ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 240,287 86.38 318,335 67.42 372,620 58.95 365,543 55.89
اوراق 33,293 11.96 115,839 24.53 213,725 33.81 271,039 41.44
وجه نقد 5,578 2 21,238 4.49 27,797 4.39 3,947 0.6
سایر دارایی ها 13,927 5 29,048 6.15 32,057 5.07 27,391 4.18
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 103,758 37.3 20,968 4.44 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد