صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۰.۲۴۷ %۰.۱۵۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۰.۱۴ (۰.۳۰۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۴.۲۲۴)% (۵.۱۰۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۱.۸۵)% (۳.۱۹۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۱.۵۷۶)% (۳.۵۵۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۶.۱۲۱ (۲.۹۸۹)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۱۰۵.۴۲۱ %۸۱.۷۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۵۸۹.۳۶۵ %۷۹۱.۹۱
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۳۱۰۵.۲۲۲ %۱۷۵۵۳.۵۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹.۷۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۹۶)% (۱۰.۱۶)%