صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵۰,۳۹۶ ۷۴.۵۷ ۴۳۰,۰۹۰ ۴۵.۹۸ ۴۶۲,۵۴۳ ۴۶.۲۳ ۴۹۷,۱۴۶ ۴۷.۸۹
اوراق ۶۰,۹۴۰ ۱۸.۱۴ ۴۰۳,۵۰۶ ۴۳.۱۴ ۴۵۲,۴۴۸ ۴۵.۲۲ ۴۶۸,۲۰۲ ۴۵.۱
وجه نقد ۷,۲۹۱ ۲.۱۷ ۴۴,۹۸۵ ۴.۸۱ ۲۵,۷۸۰ ۲.۵۷ ۱۷,۶۴۶ ۱.۶۹
سایر دارایی ها ۱۶,۰۹۹ ۴.۷۹ ۵۸,۱۰۶ ۶.۲۱ ۵۹,۵۹۹ ۵.۹۵ ۵۲,۸۷۲ ۵.۰۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۳,۲۸۹ ۳۳.۷۳ ۱۸۲,۲۸۶ ۱۹.۴۹ ۱۸۳,۷۱۴ ۱۸.۳۶ ۱۹۴,۶۸۳ ۱۸.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد