صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۶۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۶۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۵۲.۹۴ ۴۷.۷۳
۶۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۶۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۱۱.۷۴ ۶.۸۱
۶۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (۰.۵۲) (۰.۸۳) (۸۵.۲۶) (۹۵.۲۸)
۶۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۱۴) (۰.۶۴) (۳۹.۰۳) (۹۰.۴۳)
۶۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۶۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۷۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۲۸ ۰.۰۱ ۱۸۰.۶۹ ۴.۴۴
۷۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۰۳) (۰.۱۶) (۹.۲۱) (۴۳.۷۴)
۷۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۵۲) (۰.۸۲) (۸۵.۰۱) (۹۵)
۷۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۷۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰ (۰.۱۴) ۱.۴ (۳۸.۹۶)
۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰
۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۲۹) (۰.۳۴) (۶۴.۹۹) (۷۱.۳۵)
۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۲۸) (۰.۲۳) (۶۳.۴) (۵۷.۵۴)
۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۱۱) ۲۲.۸۹ (۳۲.۴)