صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۰۲,۷۹۲ ۱۹.۵۶ ۵۲۰,۳۷۳ ۱۴.۱ ۶۱۷,۳۳۵ ۱۵.۹۱ ۷۱۴,۴۹۸ ۱۷.۶۴
سایر سهام ۴۲۸,۱۶۹ ۴۱.۲۸ ۱,۶۷۶,۹۶۶ ۴۵.۴۲ ۱,۷۴۴,۹۰۱ ۴۴.۹۶ ۱,۸۰۸,۳۱۴ ۴۴.۶۵
اوراق مشارکت ۳۴۶,۲۵۶ ۳۳.۳۹ ۱,۳۶۲,۲۲۴ ۳۶.۹ ۱,۴۰۲,۵۴۶ ۳۶.۱۴ ۱,۴۵۴,۳۵۷ ۳۵.۹۱
اوراق سپرده ۶۷۰ ۰.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۱,۳۵۰ ۵.۹۲ ۸۶,۸۷۷ ۲.۳۵ ۸۱,۶۱۵ ۲.۱ ۶۹,۲۶۹ ۱.۷۱
سایر دارایی‌ها ۲۷,۸۰۴ ۲.۶۸ ۴۵,۰۵۵ ۱.۲۲ ۳۴,۲۱۱ ۰.۸۸ ۳,۷۱۸ ۰.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۸۰۸ ۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد