صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۶۰,۰۹۲ ۶۳.۹ ۱,۴۵۳,۰۹۶ ۵۲.۸۸ ۱,۴۸۶,۶۷۲ ۵۲.۱۹ ۱,۴۷۰,۰۹۰ ۴۵.۷۵
اوراق ۱۵۴,۶۸۶ ۲۷.۴۵ ۹۸۷,۹۷۴ ۳۵.۹۵ ۱,۰۳۴,۷۹۶ ۳۶.۳۳ ۱,۵۸۱,۰۷۸ ۴۹.۲
وجه نقد ۴۷,۲۲۳ ۸.۳۸ ۲۷۹,۸۷۲ ۱۰.۱۸ ۳۰۲,۳۳۹ ۱۰.۶۱ ۱۳۶,۲۴۱ ۴.۲۴
سایر دارایی ها ۱۷,۴۲۰ ۳.۰۹ ۲۴,۷۴۸ ۰.۹ ۲۴,۸۰۶ ۰.۸۷ ۲۶,۱۶۳ ۰.۸۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۴۰,۷۴۷ ۲۴.۹۸ ۳۴۵,۶۶۲ ۱۲.۵۸ ۳۴۷,۹۴۳ ۱۲.۲۱ ۳۳۴,۹۸۷ ۱۰.۴۲
صندوق سرمایه گذاری ۱,۱۳۲ ۰.۲ ۱,۱۳۲ ۰.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد