صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۴۴,۳۱۹ ۴۲.۳۵ ۵۴۴,۳۱۹ ۱۳.۷۶ ۵۴۸,۸۳۶ ۱۴.۰۸ ۵۱۴,۶۷۱ ۱۳.۹۳
سایر سهام ۱,۸۸۷,۷۵۴ ۱۴۶.۸۸ ۱,۸۸۷,۷۵۴ ۴۷.۷۳ ۱,۸۶۳,۶۰۲ ۴۷.۷۹ ۱,۷۱۹,۴۸۱ ۴۶.۵۴
اوراق مشارکت ۴۴۸,۶۱۹ ۳۴.۹۱ ۱,۴۷۳,۸۳۱ ۳۷.۲۶ ۱,۴۲۹,۷۰۰ ۳۶.۶۷ ۱,۴۳۶,۸۷۴ ۳۸.۸۹
اوراق سپرده ۶۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۲,۱۷۴ ۴.۸۴ ۴۳,۳۸۸ ۱.۱ ۴۰,۰۶۸ ۱.۰۳ ۷,۴۶۴ ۰.۲
سایر دارایی‌ها ۲۹,۲۵۳ ۲.۲۸ ۱۹,۸۶۷ ۰.۵ ۱۷,۰۵۸ ۰.۴۴ ۱۵,۹۴۴ ۰.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد