مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تصمیمات مجمع -اعمال سهام جایزه برای واحدهای صندوق مورخ 1397.04.03 دریافت خبر 1397/04/20
2 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: تغییر ساختار به مختلط 97.02.25 دریافت خبر 1397/03/28
3 دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق ممتاز مورخ 97.04.03 دریافت خبر 1397/03/22
4 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز- سالانه-تغییر حسابرس- بند جدید اساسنامه رعایت قوانین 97.02.025 دریافت خبر 1397/03/10
5 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید 97.02.25 دریافت خبر 1397/03/10
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 25/02/1397 دریافت خبر 1397/02/25
7 دعوت به مجمع سالیانه صندوق ممتاز و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.02.31 دریافت خبر 1396/03/20
8 تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر 1396/01/20
9 تغییر مدیر و متولی صندوق دریافت خبر 1395/12/24
10 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1395/11/09
11 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1395/10/04
12 تغییر متولی صندوق دریافت خبر 1395/04/28
13 مجمع سالیانه صندوق ممتاز و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.02.29 دریافت خبر 1395/03/12
14 افزایش هزینه حسابرس - مجمع مورخ 94/10/30 دریافت خبر 1394/12/09
15 مجمع مورخ 1394.10.30 بابت افزایش هزینه حسابرس دریافت خبر 1394/10/23
16 تائیدیه مجمع مورخ 94.03.06 بابت تغییر آدرس دریافت خبر 1394/05/28
17 مجمع تغییر آدرس مورخ 94.03.06 دریافت خبر 1394/05/28
18 دعوت به مجمع مورخ 94.03.06 بابت تغییر آدرس دریافت خبر 1394/05/28
19 نامه سازمان به اداره ثبت شرکت ها دریافت خبر 1394/04/14
20 مجمع سالیانه ممتاز دریافت خبر 1394/04/14
21 افزایش سقف هزینه های نرم افزار مجمع مورخ 93.10.21 دریافت خبر 1393/11/12
22 ادامه فعالیت صندوق با توجه به ماده 23 اساسنامه دریافت خبر 1393/10/21
23 تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس و روزنامه رسمی دریافت خبر 1393/10/10
24 تغییر در هزینه های نرم افزار و خدمات پشتیبانی دریافت خبر 1393/10/10
25 تغییر در کارمزد ابطال دریافت خبر 1393/10/10
26 تغییر در حد نصاب دارایی های صندوق دریافت خبر 1393/10/10
27 تغییر در حداکثر میزان مشارکت در صندوق دریافت خبر 1393/10/10
28 افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/10/10
29 تغییردر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران عادی دریافت خبر 1393/10/10
30 تعیین صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1393/10/10
31 حذف محدودیت حداقل تعداد واحد دریافت خبر 1393/10/07
32 صورتجلسه مجمع سالیانه ممتاز منتهی به 1392/12/29 دریافت خبر 1393/08/10
33 مجمع ممتاز- افزایش هزینه حسابرس دریافت خبر 1393/07/30
34 صورتجلسه مجمع تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛ دریافت خبر 1393/02/21
35 صورتجلسه مجمع صندوق ممتاز-افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/02/15
36 صورتجلسه مجمع ممتاز-حذف رکن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1393/02/15
37 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز با موضوع «با موضوع تمدید و حذف ضامن نقدشوندگی صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق مذکور(فاقد ضامن نقدشوندگی) و معرفی ارکان صندوق»، دریافت خبر 1393/02/03
38 برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز دریافت خبر 1392/10/25
39 تاییدیه مجمع سالیانه دریافت خبر 1392/09/27
40 92.08.15 صورتجلسه سالانه صندوق ممتاز دریافت خبر 1392/08/18
41 بلامانع بودن تغییر در بندهای امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ممتاز دریافت خبر 1392/06/30
42 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز+تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
43 صورتجلسه 1392.03.28 با موضوع افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1392/05/27
44 اعمال تغییرات در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز مبنی بر افزایش هزینه-های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن¬ها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ریال دریافت خبر 1392/05/27
45 تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 دریافت خبر 1391/10/05