مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع سالیانه صندوق ممتاز و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.02.31 دریافت خبر 1396/03/20
2 تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر 1396/01/20
3 تغییر مدیر و متولی صندوق دریافت خبر 1395/12/24
4 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1395/11/09
5 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1395/10/04
6 تغییر متولی صندوق دریافت خبر 1395/04/28
7 مجمع سالیانه صندوق ممتاز و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.02.29 دریافت خبر 1395/03/12
8 افزایش هزینه حسابرس - مجمع مورخ 94/10/30 دریافت خبر 1394/12/09
9 مجمع مورخ 1394.10.30 بابت افزایش هزینه حسابرس دریافت خبر 1394/10/23
10 تائیدیه مجمع مورخ 94.03.06 بابت تغییر آدرس دریافت خبر 1394/05/28
11 مجمع تغییر آدرس مورخ 94.03.06 دریافت خبر 1394/05/28
12 دعوت به مجمع مورخ 94.03.06 بابت تغییر آدرس دریافت خبر 1394/05/28
13 نامه سازمان به اداره ثبت شرکت ها دریافت خبر 1394/04/14
14 مجمع سالیانه ممتاز دریافت خبر 1394/04/14
15 افزایش سقف هزینه های نرم افزار مجمع مورخ 93.10.21 دریافت خبر 1393/11/12
16 ادامه فعالیت صندوق با توجه به ماده 23 اساسنامه دریافت خبر 1393/10/21
17 تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس و روزنامه رسمی دریافت خبر 1393/10/10
18 تغییر در هزینه های نرم افزار و خدمات پشتیبانی دریافت خبر 1393/10/10
19 تغییر در کارمزد ابطال دریافت خبر 1393/10/10
20 تغییر در حد نصاب دارایی های صندوق دریافت خبر 1393/10/10
21 تغییر در حداکثر میزان مشارکت در صندوق دریافت خبر 1393/10/10
22 افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/10/10
23 تغییردر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران عادی دریافت خبر 1393/10/10
24 تعیین صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1393/10/10
25 حذف محدودیت حداقل تعداد واحد دریافت خبر 1393/10/07
26 صورتجلسه مجمع سالیانه ممتاز منتهی به 1392/12/29 دریافت خبر 1393/08/10
27 مجمع ممتاز- افزایش هزینه حسابرس دریافت خبر 1393/07/30
28 صورتجلسه مجمع تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛ دریافت خبر 1393/02/21
29 صورتجلسه مجمع صندوق ممتاز-افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/02/15
30 صورتجلسه مجمع ممتاز-حذف رکن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1393/02/15
31 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز با موضوع «با موضوع تمدید و حذف ضامن نقدشوندگی صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق مذکور(فاقد ضامن نقدشوندگی) و معرفی ارکان صندوق»، دریافت خبر 1393/02/03
32 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1392/10/25
33 تاییدیه مجمع سالیانه دریافت خبر 1392/09/27
34 92.08.15 صورتجلسه سالانه صندوق ممتاز دریافت خبر 1392/08/18
35 بلامانع بودن تغییر در بندهای امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ممتاز دریافت خبر 1392/06/30
36 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز+تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
37 صورتجلسه 1392.03.28 با موضوع افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1392/05/27
38 اعمال تغییرات در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز مبنی بر افزایش هزینه-های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن¬ها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ریال دریافت خبر 1392/05/27
39 تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 دریافت خبر 1391/10/05
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق