صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱.۸۶ ۲.۹۳ ۸۴,۷۸۴.۷۷ ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷
۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۱.۶۹ ۲.۳۹ ۴۵,۸۱۷.۲۳ ۵۵۲,۴۷۹.۹۹
۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰.۲۸ ۰.۴۳ ۱۸۰.۸۵ ۳۷۹.۳۴
۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (۰.۶۱) (۰.۹۳) (۸۹.۰۹) (۹۶.۶۹)
۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۶۱.۷۶ ۵۶.۸۶
۱۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۱۸) ۱۸.۲۸ (۴۷.۷۷)
۱۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ (۰.۵) (۰.۸۲) (۸۴.۰۴) (۹۴.۹۶)
۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ (۰.۲۲) (۰.۲۳) (۵۵.۷۸) (۵۷.۱۳)
۱۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (۰.۶۳) (۰.۹۴) (۹۰.۱) (۹۶.۸۶)
۱۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰.۱۶ ۰.۴۶ ۸۰.۸۳ ۴۳۰.۸۵
۱۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ (۰.۰۴) (۰.۰۹) (۱۲.۵۶) (۲۷.۱)
۱۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (۱.۶۵) (۲.۳۲) (۹۹.۷۷) (۹۹.۹۸)
۱۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ (۰.۲۷) (۰.۰۴) (۶۲.۴۱) (۱۴.۶۴)