,۵۰۹,۲۰۹,۵۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۹,۰۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۸,۵۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۸,۵۵۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۵۹,۰۸۷ ۱۵۸,۵۵۶ ۰ ۲۱,۳۶۰ ۳۳,۳۶۰,۷۸۴ ۶,۵۱۸ ۱۵,۹۰۶,۲۹۷ ۱۷,۴۵۴,۴۸۷ ۲,۷۶۷,۵۰۹,۲۰۹,۵۷۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۶۱,۸۶۴ ۱۶۱,۳۱۵ ۰ ۰ ۳۳,۳۳۹,۴۲۴ ۰ ۱۵,۸۹۹,۷۷۹ ۱۷,۴۳۹,۶۴۵ ۲,۸۱۳,۲۸۲,۲۹۸,۴۵۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۶۴,۰۳۱ ۱۶۳,۴۷۳ ۰ ۰ ۳۳,۳۳۹,۴۲۴ ۰ ۱۵,۸۹۹,۷۷۹ ۱۷,۴۳۹,۶۴۵ ۲,۸۵۰,۹۱۳,۲۶۹,۷۹۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۶۴,۰۲۲ ۱۶۳,۴۶۴ ۰ ۰ ۳۳,۳۳۹,۴۲۴ ۰ ۱۵,۸۹۹,۷۷۹ ۱۷,۴۳۹,۶۴۵ ۲,۸۵۰,۷۴۵,۴۴۶,۲۵۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۶۴,۰۱۲ ۱۶۳,۴۵۴ ۰ ۷۳,۴۷۲ ۳۳,۳۳۹,۴۲۴ ۷,۰۴۶ ۱۵,۸۹۹,۷۷۹ ۱۷,۴۳۹,۶۴۵ ۲,۸۵۰,۵۷۷,۸۵۳,۳۳۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۶۴,۰۰۲ ۱۶۳,۴۴۲ ۰ ۸۳,۳۴۱ ۳۳,۲۶۵,۹۵۲ ۷۶,۷۴۴ ۱۵,۸۹۲,۷۳۳ ۱۷,۳۷۳,۲۱۹ ۲,۸۳۹,۵۱۰,۰۵۷,۵۳۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۶۴,۶۹۴ ۱۶۴,۱۳۵ ۰ ۵۱۷,۴۰۰ ۳۳,۱۸۲,۶۱۱ ۱۸,۹۵۱ ۱۵,۸۱۵,۹۸۹ ۱۷,۳۶۶,۶۲۲ ۲,۸۵۰,۴۶۵,۴۳۳,۲۳۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۶۴,۷۰۳ ۱۶۴,۱۳۴ ۰ ۳۹,۹۶۰ ۳۲,۶۶۵,۲۱۱ ۳,۹۲۷ ۱۵,۷۹۷,۰۳۸ ۱۶,۸۶۸,۱۷۳ ۲,۷۶۸,۶۳۹,۹۷۱,۱۴۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۶۵,۸۱۵ ۱۶۵,۲۵۵ ۰ ۲۹,۹۴۲ ۳۲,۶۲۵,۲۵۱ ۱۸,۵۰۳ ۱۵,۷۹۳,۱۱۱ ۱۶,۸۳۲,۱۴۰ ۲,۷۸۱,۵۹۷,۳۲۹,۲۷۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۶۳,۲۶۵ ۱۶۲,۷۵۱ ۰ ۰ ۳۲,۵۹۵,۳۰۹ ۰ ۱۵,۷۷۴,۶۰۸ ۱۶,۸۲۰,۷۰۱ ۲,۷۳۷,۵۸۶,۱۹۴,۰۰۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۶۳,۲۰۶ ۱۶۲,۶۹۳ ۰ ۰ ۳۲,۵۹۵,۳۰۹ ۰ ۱۵,۷۷۴,۶۰۸ ۱۶,۸۲۰,۷۰۱ ۲,۷۳۶,۶۱۰,۷۶۵,۷۶۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۶۳,۱۹۵ ۱۶۲,۶۸۳ ۰ ۱۵۰,۷۶۲ ۳۲,۵۹۵,۳۰۹ ۲۷,۳۶۷ ۱۵,۷۷۴,۶۰۸ ۱۶,۸۲۰,۷۰۱ ۲,۷۳۶,۴۳۵,۸۲۳,۵۸۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۶۳,۱۸۳ ۱۶۲,۶۶۷ ۰ ۵۱,۲۹۵ ۳۲,۴۴۴,۵۴۷ ۵۵,۲۴۹ ۱۵,۷۴۷,۲۴۱ ۱۶,۶۹۷,۳۰۶ ۲,۷۱۶,۰۹۹,۲۵۳,۷۷۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۶۲,۲۰۵ ۱۶۱,۶۹۸ ۰ ۲۴,۶۰۷ ۳۲,۳۹۳,۲۵۲ ۱,۰۰۲,۸۶۲ ۱۵,۶۹۱,۹۹۲ ۱۶,۷۰۱,۲۶۰ ۲,۷۰۰,۵۶۷,۸۵۶,۵۲۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۶۰,۷۷۸ ۱۶۰,۳۱۳ ۰ ۳۴,۹۰۸ ۳۲,۳۶۸,۶۴۵ ۹۷۱,۵۳۴ ۱۴,۶۸۹,۱۳۰ ۱۷,۶۷۹,۵۱۵ ۲,۸۳۴,۲۵۰,۵۶۶,۸۷۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۶۲,۴۰۵ ۱۶۱,۹۶۱ ۰ ۲۰,۹۴۲ ۳۲,۳۳۳,۷۳۷ ۱,۰۵۰,۸۷۴ ۱۳,۷۱۷,۵۹۶ ۱۸,۶۱۶,۱۴۱ ۳,۰۱۵,۰۹۰,۱۴۶,۹۷۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۶۳,۶۳۹ ۱۶۳,۲۱۵ ۰ ۰ ۳۲,۳۱۲,۷۹۵ ۰ ۱۲,۶۶۶,۷۲۲ ۱۹,۶۴۶,۰۷۳ ۳,۲۰۶,۵۲۴,۲۶۰,۷۳۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۶۱,۹۴۸ ۱۶۱,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲,۳۱۲,۷۹۵ ۰ ۱۲,۶۶۶,۷۲۲ ۱۹,۶۴۶,۰۷۳ ۳,۱۷۳,۵۹۳,۵۸۳,۹۰۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۶۱,۹۳۹ ۱۶۱,۵۲۹ ۰ ۹۵,۸۰۱ ۳۲,۳۱۲,۷۹۵ ۳۴,۶۶۲ ۱۲,۶۶۶,۷۲۲ ۱۹,۶۴۶,۰۷۳ ۳,۱۷۳,۴۱۵,۶۷۱,۴۰۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۶۱,۹۲۹ ۱۶۱,۵۱۸ ۰ ۱۶۲,۲۰۸ ۳۲,۲۱۶,۹۹۴ ۶۴,۳۶۸ ۱۲,۶۳۲,۰۶۰ ۱۹,۵۸۴,۹۳۴ ۳,۱۶۳,۳۲۱,۳۴۴,۲۲۸