صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (۰.۳۲) (۰.۶۸) (۶۹) (۹۱.۷۸)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ (۰.۴۲) (۱.۲۷) (۷۸.۸۱) (۹۹.۰۶)
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰.۲۳ ۰.۳ ۱۲۷.۴۴ ۱۹۶.۳۱
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۴۲ ۱.۲۵ ۳۶۵.۷۳ ۹,۱۴۲.۰۷
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ (۰.۲) (۰.۵۲) (۵۱.۳۶) (۸۵.۰۲)
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۲) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰.۶۲ ۰.۳۲ ۸۶۳.۵۶ ۲۲۱.۵۹
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (۰.۰۶) ۰.۱۳ (۱۹.۸۱) ۵۸.۱۹
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ (۰.۰۵) ۰.۰۶ (۱۶.۷۸) ۲۴.۷۲
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ (۰.۴۹) (۰.۹۱) (۸۳.۶) (۹۶.۴۶)
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۴۲ ۰.۰۳ ۳۵۶.۹ ۱۲.۵۲
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۰.۹۴ ۱.۲۵ ۲,۹۰۳.۷۴ ۹,۱۶۶.۹۵
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۰.۳۴ ۰.۴۶ ۲۴۳.۶۷ ۴۲۶.۱۶
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (۱.۶) (۲.۸۴) (۹۹.۷۲) (۱۰۰)
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ (۰.۲۳) (۰.۳۱) (۵۶.۳۵) (۶۷.۶۹)
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۲.۲) (۳.۲۱) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)