صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۰.۹ ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱.۴۵ ۴.۰۹ ۱۹,۰۴۳.۲۵ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۶۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۸۵ ۱.۸۲ ۲,۰۸۸.۷۲ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۶۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۸ (۰.۳۲) ۳۲.۵۶ (۶۸.۵۶)
۶۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱.۳ ۳.۷۲ ۱۱,۱۰۸.۰۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۶۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ ۰.۳۱ ۰
۶۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۷۴ ۱.۳۴ ۱,۳۵۳.۵۷ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۶۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱.۳۷) (۳.۵۱) (۹۹.۳۴) (۱۰۰)
۷۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ ۰.۳۱ ۰
۷۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۰۵) (۲.۷۳) (۹۷.۹) (۱۰۰)
۷۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ ۰.۳۱ ۰
۷۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۷۲) (۱.۵۳) (۹۲.۹۳) (۹۹.۶۴)
۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۲ ۰.۷ ۱۰۷.۷۲ ۱,۱۶۵.۴۲
۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۹۶ ۲.۷۶ ۳,۱۸۹.۳۹ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۲۴) (۱.۹۳) (۹۸.۹۳) (۹۹.۹۲)
۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۱.۴۲) (۲.۹۷) (۹۹.۴۶) (۱۰۰)
۸۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰