صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۳.۴۶۷ %۴.۲۸۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۱۰.۸۴۳ %۱۶.۴۲۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۳۱.۷۸۲ %۵۶.۶۴۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۴۳.۲۱۶ %۷۷.۸۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۱۰۰.۷۱۲ %۲۰۰.۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۲۸۲۳.۴۸۴ %۳۹۶۶.۱۴۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۳۶۲۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%