صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۷۰,۹۵۲ ۷۲.۲۱ ۷۹۳,۸۸۲ ۵۵.۴۶ ۷۹۸,۱۳۰ ۵۰.۳۸ ۷۸۹,۶۶۱ ۴۷.۴۸
اوراق ۸۸,۰۳۲ ۲۳.۴۶ ۴۸۷,۵۶۸ ۳۴.۰۶ ۴۸۱,۴۱۰ ۳۰.۳۸ ۴۸۴,۰۷۵ ۲۹.۱۱
وجه نقد ۱۱,۲۳۷ ۲.۹۹ ۱۱۷,۴۳۲ ۸.۲ ۲۵۵,۲۹۵ ۱۶.۱۱ ۳۷۴,۹۱۱ ۲۲.۵۴
سایر دارایی ها ۱۵,۲۴۹ ۴.۰۶ ۳۲,۴۸۲ ۲.۲۷ ۴۹,۵۳۲ ۳.۱۳ ۱۴,۴۵۱ ۰.۸۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۹,۶۰۸ ۳۱.۸۸ ۲۷۱,۲۴۹ ۱۸.۹۵ ۲۷۶,۴۸۳ ۱۷.۴۵ ۲۷۴,۰۹۷ ۱۶.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد