صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۰۹) (۰.۰۹) (۲۶.۹۳) (۲۹.۱۳)
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲.۱۸ ۲.۸۷ ۲۶۵,۲۰۲.۱۲ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۳ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۳ ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۰.۹۶) (۱.۵) (۹۷.۰۵) (۹۹.۶)
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۱.۴۵) (۲.۶۶) (۹۹.۵۱) (۹۹.۹۹)
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۴ ۰.۱۳ ۳۲۴.۴۲ ۶۰.۲۴
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۰۹) (۰.۷۱) (۲۷.۶۳) (۹۲.۶)
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۰.۸۶) (۱.۴۹) (۹۵.۷۴) (۹۹.۵۹)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۳ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۳ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۵۷.۳۲ ۱۴۲.۷۵
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۶ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۱۳ ۰.۵۴ ۶۱.۵۹ ۶۱۳.۶۹
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۶۹.۷۵ ۱۲۰.۹۸
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱.۶۵ ۲.۵۴ ۳۹,۷۷۱.۸۸ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۹ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱.۰۷ ۰.۸۱ ۴,۷۱۸.۳۶ ۱,۷۹۵.۸۳
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰.۴۵ ۰.۰۵ ۴۱۱.۵۵ ۲۰.۱