صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع -تمدید دوره فعالیت-صندوق ممتاز مورخ 99.01.23 ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
2 تصمیمات مجمع -ممتاز-اساسنامه-کدال-تجزیه وکاهش ارزش اسمی-انتقال ممتاز ۹۸.۱۲.۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
3 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
4 تصمیمات مجمع -ممتاز-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-کارمزد ارکان-بازارپایه ۹۸.۱۲.۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
5 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ ۹۸.۱۲.۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
7 دعوت به مجمع -تجزیه واحد ها- تغییر هزینه ارکان- انتقال واحد ممتاز-ثبت کدال-کاهش ارزش اسمی و خرید در بازار پایه فرابورس در صندوق ممتاز مورخ 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
8 تصمیمات مجمع - افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ ۹۸.۰۳.۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
9 تصمیمات مجمع -سالانه صندوق ممتاز مورخ ۹۸.۰۳.۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
10 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق ممتاز مورخ ۹۸.۰۳.۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
سایز صفحه