صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۱۳,۰۸۶ ۶۳.۰۳ ۱,۸۹۵,۸۲۸ ۶۰.۷ ۲,۰۰۹,۰۷۶ ۵۹.۴۱ ۲,۰۸۹,۰۹۰ ۵۹.۶۲
اوراق ۱۹۳,۷۴۸ ۲۹.۵۶ ۱,۰۲۸,۴۸۰ ۳۲.۹۳ ۱,۰۲۶,۹۴۲ ۳۰.۳۷ ۱,۱۹۵,۶۶۲ ۳۴.۱۲
وجه نقد ۴۸,۴۲۹ ۷.۳۹ ۱۱۲,۵۴۰ ۳.۶ ۲۲۰,۱۹۶ ۶.۵۱ ۴۲,۲۷۱ ۱.۲۱
سایر دارایی‌ها ۱۹,۱۷۲ ۲.۹۳ ۸۶,۶۶۰ ۲.۷۷ ۱۲۵,۵۸۳ ۳.۷۱ ۱۷۷,۲۱۶ ۵.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۵۰,۸۶۰ ۲۳.۰۲ ۴۴۰,۰۲۷ ۱۴.۰۹ ۵۲۷,۴۴۶ ۱۵.۶ ۵۹۲,۳۷۲ ۱۶.۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۷۰۳ ۰.۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد