صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۰.۳۴۸ %۱.۲۸۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۰.۵۳۴ %۱.۸۶۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۴.۶۲۵ %۸.۷۵۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۱۳.۹۳ %۲۸.۷۷۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۳۴.۰۵۷ %۶۱.۵۶۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۵۴.۶۲۴ %۸۶.۳۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۲۱۴۹.۶۴۲ %۲۶۷۰.۳۸۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۳۶۲۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۲۴)% (۹۷.۴۶)%