اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/02/23 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/04/12 ماده جدید اساسنامه-تغییر نوع صندوق-اختصاص واحد جایزه تغییرات اساس نامه
1397/03/09 ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه
1394/05/28 تغییر آدرس تغییرات اساس نامه
1389/12/25 سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار تغییرات اساس نامه