صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۰,۴۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۹,۵۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۵۶,۵۷۷,۹۵۲,۱۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۸۴,۸۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۴۸,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۴۸,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۵,۵۸۴,۸۰۹ ۵,۵۴۸,۴۰۹ ۰ ۱۴۳ ۸۹۰,۰۴۸ ۱۲۲ ۶۹۹,۶۱۹ ۱۹۰,۴۲۹ ۱,۰۵۶,۵۷۷,۹۵۲,۱۹۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۵,۵۶۴,۸۳۵ ۵,۵۲۸,۶۹۰ ۰ ۱۰۷ ۸۸۹,۹۰۵ ۰ ۶۹۹,۴۹۷ ۱۹۰,۴۰۸ ۱,۰۵۲,۷۰۶,۸۳۵,۰۴۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۵,۵۵۵,۶۵۷ ۵,۵۱۹,۲۱۶ ۰ ۴۷۵ ۸۸۹,۷۹۸ ۰ ۶۹۹,۴۹۷ ۱۹۰,۳۰۱ ۱,۰۵۰,۳۱۲,۳۴۰,۵۰۵
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۵,۵۸۳,۹۰۱ ۵,۵۴۶,۸۰۲ ۰ ۰ ۸۸۹,۳۲۳ ۰ ۶۹۹,۴۹۷ ۱۸۹,۸۲۶ ۱,۰۵۲,۹۲۷,۲۳۹,۹۹۵
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۵,۵۷۸,۳۷۹ ۵,۵۴۱,۳۳۸ ۰ ۰ ۸۸۹,۳۲۳ ۰ ۶۹۹,۴۹۷ ۱۸۹,۸۲۶ ۱,۰۵۱,۸۹۰,۰۵۲,۸۱۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۵,۵۷۸,۰۷۶ ۵,۵۴۱,۰۳۵ ۰ ۶۶۶ ۸۸۹,۳۲۳ ۳۵۵ ۶۹۹,۴۹۷ ۱۸۹,۸۲۶ ۱,۰۵۱,۸۳۲,۵۵۱,۵۰۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۵,۵۷۷,۶۹۹ ۵,۵۴۰,۵۹۷ ۰ ۱۵۰ ۸۸۸,۶۵۷ ۱۹۰ ۶۹۹,۱۴۲ ۱۸۹,۵۱۵ ۱,۰۵۰,۰۲۶,۳۱۰,۳۱۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۵,۵۶۶,۶۷۹ ۵,۵۲۹,۷۰۴ ۰ ۱۹۳ ۸۸۸,۵۰۷ ۴۲۹ ۶۹۸,۹۵۲ ۱۸۹,۵۵۵ ۱,۰۴۸,۱۸۳,۰۱۵,۲۲۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۵,۵۳۸,۱۷۷ ۵,۵۰۱,۸۸۷ ۰ ۲۶۱ ۸۸۸,۳۱۴ ۳۳ ۶۹۸,۵۲۳ ۱۸۹,۷۹۱ ۱,۰۴۴,۲۰۸,۶۱۴,۲۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۵,۵۲۳,۱۷۹ ۵,۴۸۶,۴۱۸ ۰ ۲۱۰ ۸۸۸,۰۵۳ ۱۴۷ ۶۹۸,۴۹۰ ۱۸۹,۵۶۳ ۱,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۶,۲۴۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۵,۵۵۰,۰۷۸ ۵,۵۱۳,۲۲۴ ۰ ۰ ۸۸۷,۸۴۳ ۰ ۶۹۸,۳۴۳ ۱۸۹,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۷۵۵,۸۷۴,۰۵۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۵,۵۴۸,۰۲۸ ۵,۵۱۱,۴۸۹ ۰ ۰ ۸۸۷,۸۴۳ ۰ ۶۹۸,۳۴۳ ۱۸۹,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۴۲۷,۱۲۸,۰۹۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۵,۵۴۷,۸۱۲ ۵,۵۱۱,۲۷۳ ۰ ۰ ۸۸۷,۸۴۳ ۰ ۶۹۸,۳۴۳ ۱۸۹,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۳۸۶,۲۶۱,۷۷۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۵,۵۴۷,۵۹۷ ۵,۵۱۱,۰۵۸ ۰ ۳۰۴ ۸۸۷,۸۴۳ ۱,۳۸۸ ۶۹۸,۳۴۳ ۱۸۹,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۳۴۵,۴۷۱,۴۴۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۴۷,۰۹۰ ۵,۵۱۰,۷۵۸ ۰ ۴۲۱ ۸۸۷,۵۳۹ ۸۳ ۶۹۶,۹۵۵ ۱۹۰,۵۸۴ ۱,۰۵۰,۲۶۲,۳۷۸,۶۵۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۵۳۶,۶۷۱ ۵,۵۰۰,۵۵۰ ۰ ۷۴۷ ۸۸۷,۱۱۸ ۱۰ ۶۹۶,۸۷۲ ۱۹۰,۲۴۶ ۱,۰۴۶,۴۵۷,۵۷۸,۲۳۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۵,۵۶۲,۷۷۹ ۵,۵۲۶,۲۲۰ ۰ ۵۲۰ ۸۸۶,۳۷۱ ۵۶ ۶۹۶,۸۶۲ ۱۸۹,۵۰۹ ۱,۰۴۷,۲۶۸,۴۴۱,۶۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۵,۵۷۵,۶۱۸ ۵,۵۳۸,۶۳۴ ۰ ۰ ۸۸۵,۸۵۱ ۰ ۶۹۶,۸۰۶ ۱۸۹,۰۴۵ ۱,۰۴۷,۰۵۱,۱۳۱,۳۵۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۵,۵۸۷,۲۴۷ ۵,۵۵۰,۰۹۰ ۰ ۰ ۸۸۵,۸۵۱ ۰ ۶۹۶,۸۰۶ ۱۸۹,۰۴۵ ۱,۰۴۹,۲۱۶,۷۱۵,۰۱۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۵,۵۸۷,۰۳۱ ۵,۵۴۹,۸۷۴ ۰ ۱۴۵ ۸۸۵,۸۵۱ ۱۸ ۶۹۶,۸۰۶ ۱۸۹,۰۴۵ ۱,۰۴۹,۱۷۵,۹۲۰,۶۹۳