سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 147,800
تعداد واحدهای باقی مانده: 352,200
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 520,334,550,255
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,542,145
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,520,531
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,520,531
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/25 3,542,145 3,520,531 0 0 768,747 40 620,947 147,800 520,334,550,255
  2 1397/09/24 3,566,806 3,544,908 0 0 768,747 0 620,907 147,840 524,079,169,653
  3 1397/09/23 3,568,633 3,546,682 0 0 768,747 0 620,907 147,840 524,341,459,692
  4 1397/09/22 3,568,699 3,546,748 0 10 768,747 52 620,907 147,840 524,351,275,118
  5 1397/09/21 3,568,758 3,546,813 0 255 768,737 150 620,855 147,882 524,509,851,218
  6 1397/09/20 3,581,561 3,559,430 0 0 768,482 132 620,705 147,777 526,001,932,130
  7 1397/09/19 3,594,700 3,572,433 0 920 768,482 0 620,573 147,909 528,395,049,503
  8 1397/09/18 3,598,772 3,576,314 1- 55 767,562 124 620,573 146,989 525,678,747,094
  9 1397/09/17 3,613,693 3,591,079 0 0 767,507 0 620,449 147,058 528,096,880,177
  10 1397/09/16 3,610,186 3,587,588 0 0 767,507 0 620,449 147,058 527,583,516,459
  11 1397/09/15 3,610,262 3,587,664 0 340 767,507 416 620,449 147,058 527,594,732,940
  12 1397/09/14 3,610,275 3,587,688 0 9 767,167 168 620,033 147,134 527,870,950,468
  13 1397/09/13 3,599,821 3,577,355 0 47 767,158 464 619,865 147,293 526,919,401,885
  14 1397/09/12 3,599,455 3,577,030 0 9 767,111 711 619,401 147,710 528,363,173,498
  15 1397/09/11 3,541,969 3,520,226 0 7 767,102 0 618,690 148,412 522,443,814,323
  16 1397/09/10 3,493,481 3,472,165 0 0 767,095 0 618,690 148,405 515,286,706,439
  17 1397/09/09 3,543,028 3,521,187 0 0 767,095 0 618,690 148,405 522,561,824,264
  18 1397/09/08 3,543,104 3,521,264 0 84 767,095 0 618,690 148,405 522,573,158,890
  19 1397/09/07 3,543,180 3,521,328 0 137 767,011 217 618,690 148,321 522,286,886,286
  20 1397/09/06 3,573,735 3,551,361 0 13 766,874 1,286 618,473 148,401 527,025,476,473