صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۰.۱۵۶ %۰.۳۹۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۰.۶۴۳)% (۲.۰۹۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۳.۰۲۵)% (۵.۱۷۷)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۷.۱۹)% (۱۹.۳۵۴)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۲.۴۳۱)% (۲۷.۳۰۶)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۹۷.۳۳ %۱۲۴.۱۱
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۶۰۵۶.۶۲۹ %۹۹۷۵.۲۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳۶۵۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%