صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۱۵,۹۰۲ ۶۷.۷۴ ۱,۵۲۳,۰۰۳ ۵۴.۰۴ ۱,۲۱۸,۳۸۸ ۴۴.۷۸ ۱,۲۲۲,۹۷۷ ۴۴.۷۱
اوراق ۱۱۲,۷۶۰ ۲۴.۱۸ ۷۰۵,۴۹۳ ۲۵.۰۳ ۹۱۳,۳۲۵ ۳۳.۵۷ ۱,۰۷۹,۳۶۵ ۳۹.۴۶
وجه نقد ۳۳,۰۲۰ ۷.۰۸ ۵۳۲,۰۳۴ ۱۸.۸۸ ۴۹۵,۶۴۹ ۱۸.۲۲ ۳۹۹,۰۵۱ ۱۴.۵۹
سایر دارایی ها ۱۷,۰۱۹ ۳.۶۵ ۵۷,۹۶۵ ۲.۰۶ ۹۳,۳۵۷ ۳.۴۳ ۳۳,۷۵۱ ۱.۲۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۲,۲۷۷ ۲۸.۳۷ ۴۶۶,۶۹۲ ۱۶.۵۶ ۳۱۸,۷۰۸ ۱۱.۷۱ ۳۱۳,۷۶۲ ۱۱.۴۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد