ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 241,796 83.54 294,337 54.24 261,812 53.78 264,542 53.51
اوراق 39,444 13.62 226,618 41.76 203,867 41.88 215,777 43.64
وجه نقد 5,617 1.94 6,976 1.28 8,505 1.74 3,986 0.8
سایر دارایی ها 14,301 4.94 27,297 5.03 23,699 4.86 20,312 4.1
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 109,307 37.76 151,214 27.86 132,470 27.21 130,648 26.42
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد