صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (۰.۰۱۷)% (۰.۲۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۶.۸۱۱ %۸.۹۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۲.۶۸۴ (۱.۹۱۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۱۱.۸۲۷ %۵.۰۷۵
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۵۴.۶۸۹ %۵۶.۵۱۹
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۹۳.۲۸۸ %۳۴.۱۵۴
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۱۲۴.۹۴۱ %۱۱۸۵.۰۲۲
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۳۰۴۷.۸۴۸ %۱۷۸۹۲.۰۸۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹.۷۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۹۶)% (۱۰.۱۶)%