صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۲۵ ۰.۱۵ ۱۴۵.۷۷ ۷۵.۵۴
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۴۹ ۰.۷۹ ۵۰۱.۱۵ ۱,۶۳۸.۱۷
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۱۲) ۲۱.۵ (۳۵.۶۶)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۴۴) (۰.۸۵) (۷۹.۸۳) (۹۵.۵۹)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۱ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۸ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۲۳) (۰.۲۷) (۵۶.۴۸) (۶۲.۲۷)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۷ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۲۲) (۰.۳۱) (۵۴.۸۹) (۶۷.۲۵)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۱۳ ۰.۳۸ ۶۱.۲ ۳۰۴.۳۵
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۷ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۰.۴۳ ۰.۷۸ ۳۸۲.۳۹ ۱,۶۲۲.۵۳
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰.۳۹ ۰.۵۷ ۳۱۳.۶۱ ۶۹۷.۸۶
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (۰.۵۹) (۱.۰۱) (۸۸.۳۶) (۹۷.۵۱)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ (۰.۵۷) (۰.۹۳) (۸۷.۵۲) (۹۶.۶۴)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۵) (۰.۷۴) (۸۴) (۹۳.۳۷)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰