ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 238,373 88.52 241,470 94.03 216,352 92.47 201,425 83.31
اوراق 30,602 11.36 2,813 1.09 3,475 1.48 15,403 6.37
وجه نقد 5,090 1.89 4,401 1.71 3,738 1.59 10,261 4.24
سایر دارایی ها 13,478 5 8,109 3.15 10,388 4.44 14,669 6.06
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 106,038 39.37 115,423 44.94 106,615 45.57 102,440 42.37
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق