صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰.۴۷ ۰.۴۲ ۴۶۳.۱۴ ۳۶۵.۷۸
۱۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۹۶.۷۷ ۱۲۰.۰۳
۱۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ (۲.۱۲) (۲.۵۱) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ (۰.۴۲) (۰.۸۲) (۷۸.۶۸) (۹۴.۹۶)
۱۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۵۲.۹۴ ۴۷.۷۳
۱۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۱۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۱۱.۷۴ ۶.۸۱
۱۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (۰.۵۲) (۰.۸۳) (۸۵.۲۶) (۹۵.۲۸)
۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۱۴) (۰.۶۴) (۳۹.۰۳) (۹۰.۴۳)
۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۲۸ ۰.۰۱ ۱۸۰.۶۹ ۴.۴۴
۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۰۳) (۰.۱۶) (۹.۲۱) (۴۳.۷۴)
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۵۲) (۰.۸۲) (۸۵.۰۱) (۹۵)
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰ (۰.۱۴) ۱.۴ (۳۸.۹۶)
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰