صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۲۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۸ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تصمیمات مجمع -ممتاز-اساسنامه-کدال-تجزیه وکاهش ارزش اسمی-انتقال ممتاز ۹۸.۱۲.۰۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ تغییر سقف سرمایه گذاری و زمان صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ماده جدید اساسنامه-تغییر نوع صندوق-اختصاص واحد جایزه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ تغییر آدرس تغییرات اساس نامه
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار تغییرات اساس نامه