صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۴۸,۵۷۷ ۶۲.۶۵ ۲,۳۰۷,۵۰۷ ۵۹.۲۴ ۲,۳۴۲,۰۱۷ ۵۸.۶ ۲,۲۳۴,۲۶۶ ۵۴.۹۶
اوراق ۲۱۶,۴۵۴ ۳۰.۲۳ ۱,۲۸۲,۷۸۲ ۳۲.۹۳ ۱,۳۷۵,۴۰۹ ۳۴.۴۱ ۱,۳۹۳,۷۶۵ ۳۴.۲۹
وجه نقد ۵۰,۲۹۷ ۷.۰۳ ۱۵۸,۱۱۸ ۴.۰۶ ۱۱۶,۶۳۹ ۲.۹۲ ۳۰۶,۶۶۵ ۷.۵۴
سایر دارایی‌ها ۲۱,۵۰۵ ۳ ۱۴۶,۵۵۴ ۳.۷۶ ۱۶۲,۸۲۵ ۴.۰۷ ۱۳۰,۴۶۵ ۳.۲۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۵۹,۹۶۶ ۲۲.۳۴ ۶۳۴,۰۱۶ ۱۶.۲۸ ۶۳۰,۰۷۶ ۱۵.۷۶ ۶۳۸,۱۵۱ ۱۵.۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۵۰۷ ۰.۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد