ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 238,171 88.28 229,533 82.43 255,181 81.27 281,436 79.35
اوراق 30,479 11.29 25,708 9.23 30,168 9.6 48,032 13.54
وجه نقد 5,168 1.91 8,000 2.87 9,874 3.14 10,169 2.86
سایر دارایی ها 13,583 5.03 17,127 6.15 24,404 7.77 31,377 8.84
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 105,965 39.27 103,320 37.1 84,059 26.77 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد