صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۱۵ ۰.۱۱ ۷۱.۴۲ ۴۸.۲
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۴۹.۰۱ ۴۷.۳۹
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۳۴) (۰.۴۱) (۷۱.۴۶) (۷۷.۳۸)
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ (۰.۰۸) (۰.۱۲) (۲۶.۲۱) (۳۴.۳۶)
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۲۹) (۰.۵۱) (۶۵.۴۲) (۸۴.۲۶)
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۶ ۰
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۶ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ (۰.۲۴) (۰.۳۵) (۵۸.۲۳) (۷۲.۳)
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ (۰.۳۱) (۰.۴۸) (۶۸.۳۱) (۸۲.۸۱)
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰.۱۸ ۰.۱۱ ۹۱.۴۸ ۵۱.۲
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (۰.۰۸) (۰.۰۴) (۲۴.۳۱) (۱۴.۰۲)
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰.۲۸ (۰.۰۷) ۱۸۱.۲۴ (۲۲.۸۷)
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۵ ۰
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۵ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰.۲۵ ۰.۱۶ ۱۴۸.۱۳ ۷۸.۱۱
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰.۷۹ ۱.۰۷ ۱,۶۶۲.۴۳ ۴,۸۴۷.۴۴
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰.۳ ۰.۷ ۱۹۵.۴۴ ۱,۱۸۰.۲۸
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۰.۴۷ ۰.۸۸ ۴۵۵.۰۷ ۲,۳۱۸.۴۳
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۱.۰۱ ۱.۴۶ ۳,۸۶۲.۶۷ ۱۹,۴۵۶.۱۳