صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰.۷۱ ۰.۶۳ ۱,۲۱۱.۸۱ ۸۸۲.۳۹
۲۴۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰.۲۸ (۰.۴۴) ۱۷۹.۸۲ (۸۰.۰۷)
۲۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۲۴۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۲۴۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (۰.۳۲) (۰.۶۸) (۶۹) (۹۱.۷۸)
۲۴۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ (۰.۴۲) (۱.۲۷) (۷۸.۸۱) (۹۹.۰۶)
۲۴۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰.۲۳ ۰.۳ ۱۲۷.۴۴ ۱۹۶.۳۱
۲۴۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۴۲ ۱.۲۵ ۳۶۵.۷۳ ۹,۱۴۲.۰۷
۲۴۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ (۰.۲) (۰.۵۲) (۵۱.۳۶) (۸۵.۰۲)
۲۵۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۲۵۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۲) ۰
۲۵۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰.۶۲ ۰.۳۲ ۸۶۳.۵۶ ۲۲۱.۵۹
۲۵۳ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (۰.۰۶) ۰.۱۳ (۱۹.۸۱) ۵۸.۱۹
۲۵۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ (۰.۰۵) ۰.۰۶ (۱۶.۷۸) ۲۴.۷۲
۲۵۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ (۰.۴۹) (۰.۹۱) (۸۳.۶) (۹۶.۴۶)
۲۵۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۴۲ ۰.۰۳ ۳۵۶.۹ ۱۲.۵۲
۲۵۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۲۵۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۲۵۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۰.۹۴ ۱.۲۵ ۲,۹۰۳.۷۴ ۹,۱۶۶.۹۵