صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۸۵ ۰.۹۷ ۲,۰۷۵.۶۷ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲.۶۶ ۳.۵۴ ۱.۴۷E+۰۶ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۴۸ ۰.۶۵ ۴۷۸.۹۶ ۹۶۵.۸۷
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۱ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۹۲ ۱.۴۱ ۲,۷۷۴.۵۴ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۹۲) (۰.۹۸) (۹۶.۵۲) (۹۷.۲۹)
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۰۷ ۰.۸۶ ۴,۷۹۱.۴۳ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۵۸ ۲.۳۳ ۳۰,۶۴۴.۲۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۷۷ ۰.۶۳ ۱,۵۱۴.۸۸ ۹۰۲.۸
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰.۴ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۴۱ ۲.۶۷ ۱۶,۵۰۱.۵۲ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۳۴) (۱.۶۴) (۹۹.۲۷) (۹۹.۷۶)
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۲۲ ۰.۳۹ ۱۲۲.۹ ۳۱۷.۳۹
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۹۴ ۱.۵۶ ۲,۹۸۷.۳۵ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ ۱.۸ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۷۵ ۱.۲۹ ۱,۴۰۶.۳۳ ۱۰,۸۰۵.۶۴