صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۶۳,۷۲۲ ۷۳.۱۷ ۶۳۲,۰۹۴ ۵۲.۸۵ ۷۵۲,۳۳۴ ۵۵.۹۹ ۹۲۰,۴۲۹ ۶۴.۳۲
اوراق ۸۲,۶۱۵ ۲۲.۹۲ ۵۱۸,۵۱۶ ۴۳.۳۵ ۵۳۳,۳۳۴ ۳۹.۶۹ ۴۸۵,۲۶۷ ۳۳.۹۱
وجه نقد ۸,۹۵۷ ۲.۴۹ ۲۶,۲۳۵ ۲.۱۹ ۳۷,۴۹۰ ۲.۷۹ ۱۳,۸۸۷ ۰.۹۷
سایر دارایی ها ۱۴,۹۱۰ ۴.۱۴ ۱۹,۱۷۵ ۱.۶ ۲۰,۶۵۳ ۱.۵۴ ۱۱,۴۳۹ ۰.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۷,۴۹۳ ۳۲.۶ ۲۲۴,۰۷۰ ۱۸.۷۳ ۲۶۵,۵۷۱ ۱۹.۷۶ ۲۹۸,۲۱۳ ۲۰.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد