صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۱.۱۲۶ %۱.۹۵۱
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۳.۴۱۶ %۵.۴۷۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۱۸.۷۵۷ %۲۴.۳۹۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۱۲.۷۱۳ %۱۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۳۷.۴۰۴ %۳۸.۱۱۲
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۸۳۶۷.۳۹۲ %۱۳۴۲۸.۵۶۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹.۷۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۷۳)% (۹.۵۵)%