ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 238,351 88.28 271,223 89.79 279,654 92.52 273,109 94.97
اوراق 31,532 11.67 15,202 5.03 5,459 1.8 1,343 0.46
وجه نقد 5,121 1.89 7,048 2.33 9,266 3.06 6,158 2.14
سایر دارایی ها 13,628 5.04 8,576 2.83 7,861 2.6 6,948 2.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 105,767 39.17 108,925 36.06 112,195 37.12 115,694 40.23
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق