صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۷۹,۸۷۱ ۲۰.۸۷ ۵۶۹,۳۷۴ ۱۵.۲۸ ۶۰۵,۸۳۷ ۱۵.۱۴ ۶۱۰,۰۱۹ ۱۵.۰۱
سایر سهام ۳۵۰,۱۴۸ ۴۰.۶۳ ۱,۵۹۷,۱۵۹ ۴۲.۸۵ ۱,۷۱۵,۲۷۲ ۴۲.۸۶ ۱,۷۴۳,۰۷۲ ۴۲.۹۱
اوراق مشارکت ۲۷۴,۸۳۸ ۳۱.۸۹ ۱,۲۹۷,۳۷۶ ۳۴.۸۱ ۱,۳۶۷,۴۳۴ ۳۴.۱۷ ۱,۵۳۷,۰۰۵ ۳۷.۸۳
اوراق سپرده ۷۱۹ ۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵۶,۹۶۵ ۶.۶۱ ۲۰۸,۱۳۳ ۵.۵۸ ۲۶۹,۹۶۵ ۶.۷۵ ۱۴۰,۰۷۶ ۳.۴۵
سایر دارایی‌ها ۲۵,۰۱۹ ۲.۹ ۵۵,۱۷۰ ۱.۴۸ ۴۳,۳۴۷ ۱.۰۸ ۳۲,۷۶۴ ۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۸۷ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد