صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ (۰.۲۴) (۰.۳۵) (۵۸.۲۳) (۷۲.۳)
۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ (۰.۳۱) (۰.۴۸) (۶۸.۳۱) (۸۲.۸۱)
۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰.۱۸ ۰.۱۱ ۹۱.۴۸ ۵۱.۲
۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (۰.۰۸) (۰.۰۴) (۲۴.۳۱) (۱۴.۰۲)
۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰.۲۸ (۰.۰۷) ۱۸۱.۲۴ (۲۲.۸۷)
۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۵ ۰
۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۵ ۰
۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰.۲۵ ۰.۱۶ ۱۴۸.۱۳ ۷۸.۱۱
۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰.۷۹ ۱.۰۷ ۱,۶۶۲.۴۳ ۴,۸۴۷.۴۴
۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰.۳ ۰.۷ ۱۹۵.۴۴ ۱,۱۸۰.۲۸
۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۰.۴۷ ۰.۸۸ ۴۵۵.۰۷ ۲,۳۱۸.۴۳
۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۱.۰۱ ۱.۴۶ ۳,۸۶۲.۶۷ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۳۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۲ ۰
۳۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۲ ۰
۳۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ (۰.۳۶) (۰.۵۴) (۷۳.۴۵) (۸۶.۱۱)
۳۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ (۰.۰۶) (۰.۰۱) (۲۰.۲۷) (۳.۷۸)
۳۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰.۸۶ ۱.۰۲ ۲,۱۴۶.۸۳ ۴,۰۳۵.۵۱
۳۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰.۵ ۰.۵۲ ۵۲۴.۴۸ ۵۵۷.۵۶
۳۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ (۱.۸۹) (۲.۵۴) (۹۹.۹) (۹۹.۹۹)