صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۲.۱۷۹ %۴.۳۸۱
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۵.۱۸۸ %۱۱.۲۰۲
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۲۵.۰۴۱ %۵۹.۴۰۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۸۷.۲۸۹ %۱۸۲.۴۴۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۱۳۴.۰۷۴ %۳۰۲.۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۲۰۸.۹۲۹ %۵۲۵.۹۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۱۳۸۷.۹۱۳ %۱۳۰۳۷.۵۸۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳۶۵۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%