صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۲۴,۳۹۲ ۱۸.۷۸ ۵۶۵,۸۰۰ ۱۴.۳۹ ۵۵۱,۵۱۵ ۱۳.۹۹ ۵۸۳,۸۷۰ ۱۴.۲۷
سایر سهام ۵۰۰,۴۷۲ ۴۱.۸۹ ۱,۷۹۰,۱۱۳ ۴۵.۵۴ ۱,۸۳۲,۰۳۸ ۴۶.۴۵ ۱,۹۶۰,۵۵۷ ۴۷.۹۲
اوراق مشارکت ۴۱۰,۹۹۹ ۳۴.۴۰ ۱,۴۴۲,۳۰۶ ۳۶.۶۹ ۱,۴۲۹,۱۶۸ ۳۶.۲۴ ۱,۴۷۱,۱۶۴ ۳۵.۹۶
اوراق سپرده ۶۳۲ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۲,۵۸۷ ۵.۲۴ ۸۰,۸۵۵ ۲.۰۶ ۹۳,۵۵۸ ۲.۳۷ ۴۲,۴۴۶ ۱.۰۴
سایر دارایی‌ها ۲۹,۳۳۲ ۲.۴۵ ۵۲,۰۹۵ ۱.۳۳ ۳۷,۱۳۴ ۰.۹۴ ۳۳,۳۱۲ ۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد