صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (۱.۶) (۲.۸۴) (۹۹.۷۲) (۱۰۰)
۲۶۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ (۰.۲۳) (۰.۳۱) (۵۶.۳۵) (۶۷.۶۹)
۲۶۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۲.۲) (۳.۲۱) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۲۶۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۲۶۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۲۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ (۰.۱۹) (۰.۰۵) (۴۹.۴۲) (۱۶.۲۲)
۲۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۳۱۸.۶۶ ۳۸۳.۷۷
۲۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۲۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۴۶) ۰
۲۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۳۸۲.۵۱ ۲۹۹.۸۳
۲۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۲۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۲۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ (۰.۴۴) (۰.۷۶) (۷۹.۷) (۹۳.۸۲)
۲۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰.۶۳ ۰.۵۷ ۸۸۸.۶۹ ۷۰۴.۱۱
۲۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۲۹ ۰.۸۱ ۱۸۳.۱۸ ۱,۸۳۱.۰۸
۲۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۱.۸) (۲.۳۵) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۸)
۲۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ (۰.۷۲) (۱.۴۸) (۹۲.۸۳) (۹۹.۵۷)
۲۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۲۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰