صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵۴,۱۸۱ ۷۵.۰۹ ۴۶۵,۴۲۱ ۴۴.۷۸ ۴۲۸,۵۲۵ ۴۰.۱۲ ۴۲۴,۸۹۴ ۴۰.۰۳
اوراق ۶۹,۶۱۱ ۲۰.۵۷ ۴۸۳,۵۱۴ ۴۶.۵۲ ۵۴۹,۲۲۶ ۵۱.۴۲ ۵۷۶,۸۰۵ ۵۴.۳۴
وجه نقد ۸,۴۸۳ ۲.۵۱ ۵۹,۲۲۹ ۵.۷ ۶۷,۲۹۵ ۶.۳ ۴۴,۲۱۶ ۴.۱۷
سایر دارایی ها ۱۶,۵۹۳ ۴.۹ ۴۸,۵۴۲ ۴.۶۷ ۳۷,۶۲۳ ۳.۵۲ ۲۸,۱۳۴ ۲.۶۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۴,۷۱۲ ۳۳.۸۹ ۱۹۱,۱۴۱ ۱۸.۳۹ ۱۸۹,۰۷۲ ۱۷.۷ ۱۸۸,۸۷۲ ۱۷.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد