صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (۰.۳۹) (۰.۶۳) (۷۶.۳۷) (۹۰.۱۵)
۱۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (۰.۲۸) (۰.۸۷) (۶۴.۳۶) (۹۵.۹)
۱۲۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۲ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۶) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ (۰.۱۲) (۰.۰۵) (۳۴.۷۶) (۱۵.۲۸)
۱۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ (۰.۱۴) (۰.۳۷) (۴۰.۸۴) (۷۳.۷۵)
۱۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۰ (۰.۱) ۱.۱ (۳۱.۶۶)
۱۲۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰.۵۲ ۰.۷۷ ۵۷۲.۸۹ ۱,۵۳۴.۷۴
۱۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۰.۲۵ ۰.۴۴ ۱۴۹.۱۵ ۳۹۸.۰۱
۱۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۰.۳۹ ۰.۶۸ ۳۱۵.۲۲ ۱,۰۷۲.۲۶
۱۳۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ (۰.۱۱) ۰.۱۱ (۳۲.۸۲) ۵۰.۵۸
۱۳۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ (۰.۱۲) (۰.۰۴) (۳۴.۹۸) (۱۲.۹۷)
۱۳۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۳۷.۷۲ ۱۹.۷۸
۱۳۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ (۰.۱۶) (۰.۰۷) (۴۴.۸۹) (۲۲.۷۶)
۱۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۱۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (۰.۳) (۰.۱۶) (۶۶.۷۴) (۴۴.۹۹)