صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۴۸۰,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۳,۵۱۹,۶۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۹۱,۶۲۳,۲۷۰,۹۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۳,۸۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۳,۳۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۳,۳۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۶۳,۸۵۶ ۱۶۳,۳۲۳ ۰ ۴,۹۶۹ ۲۸,۵۱۳,۱۳۹ ۲۳,۸۱۱ ۱۲,۰۳۲,۷۸۵ ۱۶,۴۸۰,۳۵۴ ۲,۶۹۱,۶۲۳,۲۷۰,۹۶۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۶۰,۸۰۰ ۱۶۰,۲۸۹ ۰ ۲۰۵,۶۵۶ ۲۸,۵۰۸,۱۷۰ ۳۸,۸۷۹ ۱۲,۰۰۸,۹۷۴ ۱۶,۴۹۹,۱۹۶ ۲,۶۴۴,۶۴۱,۰۷۸,۷۱۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۵۸,۷۶۳ ۱۵۸,۲۶۰ ۰ ۵۳,۴۹۷ ۲۸,۳۰۲,۵۱۴ ۵۲,۱۳۵ ۱۱,۹۷۰,۰۹۵ ۱۶,۳۳۲,۴۱۹ ۲,۵۸۴,۷۶۹,۹۱۶,۱۷۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۵۸,۷۴۷ ۱۵۸,۲۵۸ ۰ ۰ ۲۸,۲۴۹,۰۱۷ ۰ ۱۱,۹۱۷,۹۶۰ ۱۶,۳۳۱,۰۵۷ ۲,۵۸۴,۵۱۵,۶۵۳,۱۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۵۷,۰۳۴ ۱۵۶,۵۵۶ ۰ ۰ ۲۸,۲۴۹,۰۱۷ ۰ ۱۱,۹۱۷,۹۶۰ ۱۶,۳۳۱,۰۵۷ ۲,۵۵۶,۷۲۰,۶۵۰,۴۴۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۵۷,۰۲۰ ۱۵۶,۵۴۲ ۰ ۸,۰۶۹ ۲۸,۲۴۹,۰۱۷ ۱۰۴,۲۳۶ ۱۱,۹۱۷,۹۶۰ ۱۶,۳۳۱,۰۵۷ ۲,۵۵۶,۵۰۱,۷۳۲,۲۳۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۵۶,۹۹۹ ۱۵۶,۵۲۴ ۰ ۶,۱۷۰ ۲۸,۲۴۰,۹۴۸ ۱۰۶,۷۴۰ ۱۱,۸۱۳,۷۲۴ ۱۶,۴۲۷,۲۲۴ ۲,۵۷۱,۲۵۲,۸۲۲,۷۶۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۵۷,۱۱۴ ۱۵۶,۶۳۸ ۰ ۳۱,۲۷۱ ۲۸,۲۳۴,۷۷۸ ۲۱,۳۶۵ ۱۱,۷۰۶,۹۸۴ ۱۶,۵۲۷,۷۹۴ ۲,۵۸۸,۸۸۴,۸۱۲,۶۹۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۵۹,۰۹۲ ۱۵۸,۶۰۲ ۰ ۳۷,۳۸۸ ۲۸,۲۰۳,۵۰۷ ۳۱,۴۰۶ ۱۱,۶۸۵,۶۱۹ ۱۶,۵۱۷,۸۸۸ ۲,۶۱۹,۷۶۸,۲۰۶,۵۹۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۶۱,۰۰۸ ۱۶۰,۵۰۱ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۲۸,۱۶۶,۱۱۹ ۳۷,۵۰۲ ۱۱,۶۵۴,۲۱۳ ۱۶,۵۱۱,۹۰۶ ۲,۶۵۰,۱۷۶,۵۵۲,۵۰۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۵۹,۹۵۹ ۱۵۹,۴۷۲ ۰ ۰ ۲۸,۱۳۲,۲۳۴ ۰ ۱۱,۶۱۶,۷۱۱ ۱۶,۵۱۵,۵۲۳ ۲,۶۳۳,۷۶۴,۳۴۵,۷۴۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۵۸,۵۰۴ ۱۵۸,۰۲۸ ۰ ۰ ۲۸,۱۳۲,۲۳۴ ۰ ۱۱,۶۱۶,۷۱۱ ۱۶,۵۱۵,۵۲۳ ۲,۶۰۹,۹۱۸,۴۶۲,۸۸۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۵۸,۴۹۲ ۱۵۸,۰۱۶ ۰ ۷۹,۶۱۱ ۲۸,۱۳۲,۲۳۴ ۳۶,۴۶۸ ۱۱,۶۱۶,۷۱۱ ۱۶,۵۱۵,۵۲۳ ۲,۶۰۹,۷۱۲,۳۵۴,۳۶۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۵۸,۴۷۸ ۱۵۸,۰۰۱ ۰ ۵۵,۹۱۹ ۲۸,۰۵۲,۶۲۳ ۱۲,۲۲۴ ۱۱,۵۸۰,۲۴۳ ۱۶,۴۷۲,۳۸۰ ۲,۶۰۲,۶۵۰,۴۰۷,۲۸۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۶۰,۱۴۵ ۱۵۹,۶۶۱ ۰ ۱۶۰,۰۹۲ ۲۷,۹۹۶,۷۰۴ ۳,۸۰۰ ۱۱,۵۶۸,۰۱۹ ۱۶,۴۲۸,۶۸۵ ۲,۶۲۳,۰۱۴,۰۶۹,۱۳۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۶۰,۸۵۳ ۱۶۰,۳۵۲ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۶,۶۱۲ ۰ ۱۱,۵۶۴,۲۱۹ ۱۶,۲۷۲,۳۹۳ ۲,۶۰۹,۳۱۵,۶۲۰,۳۴۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۶۰,۴۲۷ ۱۵۹,۹۱۳ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۶,۶۱۲ ۰ ۱۱,۵۶۴,۲۱۹ ۱۶,۲۷۲,۳۹۳ ۲,۶۰۲,۱۷۴,۰۵۸,۵۲۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۱۶۰,۴۱۷ ۱۵۹,۹۰۴ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۶,۶۱۲ ۰ ۱۱,۵۶۴,۲۱۹ ۱۶,۲۷۲,۳۹۳ ۲,۶۰۲,۰۱۵,۴۱۱,۸۵۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۱۶۰,۴۰۷ ۱۵۹,۸۹۴ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۶,۶۱۲ ۰ ۱۱,۵۶۴,۲۱۹ ۱۶,۲۷۲,۳۹۳ ۲,۶۰۱,۸۵۷,۴۳۵,۸۴۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۶۰,۴۰۲ ۱۵۹,۸۸۹ ۰ ۴۸,۳۱۶ ۲۷,۸۳۶,۶۱۲ ۵,۹۷۹ ۱۱,۵۶۴,۲۱۹ ۱۶,۲۷۲,۳۹۳ ۲,۶۰۱,۷۷۰,۱۵۹,۰۲۹