صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۰۹۲)% (۰.۷۳۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۲.۷۱۸ %۴.۰۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۱.۳۹۵ %۳.۷۳۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۳۴.۵۵۶ %۵۸.۷۵۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۴۷.۲۸۱ %۸۱.۹۷۶
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۱۰۰.۸۳۷ %۲۰۲.۸۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۷۱۶.۰۰۱ %۴۷۳۸.۳۲۲