صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۰۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۸۴۹)% (۱.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۴.۰۹۷ %۵.۰۷۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۵.۷۸ %۲۰.۷۵۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۳۴.۲۸۹ %۴۹.۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۰۵.۷۳ %۱۲۸.۹۸۳
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۸۴۵.۶۲ %۱۹۹۶.۰۲۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۳۶۲۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۷.۴۶)%