صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱.۷۸ ۲.۶۶ ۶۲,۰۴۱.۶۴ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۵ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۷ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۳۹ ۰.۱۲ ۳۰۹.۸۸ ۵۵.۶۷
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۱۴) (۰.۶۴) (۴۰.۰۸) (۹۰.۳۴)
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۵۲ ۰.۹۲ ۵۵۴.۳۶ ۲,۷۱۷.۴۱
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۵ ۰
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۵ ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۲ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۰۳) ۰ (۹.۱) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۳ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۵۹ ۰.۶۵ ۷۷۰.۸۱ ۹۵۸.۳۶
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۰.۲۳) (۰.۶۴) (۵۷.۳۷) (۹۰.۳۸)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۲۵ ۰.۴۴ ۱۴۹.۲۳ ۳۹۶.۷۱
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۴ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۴ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۰۳ ۰.۱۲ ۹.۸۵ ۵۶.۶۹
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (۰.۰۵) (۰.۰۳) (۱۶.۷۸) (۱۱.۷۴)
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱.۰۷ ۱.۴۸ ۴,۷۳۲.۱۷ ۲۱,۵۷۳.۳۵