دارندگان واحدهای ممتاز

رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری مفید
7350

2

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

2650

  جمع 10,000