صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰.۲۱ ۰.۵۴ ۱۱۷.۲۹ ۶۱۹.۷۴
۱۲۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ (۰.۰۸) ۰.۳۴ (۲۴.۸۶) ۲۴۸.۳۵
۱۲۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱.۳۳ ۱.۹۸ ۱۲,۳۴۵.۷۸ ۱۲۶,۱۷۱.۵۱
۱۲۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۱۲۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۰.۷ ۱ ۱,۱۹۷.۴۷ ۳,۶۸۵.۲۸
۱۲۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۰.۱ ۰.۳۲ ۴۴.۸۸ ۲۱۷.۷۷
۱۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ (۰.۹۹) (۱.۴۶) (۹۷.۳۶) (۹۹.۵۳)
۱۳۰ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ (۰.۱۸) (۰.۱۹) (۴۸.۵۳) (۴۹.۷۶)
۱۳۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ (۰.۱) (۰.۰۷) (۳۱.۷۵) (۲۲.۱۴)
۱۳۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ (۰.۱۲) ۰.۱۷ (۳۶.۰۸) ۸۷.۲۷
۱۳۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۰.۹۹ ۱.۰۹ ۳,۵۶۳.۱۱ ۵,۰۹۷.۲
۱۳۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۰.۵۶ (۰.۳۱) ۶۷۰.۲۴ (۶۸.۰۴)
۱۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (۰.۵۸) (۱.۶۵) (۸۸.۱۲) (۹۹.۷۷)
۱۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۷.۳۴) ۰