صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ (۱.۹۵)% (۲.۹۵۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ (۳.۹۱۲)% (۸.۰۶۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ %۰.۴۵۲ (۰.۵۰۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ %۲.۱۰۵ (۹.۵۶۷)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ %۳۲.۲۶ %۱۹.۱۹۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ %۶۰۸۵.۷۸ %۹۸۱۱.۸۸۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳۶۵۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%