صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۲,۱۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۱۷,۸۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۷۸,۷۱۷,۱۶۲,۹۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۵۲۹,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۴۶۹,۴۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۴۶۹,۴۳۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۶,۵۲۹,۹۹۷ ۶,۴۶۹,۴۳۰ ۰ ۱۱,۳۲۴ ۹۱۶,۲۱۰ ۷۶ ۷۳۴,۰۱۲ ۱۸۲,۱۹۸ ۱,۱۷۸,۷۱۷,۱۶۲,۹۰۸
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۶,۴۷۵,۴۲۵ ۶,۴۱۳,۸۵۶ ۰ ۱,۶۷۰ ۹۰۴,۸۸۶ ۶ ۷۳۳,۹۳۶ ۱۷۰,۹۵۰ ۱,۰۹۶,۴۴۸,۷۲۳,۰۰۷
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۶,۳۰۵,۳۱۶ ۶,۲۴۷,۶۴۷ ۰ ۱۹۵ ۹۰۳,۲۱۶ ۸۶۳ ۷۳۳,۹۳۰ ۱۶۹,۲۸۶ ۱,۰۵۷,۶۳۹,۱۳۸,۰۸۴
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۶,۱۷۰,۵۵۴ ۶,۱۱۵,۳۷۵ ۰ ۰ ۹۰۳,۰۲۱ ۰ ۷۳۳,۰۶۷ ۱۶۹,۹۵۴ ۱,۰۳۹,۳۳۲,۳۸۶,۵۵۷
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۶,۰۸۱,۶۴۹ ۶,۰۲۷,۷۲۸ ۰ ۰ ۹۰۳,۰۲۱ ۰ ۷۳۳,۰۶۷ ۱۶۹,۹۵۴ ۱,۰۲۴,۴۳۶,۴۹۴,۲۳۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۶,۰۸۱,۴۶۷ ۶,۰۲۷,۵۴۶ ۰ ۴۰ ۹۰۳,۰۲۱ ۵۱۶ ۷۳۳,۰۶۷ ۱۶۹,۹۵۴ ۱,۰۲۴,۴۰۵,۵۶۶,۰۹۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۰۸۱,۰۸۴ ۶,۰۲۷,۳۱۴ ۰ ۰ ۹۰۲,۹۸۱ ۰ ۷۳۲,۵۵۱ ۱۷۰,۴۳۰ ۱,۰۲۷,۲۳۵,۱۳۵,۲۹۸
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۶,۱۳۰,۳۲۶ ۶,۰۷۴,۵۹۲ ۰ ۱۱۳ ۹۰۲,۹۸۱ ۶۰۶ ۷۳۲,۵۵۱ ۱۷۰,۴۳۰ ۱,۰۳۵,۲۹۲,۷۱۴,۴۲۷
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۶,۲۲۵,۸۹۷ ۶,۱۶۷,۶۱۷ ۰ ۴۲۰ ۹۰۲,۸۶۸ ۲,۹۴۲ ۷۳۱,۹۴۵ ۱۷۰,۹۲۳ ۱,۰۵۴,۱۸۷,۵۶۹,۸۳۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۶,۲۲۴,۰۵۸ ۶,۱۶۶,۶۲۵ ۰ ۱۳۲ ۹۰۲,۴۴۸ ۸۱ ۷۲۹,۰۰۳ ۱۷۳,۴۴۵ ۱,۰۶۹,۵۷۰,۲۷۶,۴۸۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۶,۲۶۷,۴۸۴ ۶,۲۱۰,۳۷۰ ۰ ۰ ۹۰۲,۳۱۶ ۰ ۷۲۸,۹۲۲ ۱۷۳,۳۹۴ ۱,۰۷۶,۸۴۰,۸۲۰,۱۶۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۶,۴۲۵,۹۸۱ ۶,۳۶۷,۴۱۷ ۰ ۰ ۹۰۲,۳۱۶ ۰ ۷۲۸,۹۲۲ ۱۷۳,۳۹۴ ۱,۱۰۴,۰۷۱,۸۶۲,۹۷۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۶,۴۲۵,۸۳۰ ۶,۳۶۷,۲۶۵ ۰ ۱۴۴ ۹۰۲,۳۱۶ ۵ ۷۲۸,۹۲۲ ۱۷۳,۳۹۴ ۱,۱۰۴,۰۴۵,۶۲۷,۳۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۶,۴۲۵,۶۳۹ ۶,۳۶۷,۰۲۸ ۰ ۷۸۱ ۹۰۲,۱۷۲ ۴۰۹ ۷۲۸,۹۱۷ ۱۷۳,۲۵۵ ۱,۱۰۳,۱۱۹,۴۰۲,۵۶۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۶,۳۴۷,۱۹۳ ۶,۲۹۳,۲۳۶ ۰ ۵۳۴ ۹۰۱,۳۹۱ ۷۹۲ ۷۲۸,۵۰۸ ۱۷۲,۸۸۳ ۱,۰۸۷,۹۹۳,۵۶۰,۸۰۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۶,۳۳۳,۷۴۵ ۶,۲۷۸,۵۶۷ ۰ ۲۴۶ ۹۰۰,۸۵۷ ۹۱ ۷۲۷,۷۱۶ ۱۷۳,۱۴۱ ۱,۰۸۷,۰۷۷,۳۳۴,۶۲۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۶,۲۷۲,۵۵۱ ۶,۲۱۸,۱۹۹ ۰ ۳۶۳ ۹۰۰,۶۱۱ ۲۸۹ ۷۲۷,۶۲۵ ۱۷۲,۹۸۶ ۱,۰۷۵,۶۶۱,۳۳۰,۷۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۶,۲۳۴,۶۹۹ ۶,۱۸۰,۸۵۱ ۰ ۰ ۹۰۰,۲۴۸ ۰ ۷۲۷,۳۳۶ ۱۷۲,۹۱۲ ۱,۰۶۸,۷۴۳,۳۸۶,۰۷۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۶,۱۶۹,۶۰۳ ۶,۱۱۶,۶۶۵ ۰ ۰ ۹۰۰,۲۴۸ ۰ ۷۲۷,۳۳۶ ۱۷۲,۹۱۲ ۱,۰۵۷,۶۴۴,۸۳۶,۹۱۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۶,۱۶۹,۴۲۰ ۶,۱۱۶,۴۸۳ ۰ ۲۵۸ ۹۰۰,۲۴۸ ۲۵ ۷۲۷,۳۳۶ ۱۷۲,۹۱۲ ۱,۰۵۷,۶۱۳,۲۹۷,۴۲۳