صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰ (۰.۰۶) (۱.۱۲) (۱۹.۶۲)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۲۸.۰۳ ۲۸.۵۲
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۰۱ ۱۵.۷۳ ۱.۸۶
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ (۰.۱۹) (۰.۴۶) (۵۰.۷۱) (۸۱.۶۴)
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ (۰.۰۶) (۰.۲۵) (۱۹.۱۹) (۶۰.۱۶)
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰.۲۶ ۰.۵۲ ۱۵۶.۸۱ ۵۶۵.۸
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱.۲۴ ۲.۰۸ ۸,۸۲۰.۵ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۶۵ ۱.۶ ۹۶۳.۰۵ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱.۱۲ ۱.۳۳ ۵,۷۳۵.۴۸ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ ۱.۱۷ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۴ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱.۰۱ ۱.۴ ۳,۸۱۶.۵۲ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۱۱ ۰.۲۹ ۵۰.۶۵ ۱۸۴.۱۲
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ (۰.۰۱) ۰.۰۸ (۲.۳۲) ۳۴.۰۷
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۲.۰۴ ۱۲۳.۶۶
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ (۰.۱۳) (۰.۱۲) (۳۸.۸۶) (۳۴.۵۱)
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۷ ۰