صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ %۱.۸۹۳ %۳.۵۴۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ %۴.۲۶۸ %۶.۰۲۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ (۰.۱۵۶)% (۸.۲۱۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ %۲۲.۶۱۷ %۳۵.۳۶۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ %۱۱۳.۷۱۴ %۲۲۴.۵۴۵
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ %۱۹۸.۷۵۲ %۴۴۴.۱۳۲
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ %۱۵۳۰.۴۹۴ %۱۴۰۳۷.۶۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳۶۵۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%