صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۵۱ ۰.۳ ۵۴۸.۴۶ ۱۹۸.۹۸
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۲۶ ۲.۴۹ ۹,۵۹۹.۸۵ ۷۹۲,۳۶۲.۷۴
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۱ ۰.۴۸ ۴۳.۵ ۴۶۷.۵۷
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۱) (۰.۲۲) (۳۰.۱۳) (۵۵.۸)
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۱.۵۷ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۸۴ ۱.۵۴ ۲,۰۲۳.۶۵ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۶ ۰.۵۶ ۷۷۷.۴ ۶۷۶.۵۳
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۶۷ ۰.۳۱ ۱,۰۵۹.۶۸ ۲۱۴.۳۶
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۰۳ ۱.۴۱ ۴,۰۵۲.۹۲ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۹ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۹ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۴ ۱.۲۸ ۳۳۶.۹۶ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۶۶) (۰.۹۳) (۹۱.۱۲) (۹۶.۶۶)
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۳۵) (۰.۲۲) (۷۲.۰۶) (۵۴.۵۷)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۲۷ ۰.۱۸ ۱۶۸.۶۴ ۹۱.۷۹
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۷۵ ۲.۶۳ ۵۵,۹۰۲.۹۳ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ ۱.۴ ۰