دارندگان واحدهای ممتاز

رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری مفید
7350

2

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

2500

3 مرتضی استهری
50
4 رضا ابراهیمی قلعه حسن
50
5 یوسف یوسفیان
50
  جمع 10,000


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق