صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۹۵,۸۶۹ ۱۹.۹۹ ۵۳۷,۷۸۴ ۱۵.۵۸ ۵۶۵,۳۷۸ ۱۶.۳۲ ۵۴۱,۶۲۸ ۱۵.۵۹
سایر سهام ۴۰۱,۰۵۷ ۴۰.۹۴ ۱,۴۷۱,۴۹۴ ۴۲.۶۲ ۱,۵۴۰,۲۵۳ ۴۴.۴۶ ۱,۵۷۸,۴۴۲ ۴۵.۴۴
اوراق مشارکت ۳۲۲,۶۲۵ ۳۲.۹۳ ۱,۲۴۶,۵۲۲ ۳۶.۱۱ ۱,۱۶۲,۶۱۷ ۳۳.۵۶ ۱,۱۶۱,۱۸۴ ۳۳.۴۳
اوراق سپرده ۶۸۶ ۰.۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۰,۷۳۸ ۶.۲ ۱۱۵,۲۹۰ ۳.۳۴ ۱۳۸,۲۱۰ ۳.۹۹ ۱۵۰,۹۰۸ ۴.۳۴
سایر دارایی‌ها ۲۷,۴۰۲ ۲.۸ ۷۷,۳۲۷ ۲.۲۴ ۵۸,۰۶۹ ۱.۶۸ ۴۱,۸۳۱ ۱.۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۹۲۷ ۰.۰۹ ۳,۹۸۳ ۰.۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد