صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۳ ۰
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۲ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۴۲) (۱.۱۵) (۷۸.۶۵) (۹۸.۵۵)
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰ ۰.۰۱ ۰.۲۲ ۲.۹۵
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۶۸) (۱.۱) (۹۱.۶۶) (۹۸.۲۶)
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۵۴ ۳.۵۹ ۲۶,۲۲۰.۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۱۳.۸۹ ۳۱.۰۷
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۶ ۱.۷۲ ۷۸۵.۳۳ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۸۶ ۱.۶۵ ۲,۲۰۹.۹۷ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱.۰۲) (۲.۱۶) (۹۷.۶۱) (۹۹.۹۶)
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۰.۷۷) (۱.۵) (۹۴.۰۱) (۹۹.۶)
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱.۰۴ ۲.۸۴ ۴,۲۳۶.۷ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۵ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۲ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰.۳۸ ۰.۷ ۲۹۳.۴۴ ۱,۱۹۴.۶۶
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۰.۲۷) (۱.۵۲) (۶۲.۶۷) (۹۹.۶۳)
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۱.۳۱) (۳.۵) (۹۹.۲) (۱۰۰)