صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰.۱۶ ۰.۳۹ ۷۶.۵۸ ۳۱۷.۵۵
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۰.۱۱) (۰.۳۳) (۳۲.۲) (۷۰.۵۳)
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۰.۳) (۰.۷) (۶۶.۹۴) (۹۲.۴۱)
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ (۰.۴۳) (۰.۹۸) (۷۹.۰۳) (۹۷.۲۶)
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰ ۰ ۱.۴۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰.۱ ۰ ۴۵.۷۱ ۰
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۰.۰۷) (۰.۴۸) (۲۲.۶۲) (۸۲.۷)
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۰.۰۸) (۰.۲۳) (۲۴.۹۴) (۵۷.۴۵)
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۰.۴۶) (۰.۶۷) (۸۱.۰۸) (۹۱.۲۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۰.۶۱) (۰.۸۲) (۸۹.۴۲) (۹۵.۰۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (۰.۵۵) (۰.۴۶) (۸۶.۴۵) (۸۱.۱۱)
۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۰.۳۹) (۰.۶) (۷۵.۷۱) (۸۹.۰۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۰.۶۴) (۰.۹۱) (۹۰.۳۳) (۹۶.۴)
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ (۰.۳۸) (۰.۵۶) (۷۵.۰۸) (۸۷.۱۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (۰.۰۹) ۰.۱۷ (۲۸.۳۱) ۸۴.۲۴
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۲.۱۵ ۳.۹۴ ۲۳۶,۹۰۳.۷۳ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۸ ۰