ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 241,588 84.38 333,680 56.3 286,503 53.47 273,925 52.27
اوراق 37,526 13.1 229,137 38.66 231,934 43.28 230,868 44.05
وجه نقد 5,571 1.94 13,203 2.22 3,585 0.66 6,051 1.15
سایر دارایی ها 14,203 4.96 30,234 5.1 26,495 4.94 26,427 5.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 101,892 35.59 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد