صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ (۰.۰۴) ۰.۵۱ (۱۵.۱۱) ۵۴۳.۹۵
۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲.۱ ۴.۱۱ ۲۰۰,۱۶۲.۵۹ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۰.۷۴) (۰.۷) (۹۳.۴۵) (۹۲.۳۲)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۶) ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۳۲) ۰.۳۸ (۶۸.۹۴) ۲۹۳.۱۱
۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱.۲۶ ۰.۶۱ ۹,۷۰۴.۹ ۸۳۶.۸
۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲.۳۶ ۴.۸۹ ۴۹۷,۷۳۱.۳۸ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۲ ۲.۱ ۷,۶۵۸.۲۱ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۰.۰۵) ۰.۵۲ (۱۷.۱۴) ۵۷۵.۸
۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۰.۲۴ ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱.۶۵ ۴.۲۷ ۳۹,۳۵۵.۰۶ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۱۸ ۴.۳۸ ۲۶۰,۸۹۰.۲ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۹۷) (۰.۶۷) (۹۷.۱۷) (۹۱.۴۷)
۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۶۸ ۱.۷۵ ۱,۰۸۴.۰۲ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۳۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱.۹۳ ۳.۳ ۱۰۷,۰۷۱.۲۱ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱.۳ ۲.۰۴ ۱۰,۹۴۲.۳۹ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶