صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۸۱,۱۶۹ ۶۳.۲۹ ۱,۶۹۲,۵۷۳ ۵۴.۸۴ ۱,۸۱۸,۷۳۱ ۵۷.۸۴ ۱,۸۰۶,۸۸۴ ۶۰.۰۴
اوراق ۱۷۳,۹۳۹ ۲۸.۸۸ ۱,۲۳۶,۶۵۵ ۴۰.۰۷ ۱,۲۴۸,۲۷۷ ۳۹.۷ ۱,۰۷۴,۱۹۴ ۳۵.۶۹
وجه نقد ۴۶,۹۸۲ ۷.۸ ۱۲۳,۲۸۱ ۳.۹۹ ۳۱,۸۴۸ ۱.۰۱ ۶,۶۴۴ ۰.۲۲
سایر دارایی ها ۱۷,۷۲۸ ۲.۹۴ ۳۳,۸۰۵ ۱.۱ ۴۵,۳۴۲ ۱.۴۴ ۱۲۱,۶۷۲ ۴.۰۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۴۴,۵۹۸ ۲۴.۰۱ ۳۸۴,۶۹۰ ۱۲.۴۶ ۳۹۵,۱۹۰ ۱۲.۵۷ ۳۷۰,۴۷۷ ۱۲.۳۱
صندوق سرمایه گذاری ۱,۲۴۷ ۰.۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد