صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (۰.۳۲) (۰.۵۴) (۶۹.۱۶) (۸۵.۹۸)
۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ (۰.۰۲) (۰.۱۶) (۷.۲) (۴۵.۲)
۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (۰.۴۷) (۰.۸۷) (۸۱.۹۹) (۹۵.۹۴)
۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ (۰.۰۲) ۰.۰۳ (۶.۱۷) ۱۰.۸۹
۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۰.۱۳ ۰.۰۴ ۶۳.۰۷ ۱۶.۲
۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ (۰.۳) (۰.۵۸) (۶۶.۱۶) (۸۸.۰۱)
۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰.۱۷ ۳.۲۳ ۸۷.۴۵
۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۶۸ ۱.۱۸ ۱,۱۰۶.۷۷ ۷,۱۳۸.۷۳
۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۲.۲۶ ۳.۵۲ ۳۴۳,۷۰۰.۰۶ ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۳۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۳۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۱۷۳.۵۳ ۱۸۰.۵۸
۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ (۰.۲۴) (۰.۲۲) (۵۸.۷۷) (۵۵.۷۶)
۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰.۳۱ ۰.۴۶ ۲۰۸.۶۷ ۴۳۷.۰۵
۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۰.۰۶) (۰.۵۱) (۱۹.۶۸) (۸۴.۳۸)
۳۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۱.۵۸) (۲.۳۸) (۹۹.۷) (۹۹.۹۹)
۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۸ ۰