صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹۰,۷۵۳ ۶۹.۵۷ ۱,۱۲۷,۸۳۳ ۵۰.۴۳ ۱,۱۸۳,۲۹۷ ۴۷.۵۹ ۱,۵۸۸,۶۲۰ ۵۷.۳۱
اوراق ۹۸,۵۳۴ ۲۳.۵۸ ۵۰۵,۲۷۰ ۲۲.۵۹ ۵۱۳,۱۳۱ ۲۰.۶۴ ۵۲۲,۵۹۲ ۱۸.۸۵
وجه نقد ۲۳,۷۳۵ ۵.۶۸ ۵۵۵,۳۸۸ ۲۴.۸۴ ۷۷۵,۱۶۱ ۳۱.۱۸ ۶۴۰,۸۲۴ ۲۳.۱۲
سایر دارایی ها ۱۶,۰۳۰ ۳.۸۴ ۴۷,۷۳۱ ۲.۱۳ ۱۴,۸۱۹ ۰.۶ ۱۹,۸۲۱ ۰.۷۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۲۵,۳۹۴ ۳۰ ۳۷۰,۱۳۰ ۱۶.۵۵ ۳۸۷,۸۰۷ ۱۵.۶ ۵۰۶,۶۸۸ ۱۸.۲۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد