صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱.۵۲ ۲.۹ ۲۴,۷۵۳.۴۴ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۱۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱ ۱.۵۴ ۳,۶۱۳.۲۹ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۱۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۹ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۵ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰.۲۲ ۰.۴۳ ۱۲۶.۱ ۳۷۹.۸۶
۱۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۲۴) (۰.۱۸) (۵۸.۶۷) (۴۸.۹۱)
۱۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۵۲) (۰.۷۹) (۸۵.۳۲) (۹۴.۵)
۱۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۳ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۱۵) (۰.۲۳) (۴۱.۷۲) (۵۶.۲)
۱۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۳ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (۰.۱۸) (۰.۰۳) (۴۷.۲۸) (۱۰.۰۶)
۱۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۱۳ ۰.۰۳ ۶۰.۲۷ ۱۱.۹۹
۱۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۳ ۰.۳ ۱۹۷.۹۲ ۲۰۱.۳۹
۱۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۹۰.۲۲ ۱۲۱.۹۹
۱۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۶۴) (۰.۸۹) (۹۰.۳۸) (۹۶.۱۹)
۱۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۲ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۳۲) (۰.۵۶) (۶۹.۵) (۸۷.۲۸)